Disbocret 506 Planspachtel

Sintētiski modificēta, ar mikrokristāliskajiem silikātiem uzlabota, cementa bāzes špakteļmasa poru un dobumu aizpildīšanai, kā arī betona virsmu špaktelēšanai.

Pielietojums

Poru un dobumu aizpildīšanai, kā arī defektu un izdrupušu vietu špaktelēšanai dziļumā līdz 3 mm.
Nelīdzenumu un raupjumu izlīdzināšanai remonta laikā.

Īpašības

  • Vienkārša sagatavošana un ļoti labi iestrādājama
  • Mazs patēriņš
  • Uzklājama automātizēti
  • Sausa filcējama
  • Ilgs iestrādes ilgums
  • Kārtas biezums līdz 3 mm. Lielākais grauda izmērs: 0,2 mm
  • Augsta spiedes un sasaistes stiprība
  • Atbilst EN 1504-3 prasībām

Materiāla bāze

Ar sintētiskām vielām modificēta cementa java.

Iepakojums

25 kg maiss

Uzglabāšana

Sausā vietā, uzglabājams vismaz 9 mēnešus no ražošanas datuma, 9 mēnešus ar mazu hromāta saturu.

Lielākā grauda izmērs

0,2 mm

Svaigas javas blīvums

apm. 2.150 kg/m3

Cietās javas īpašības

(vidējā vērtība)
Atraušanas stiprība 7 d > 1,5 N/mm2

Piemērotas pamatnes

Betons un ar Disbocret® remonta javām reprofilētas virsmas. 
Pamatnes atraušanas stiprībai jābūt ≥ 1,0 N/mm2, mazākai atsevišķai vertībai - 0,5 N/mm2(lietojot atbilstoši klasei R 3, atraušanas stiprībai jābūt ≥ 1,5 N/mm2, mazākai atsevišķai vērtībai - 1,0 N/mm2)

Pamatnes sagatavošana

Dziļāk izdrupušas vietas pārprofilēt ar Disbocret® remonta javu.
Betonam jābūt nestspējīgam, sausam, bez saķeri mazinošām vielām. Saķeri mazinošas vielas (piem., vecos krāsu/laku klājumus, eļļu, taukus) noņemt, izmantojot piemērotas metodes. 

Cementa akmens ir jāatbrīvo no koroziju veicinošām vielām (piem., hlorīda) un jānoņem tādā apmērā, lai pārklājošā špaktele varētu pielipt. Pamatni vispirms samitrināt. Pirms špakteles uzklāšanas pamatne drīkst būt tikai matēti mitra.

Materiāla sagatavošana

Ieliet traukā nomērītu ūdens daudzumu. Rūpīgi maisot ar atbilstošu elektrisko maisītāju (maks. 400 apgr./min.), pakāpeniski pievienot atbilstošu sausās špakteles daudzumu un maisīt aptuveni 3 minūtes, līdz izveidojas vienmērīga špakteļmasa. Pēc apm. 2 minūšu nobriešanas laika vēlreiz nedaudz izmaisīt.

Maisījuma attiecība

Sausa špakteleŪdens
1 svara daļaapm. 0,17–0,18 svara daļas
25 kg maiss4,25-4,5 l

Uzklāšanas metode

Špakteli stingri, blīvi uzklāt ar piemērotu darbarīku, piem., ķelli, gludo ķelli vai špakteļlāpstiņu un nogludināt.

Porainas virsmas vispirms nošpaktelēt ar nelielu materiāla daudzumu pretēji vērstos virzienos. Špakteli uz iestrādāt ar slapjās izsmidzināšanas metodi (piem., ar InoBEAM M8 oder InoBEAM Light).

Nepieļaut ātru izskalšanu tiešu saules staru, augstas temperatūras vai caurvēja ietekmē, izmantojot piemērotas metodes (piem., izsmidzinot ūdeni, pārklājot ar plēvi vai slapjiem džutas maisiem). 
Automatizētai iestrādei skat. "Disbon Būvju aizsardzība - iestrādes norādes".

Slāņa biezums

Slāņa biezums 0,5 mm-3,0 mm.

Patēriņš

Sausa špakteļmasa apm. 1,7 kg/m2/mm

Iestrādes ilgums

Pie 20 °C  - apm. 60 minūtes.

Iestrādes nosacījumi

Materiāla, apkārtējā gaisa un pamatnes tem­peratūra:
Min. 5 °C, maks. 30 °C

Žūšana/ žūšanas laiks

Līdz aizsargklājuma uzklāšanai pie 20 °C temperatūras jāievēro sekojoši minimālie gaidīšanas laiki:
Disbocret® 515 Betonfarbe: 6 stundas
Disbocret® 518 Flex-Finish: 12 stundas
Citus materiālus uzklāt ne ātrāk kā pēc 1 dienas.

Darbarīku tīrīšana

Pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni.

Drošības norādes

Kairina ādu. Izraisa nopietnus acu bojājumus. Var izraisīt elpceļu kairinājumu. Neieelpot putekļus/dūmus. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Izmantot personisko aizsargaprīkojumu atbilstoši prasībām. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Lūdziet palīdzību mediķiem. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu.

Likvidācija

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Sacietējušus materiāla atlikumus likvidēt kā būvgružus.

Gis-kods

ZP 1

Tuvākas norādes

Skat. Drošības datu lapu.
Iestrādājot materiālu, ievērot "Disbon Būvju aizsardzība - iestrādes norādes".

CE-apzīmējums

ce-logo
1119
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt
09
DIS-506-001157
EN 1504-3
Betona aizstājējprodukts nesošo un nenesošo konstrukciju remontam
EN 1504-3: ZA.1a
Spiedes stiprībaklase R3
Hlorīda jonu saturs≤ 0,05%
Saķeres spēja≥ 1,5 MPa
Ierobežota saraušanās/uzbriešana≥ 1,5 MPa
Karbonizācijas pretestībaizturēts
Elastības modulis≥ 15 GPA
Ugunsreakcijaklase A1

EN 1504-3 
Normas EN 1504-3 "Produkti un sistēmas betona konstrukciju aizsardzībai un remontam izstrādājumi un sistēmas-  3. daļa: Nesošo un nenesošo konstrukciju remonts” nosaka prasības remonta produktiem.

Produktiem, kas atbilst minētajai normai, jābūt marķētiem ar CE zīmi. Marķējumu izvieto uz

iepakojuma, kā arī pievienotajā ekspluatācijas īpašību deklarācijā atbilstoši BauPVO, kas pieejama interneta vietnē www.disbon.de.

Tehniskā konsultācija

Visas pamatnes un to tehniskās apstrādes iespējas, ar kādām praksē nākas saskarties, drukātā
variantā nav iespējams paredzēt. Ja darbā nākas saskarties ar gadījumiem, kas šajā tehniskajā
informācijā nav iekļauti, iesakām kontaktēties ar mūsu speciālistiem – mēs esam gatavi sniegt jums
detalizētu konsultāciju attiecībā uz katru konkrēto objektu.

Klientu serviss

SIA DAW Baltica ▪ Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 ▪ www.caparol.lv  info@daw.lv ▪ Tālr.: 67500072 ▪ Fakss: 67440660 ▪ Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa