Fungizid

Fungicīdais un algicīdais speciālais koncentrāts kā piedeva Caparol fasādes krāsām uz dispersijas un silikona sveķu bāzes.

caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/19456/003020.png

Pielietojums

Caparol Fungizid ir speciāla piedeva visām Caparol fasādes krāsām uz dispersijas un silikona sveķu bāzes aļģu un pelējuma sēnīšu novēršanai. Arī kā CapaGrund Universal piedeva, tādējādi panākot drošu un ilgstošu aizsardzības iedarbību pret aļģu un pelējuma veidošanos.

Īpašības

Fungicīdai un algicīdai efektivitātei krāsās uz dispersijas un silikona sveķu bāzes. Caurspīdīga.

Iepakojums

750 ml

Uzglabāšana

Vēsā vietā, neļaut sasalt.

Blīvums

apm. 1,0 g/cm3

Materiāla sagatavošana

Dozēšana:
Iepakojumam (12.5l) tiek pievienota viena pudele Caparol Fungizid. Tas atbilst apm. 6% Caparol Fungizid koncentrācijai. Tonētu fasādes produktu gadījumā Caparol Fungizid pievienot tikai pēc pilnīgas ietonēšanas un tonēšanas pastu sajaukšanās.

Pārklājuma uzbūve

Pamatā jāievēro katrreiz pielietotā fasādes pārklājuma, kuram Caparol Fungizid tiek pievienots, iestrādes priekšraksti. Esošo aļģu vai sēnīšu bojājumu notīrīt, izmantojot abrazīvu ūdens strūklu, ievērojot likumīgos priekšrakstus. Notīrītās virsmas iepriekš apstrādāt ar Capatox vai FungiGrund un ļaut labi nožūt. Pārklājumu ar pievienoto produktu vienmēr uzklāt divas reizes.

Patēriņš

12,5 litri iepakojumam - 750 ml Caparol Fungizid. Tas atbilst apmēram 9 ml/m2 Caparol Fungizid, ar patēriņu apm. 150 ml/m2 vienā kārtā.

Iestrādes nosacījumi

Zemākā iestrādes un žūšanas temperatūra: +5°C pamatnei un gaisam.

Norāde

Caparol Fungizid ir produkts, kura sastāvā ir aktīvās vielas, kas aizkavē sēnīšu un aļģu veidošanos uz pārklājuma. Šī aktīvo vielu bāze sniedz ilgstošu, laikā ierobežotu aizsardzību, kuras efektivitātes ilgums ir atkarīgs no objekta nosacījumiem, tādiem kā bojājuma stiprums un mitruma noslodze. Tādēļ ilgstoša sēnīšu un aļģu veidošanās aizkavēšana nav iespējama.

Drošības norādes

Biocīdu drošs pielietojums. Pirms lietošanas izlasīt apzīmējumus un produkta informāciju. Paredzēts tikai komerciālai lietošanai. Saskaroties ar ādu, var izraisīt paaugstinātu jutīgumu. Toksisks ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē. Sargāt no bērniem. Izvairīties no aerosolu ieelpošanas. Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs. Aizliegts izliet kanalizācijā. Izmantot aizsargcimdus un  acu vai sejas aizsargu. Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai marķējumu. Uzklāt tikai ar otu vai rullīti.

Likvidācija

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus var likvidēt kā atkritumus uz ūdens bāzes, iekaltušus materiāla atlikumus -  kā sacietējušas krāsas.

Produkta krāsu un laku kods

M-DF02F

Sastāvā esošo vielu deklarācija

Alkīda sveķu dispersija, krāsas plēvi veidojošas palīgvielas, piedevas, konservanti, biocīda piedeva (algicīdi un fungicīdi).

Tuvākas norādes

Skat. drošības datu lapu.

Tehniskā konsultācija

Visas pamatnes un to tehniskās apstrādes iespējas, ar kādām praksē nākas saskarties, drukātā variantā nav iespējams paredzēt. Ja darbā nākas saskarties ar gadījumiem, kas šajā tehniskajā informācijā nav iekļauti, iesakām kontaktēties ar mūsu speciālistiem – mēs esam gatavi sniegt jums detalizētu konsultāciju attiecībā uz katru konkrēto objektu.

Klientu serviss

SIA DAW Baltica ▪ Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 ▪ www.caparol.lv  info@daw.lv ▪ Tālr.: 67500072 ▪ Fakss: 67440660 ▪ Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa