FibroSil

Ar šķiedrām pildīts starpkrāsojuma materiāls apmetuma plaisu apstrādei. Struktūru izlīdzinošs, tvaikus caurlaidīgs, iekšdarbiem un ārdarbiem. Pārkrāsojams ar dispersijas un silikona sveķu emulsijas krāsām.
caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/21730/020331_FibroSil_25_KG.png

Pielietojums

FibroSil ir plaisas aizpildošs materiāls. Piemērots apmetuma virsmu un vecu dispersijas krāsojumu ar labu nestspēju pārklāšanai. FibroSil var tikt pārkrāsots ar dispersijas krāsām, tādām kā Muresko-plus vai silikonsveķu krāsām, piemēram, AmphiSilan vai ThermoSan.

Iekšdarbos FibroSil var izmantot kā smalkas struktūras pārklājumu un pārstrādāt ar visām Caparol

dispersijas iekšdarbu krāsām vai ar Deco-Lasur, matētu vai spīdīgu.

Īpašības

 • plaisas aizpildošs saskaņā ar BFS-atgādni Nr. 19
 • struktūru izlīdzinošs
 • nodrošina saķeri ar gludām virsmām
 • viegla iestrāde
 • atšķaidāms ar ūdeni un ar vāju aromātu

Materiāla bāze

Mākslīgo sveķu dispersija saskaņā ar DIN 55 945, pastiprināta ar šķiedrām.

Iepakojums

 • 25 kg

Krāsu toņi

Balts.

Tonējams ar maks. 5% AmphiColor pilntoņa un tonēšanas krāsām vai CaparolColor pilntoņa un tonēšanas krāsām.
FibroSil tonējams automātiski ColorExpress sistēmā visos populārākajos krāsu toņu kolekcijas toņos līdz krāsu toņa gaišuma pakāpei apm. 70.

Spīduma pakāpe

Matēts, G3

Uzglabāšana

Vēsā vietā, neļaut sasalt.

Tehniskie dati

Parametri saskaņā ar DIN EN 1062:

Maksimālais grauda lielums

< 1500 µm, S3

Blīvums

apm. 1,45 g/cm3

Sausā slāņa biezums

200–400 µm, E4

Ūdens caurlaidības daudzums

(w-vērtība): ≤ 0,1 [kg/(m2· h0,5)] (zema), W3

Plaisu klases

Plaisu aizpildīšanas klājuma uzbūve: 1 x 800 g/m2 FibroSil (kā grunts- vai starpklājums), klase: A1 (> 100 µm)

Ūdens tvaiku caurlaidība (sd-vērtība)

(sd-vērtība): ≥ 0,14 – < 1,4 m (vidēja), V2 ; Tonējot ir iespējamas nobīdes tehniskajos parametros.

Papildinošie produkti

 • PermaSilan; AmphiSilan; ThermoSan; Muresko SilaCryl; Amphisil
iekšdarbi 1iekšdarbi 2iekšdarbi 3ārdarbi 1ārdarbi 2
++
(–) nav piemērots / (○) nosacīti piemērots / (+) piemērots

Piemērotas pamatnes

Pamatnēm jābūt brīvām no netīrumiem, atgrūdošām vielām un sausām. Ievērot VOB, C daļu, DIN 18 363, 3. nod.

Pamatnes sagatavošana

Javu grupu PII un PIII apmetumi

Jaunus apmetumus var pārklāt pēc pietiekoši ilga cietēšanas laika, parasti pēc 2 nedēļām, pastāvot 20°C un 65 % rel. gaisa mitrumam, ar FibroSil, kas atšķaidīts ar maks. 5 % ūdens. Ja laika apstākļi ir nelabvēlīgi, piemēram, vējš vai lietus, jāņem vērā būtiski ilgāks cietēšanas laiks.  

Veci apmetumi: uzlabotajām vietām jābūt labi nostiprinātām un pilnībā sausām. Uz cietām, normāli uzsūcošām apmetuma virsmām iestrādāt FibroSil, kas atšķaidīts ar maks. 5 % ūdens. Stipri uzsūcošas apmetuma virsmas gruntēt ar OptiGrund E.L.F. vai CapaSol LF. Stipri drūpošas, krītainas apmetuma virsmas gruntēt ar Dupa-grund.

Betons:
Betona virsmas ar netīrumu nogulsnēm vai miltu slāni notīrīt mehāniski vai izmantojot ūdens spiediena strūklas, ievērojot likumīgos priekšrakstus. Uz vāji uzsūcošām vai gludām virsmām iestrādāt FibroSil, kas atšķaidīts ar maks. 5 % ūdens. Uz stipri uzsūcošas virsmas gruntēt ar OptiGrund E.L.F. vai CapaSol LF. Birstošas virsmas gruntēt ar Dupa-grund.

Dispersijas krāsu pārklājumi ar labu nestspēju:
Netīrus, krītainus vecos pārklājumus notīrīt, izmantojot ūdens spiediena strūklu, notīrīt ar rokām vai izmantojot citu piemērotu tīrīšanas metodi, ievērojot likumīgos priekšrakstus. Iestrādāt FibroSil, kas atšķaidīts ar maks. 5 % CapaSol LF.

Cieti mākslīgo sveķu pārklājumi ar labu nestspēju:
Vecus apmetumus tīrīt ar piemērotu metodi. Pēc mitrās tīrīšanas pirms tālākas apstrādes virsmām ļaut labi nožūt. Iestrādāt FibroSil, kas atšķaidīts ar maks. 5 % ūdens.

Virsmas ar aļģu vai sēnīšu bojājumiem:

Virsmas ar aļģu vai sēnīšu bojājumiem notīrīt, izmantojot abrazīvu ūdens strūklu, ievērojot likumīgos priekšrakstus. Virsmas  nomazgāt ar Capatox vai FungiGrund un ļaut labi nožūt. 

Virsmas ar sāls izsvīdumiem:
Sāls izsvīdumus noņemt sausus ar birsti. Gruntēt ar Dupa-grund. Pārklājot virsmas ar sāls izsvīdumiem, nevar tikt nodrošināta ilgstoša pārklājuma saķere, resp., sāls izsvīduma vietu izolācija. 

Defektu vietas
Defektu vietas ar dziļumu līdz 20mm vislabāk pārklāt ar Histolith Renovierspachtel. Aizšpaktelētās vietas vēlreiz nogruntēt.
Iekšdarbu virsmas. Atkarībā no esošās pamatnes un tās īpašībām pirms pārklājuma ar FibroSil jāveic pamatnes sagatavošana, resp. gruntējums atbilstoši mūsu Tehniskās informācijas noteikumiem Nr. 650 "Pamatnes un to sagatavošana".

Uzklāšanas metode

Iestrādāt ar otu vai rullīti. Iespējams arī uzklāt izsmidzinot ar piemērotiem smidzinātājiem. Uz gludām virsmām ieteicams uzklāt ar birsti krustu šķērsu virzienā, lai iegūtu vienmērīgu virsmas struktūru. Uz strukturētām pamatnēm, tādām kā rīvējuma - lietutiņa apmetumi, ieteicama uzklāšana ar rullīti. Pirms iestrādes materiālu labi samaisīt. Pēc lietošanas darbarīkus mazgāt ar ūdeni

Pārklājuma uzbūve

Grunts- un starpklājums
Uzklāt FibroSil, kas atšķaidīts ar maks. 5 % ūdens. Nepieciešamības gadījumā var veikt papildus starpklājumu ar FibroSil.

Nobeiguma pārklājums
Pēc izvēles ar AmphiSilan, Muresko SilaCryl, Amphisil, PermaSilan vai ThermoSan.

Patēriņš

Apm. 600–800 g/m2 vienā kārtā uz gludas pamatnes.

Uz raupjām virsmām atbilstoši vairāk. Precīzam patēriņam veiciet izmēģinājuma klājumu.

Iestrādes nosacījumi

Zemākā temperatūras robeža iestrādei un žūšanai: +5 °C pamatnei un gaisam.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pie +20 °C un 65 % rel. gaisa mitruma pēc 12 stundām virsma ir sausa un pārkrāsojama atkārtoti. Pilnībā nožuvusi un noslogojama pēc apm. 3 dienām. Ja temperatūra zemāka un gaisa mitrums lielāks, žūšanas laiks pagarinās.

Norāde

Nav piemērota horizontālām virsmām ar ūdens noslodzi.

Fasāžu virsmām, kuras noteiktos objekta apstākļos vai dabīgo laika apstākļu dēļ mitrums iespaido stiprāk kā parasti, pastāv paaugstināts sēnīšu un aļģu veidošanās risks. Tāpēc apdraudētām virsmām iesakām izmantot mūsu speciālos produktus, piemēram, ThermoSan, Muresko SilaCryl vai PermaSilan. Šie produkts satur aktīvas vielas, kas uz laiku aizkavē sēnīšu un aļģu veidošanos.

Atzinums

 • FibroSil Pārbaudes sertifikāts Nobeiguma pārklājums AmphiSilan-Fassadenfarbe

  Ūdens tvaiku difūzijas plūsmas blīvuma un ūdens caurlaidības līmeņa noteikšana
 • FibroSil Pārbaudes sertifikāts Nobeiguma pārklājums Muresko
   Ūdens tvaiku difūzijas plūsmas blīvuma un ūdens caurlaidības līmeņa noteikšana

Uzmanību

Sargāt no bērniem. Iestrādes un žūšanas laikā nodrošināt labu vēdināšanu. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību. Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību. Aizliegts izliet kanalizācijā. Darbarīkus tūlīt pēc lietošanas tīrīt ar ūdeni un ziepēm. Neieelpot izsmidzinājumu. Sīkāka informācija: skat. Drošības datu lapu.

Likvidācija

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus likvidēt kā krāsu atkritumus uz ūdens bāzes, iekaltušus materiāla atlikumus - kā sacietējušas krāsas vai sadzīves atkritumus.

ES robežvērtība GOS (gaistošo organismu saturam)

(Kat. A/a): 30 g/l (2010). Šis produkts satur maks. 30 g/l GOS.

Produkta krāsu un laku kods

M-GP01

Saturā esošo vielu deklarācija

Polivinilacetāta sveķi, titāna dioksīds, silikāti, kalcija karbonāts, ūdens, krāsas plēvi palīgvielas, piedevas, konservēšanas līdzekļi (Metilizotiazolinons, Benzizotiazolinons)

Tehniskā konsultācija

Visas pamatnes un to tehniskās apstrādes iespējas, ar kādām praksē nākas saskarties, drukātā variantā nav iespējams paredzēt.

Ja darbā nākas saskarties ar gadījumiem, kas šajā tehniskajā informācijā nav iekļauti, iesakām kontaktēties ar mūsu speciālistiem – mēs esam gatavi sniegt jums detalizētu konsultāciju attiecībā uz katru konkrēto objektu.

Klientu servisa centrs

SIA Caparol Baltica Mellužu 1, Rīga LV 1067 Tālr. +371 67500072 Fakss: +371 67440660 e-pasts: info@caparol.lv www.caparol.lv

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa