Sylitol 111 Konzentrat

Gruntēšanas un atšķaidīšanas līdzeklis iekšdarbiem un ārdarbiem.

Pielietojums

Minerālu virsmu stiprināšanai un stipri vai nevienmērīgi uzsūcošu virsmu uzsūkšanas spējas izlīdzināšanai. Sylitol fasādes krāsu, Sylitol fasādes apmetumu, Sylitol iekšdarbu krāsu un Capatect-SI-Fassadenfinish atšķaidīšanai. Nav piemērots tīrā silikāta krāsām.

Īpašības

  • Atšķaidāms ar ūdeni
  • Labs iesūkšanās dziļums
  • Koncentrēts
  • Nesatur šķīdinātājus 

Materiāla bāze

Kālija šķidrais stikls ar organiskajiem stabilizatoriem atbilstoši DIN 18 363, atk. 2.4.1.

Iepakojums

2,5l, 10l

Krāsu toņi

Caurspīdīgs.

Uzglabāšana

Vēsā vietā, sargāt no sala. Bojātus iepakojumus glabāt stingri noslēgtus. Materiālu uzglabāt tikai plastmasas iepakojumā. Garantijas laiks - 12 mēneši.

Blīvums

Apm. 1,1 g/сm3

Piemērotas pamatnes

Pamatnei jābūt tīrai, nestpējīgai, bez atgrūdošām vielām un sausai. Ievērot VOB, C daļas, DIN 18 363, 3. rindkopas norādes. 

Pamatnes sagatavošana

Pamatnes sagatavošanas veids ir atkarīgs no esošās pamatnes un tās noslogotības. Tas aprakstīts pēc tam izmantojamo Sylitol vai Capatect-SI-Finish materiālos. Ievērot spēkā esošo Tehnisko informāciju.

Uzklāšanas metode

Izmantojot kā atšķaidīšanas līdzekli, ievērot konkrētā atšķaidāmā Sylitol materiāla vai Capatect-SI-Finish Tehnisko informāciju. Gruntējumam vai aizsardzībai pret pārāk ātru krāsas slāņa iesūkšanos un izžūšanu 2 Siylitol-Knzentrat 111 apjoma daļas, atšķaidītas ar 1 apjoma daļu ūdens, uzklāt ierīvējot, izmantojot metodi „slapjš slapjā”, ar birsti vai otu līdz pilnīgai pamatnes piesūcināšanai.

Patēriņš

Atkarībā no pamatnes uzsūktspējas un struktūras apm. 100 - 350 ml/m2 (2:1 atšķaidīts ar ūdeni). Precīzam patēriņam veikt paraugpārklājumu.

Iestrādes nosacījumi

Zemākā iestrādes temperatūra: +8˚C pamatnei un gaisam.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pie +20˚C un 65% rel. gaisa mitruma pēc 12 stundām virsma apžuvusi un pārklājama. Ja temperatūra zemāka un relatīvais gaisa mitrums lielāks, žūšanas laiks attiecīgi pieaug. 

Darbarīku tīrīšana

Darbarīkus tūlīt pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni. Var pievienot mazgāšanas līdzekli. Starplaikos darbarīkus turēt iegremdētus gruntī/krāsā vai ūdenī.

Norāde

Produktu neuzklāt tiešu saules staru, stipra vēja vai lietus un palielināta mitruma (miglas) apstākļos. Nepieciešamības gadījumā stalažām izmantot aizsargtīklu. Uzmanīties no nakts sala riska. Nepiemērotas pamatnes ir alkīda/ akrila krāsu krāsojumi, pamatnes ar sāls izdalījumiem, PVH un koks. Horizontālas virsmas ar ūdens noslodzi nav piemērotas. Virsmām ar nelielu slīpumu uzmanīties, lai nav traucēta ūdens notecēšana.

Drošības norādes

Sargāt no bērniem. Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību. Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens. Izvairīties no aerosolu vai tvaiku ieelpošanas. Aizliegts izliet kanalizācijā.

Likvidācija

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus nodot kā ūdens bāzes krāsu atlikumus, sacietējušus materiāla atlikumus – kā sakaltušu krāsu vai sadzīves atkritumus.

ES robežvērtība GOS (gaistošo organismu saturam)

(Kat. A/a): 30 g/l (2010). Produkts satur maks. 1 g/l GOS.

Produkta krāsu un laku kods

M-SK01

Saturā esošo vielu deklarācija

Kālija šķidrais stikls, akrila dispersija, ūdens, piedevas.

Tehniskā konsultācija

Visas pamatnes un to tehniskās apstrādes iespējas, ar kādām praksē nākas saskarties, drukātā variantā nav iespējams paredzēt. Ja darbā nākas saskarties ar gadījumiem, kas šajā tehniskajā informācijā nav iekļauti, iesakām kontaktēties ar mūsu speciālistiem – mēs esam gatavi sniegt jums detalizētu konsultāciju attiecībā uz katru konkrēto objektu

Klientu servisa centrs

SIA DAW Baltica ▪ Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 www.caparol.lv info@daw.lv Tālr.: 67500072 Fakss: 67440660 Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa

Latvijas Universitātes Bibliotēka

Skrundas muiža

Sarkandaugavas Kūltūras Centrs Draudzība

Grand Hotel Kempinski Riga

Meitenes dzelzceļa stacija

Dzīvojamā māja Merķeļa ielā 21, Rīgā

Dzīvojamā māja Elizabetes ielā 12, Rīgā