CapaGrund Universal

Uz SolSilan tehnoloģiju balstīta gruntskrāsa pirms sekojošu dispersijas, silikonsveķu, silikāta dispersijas un polimērsveķu krāsu klājumiem. Samazina sārmainu notecējumu risku jauniem minerālajiem apmetumiem.

caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/57084/027130_CapaGrund_Universal_12,5_l_NL.png

Pielietojums

Balti pigmentēta, ar augstu gaisa tvaika caurlaidību, speciāla gruntskrāsa sedzošiem krāsojumiem pirms sekojošiem dispersijas, silikona sveķu, silikāta dispersijas un polimērsveķu krāsu pārklājumiem uz minerālām pamatnēm ārdarbos un iekšdarbos, kā arī uz veciem mākslīgo sveķu apmetumiem uz siltumizolācijas sistēmām (SIS). Pielietojama arī zem šķīdinātājus saturošām polimerizāta sveķu krāsām. Pateicoties SolSilan tehnoloģijai, CapaGrund Universal ir laba ūdens atgrūšanas spēja, un tā samazina risku kaļķa notecējumiem tonētām krāsām. CapaGrund Universal piemīt augsta saķeres spēja, un tā kā viegli raupjš gruntējums atvieglo struktūrapmetumu uzklāšanu.

Īpašības

  • lietošanai gatava
  • atšķaidāma ar ūdeni, apkārtējai videi draudzīga, ar patīkamu aromātu
  • saķeri veidojoša
  • pārkvarcoties spējīga pamatne pirms dispersijas -silikāta krāsām
  • augsta tvaika caurlaidība sd H2O 0,06m atbilstoši DIN EN 1062
  • zema ūdens caurlaidība, w-vērtība 0,05 [kg/(m2·h0,5)] atbilstoši DIN EN 1062

Ietonējot var mainīties tehniskie dati.

Materiāla bāze

Ar silikonu modificēta mākslīgo sveķu dispersija.

Iepakojums

2,5l; 10l

Krāsu toņi

Balta.
CapaGrund Universal tonējama manuāli ar maks. 25% CaparolColor un AmphiColor® pilntoņa un tonēšanas krāsām. CapaGrund Universal tonējama automātiski ColorExpress sistēmā visu aktuālo krāsu toņu kolekciju toņus līdz gaišuma pakāpei 70. Intensīvāki krāsu toņi tiek panākti tikai pietuvināti oriģinālam, ietonējot baltu materiāla bāzi, un ir piemēroti kā pamata pārklājums konkrētiem vēlamā sedzošā pārklājuma intensīvajiem krāsu toņiem. Atbilstošiem sedzošā pārklājuma krāsu toņiem ColorExpress sistēmā tiek norādīts uz šo iespēju un tādam pašam krāsu toņa apzīmējumam CapaGrund Universal ir pievienota atbilstoša receptūra.

Uzglabāšana

Vēsā vietā, sargāt no sala.

Blīvums

Apm. 1,4 g/cm3

Papildinošie produkti

Caparol Trocknungsbeschleuniger (žūšanas paātrinātājs) - CapaGrund Universal / CapaGrund Universal-W iestrādei un ātrai lietus drošībai pie zemām temperatūrām no +1°C līdz apm. +10 °C. Iestrādi skatīt uz Caparol Trocknungsbeschleuniger etiķetes.

Piemērotas pamatnes

Pamatnēm jābūt tīrām, bez atdalošām vielām un pietiekoši sacietējušām. Ievērot nosacījumus, kas minēti VOB, C daļā, DIN 18363 normas 3. punktā.

Pamatnes sagatavošana

Saistībā ar dažādām pamatnēm un to pielietojumu skatīt Tehnisko informāciju Nr. 650 „Pamatnes un to sagatavošana”.

Atšķaidīšana

Tikai ar ūdeni.

Pārklājuma uzbūve

Normālos apstākļos CapaGrund Universal tiek iestrādāta neatšķaidīta. Nepieciešamības gadījumā iestrādes konsistence regulējama, atšķaidot ar maks. 3% ūdens.

Patēriņš

Apm. 150 - 200 ml/m2 vienā kārtā uz gludām virsmām. Uz raupjām virsmām atbilstoši vairāk. Precīzam patēriņam veikt paraugklājumu objektā.

Žūšana/ žūšanas laiks

Zemākā temperatūras robeža iestrādes un žūšanas laikā: +5ºC pamatnei un apkārtējam gaisam.

Darbarīku tīrīšana

CapaGrund Universal uzklājams ar otu, rullīti vai izmidzināšanas tehnikā.

Norāde

Materiāls nav paredzēts horizontālām virsmām ar stāvošu ūdeni.

Uzmanību

Sargāt no bērniem. Slīpējot lietot putekļu aizsargfiltru P2. Izmantot tikai labi vēdināmās telpās. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību. Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens. Aizliegts izliet kanalizācijā, ūdeņos vai augsnē. Izvairīties no izsmidzinātās miglas un aerosolu ieelpošanas. Darbarīkus tūlīt pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni un ziepēm.

Satur: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onu, 2- metil-2H-izotiazol-3-onu. Sakaroties ar ādu vai ieelpojot, var izraisīt paaugstinātu jutīgumu.

Likvidācija

Atkātotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Šķidra materiāla atlikumus var nodot kā ūdens bāzes krāsu atkritumus, sacietējušus materiāla atlikumus - kā sakaltušu krāsu vai sadzīves atkritumus.

ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

(Kat. A/a): 30 g/l (2010). Produkts satur maks. 25 g/l GOS.

Produkta krāsu un laku kods

CapaGrund Universal: M-GP01
CapaGrund Universal-W: M-GP01F

Sastāvā esošo vielu deklarācija

Poliakrilāta sveķi, titāna dioksīds, silikāti, ūdens, piedevas, konservanti (metilizotiazolinons, benzizotiazolinons.

Tuvākas norādes

Skat. drošības datu lapu.

Tehniskā konsultācija

Visas pamatnes un to tehniskās apstrādes iespējas, ar kādām praksē nākas saskarties, drukātā variantā nav iespējams paredzēt. Ja darbā nākas saskarties ar gadījumiem, kas šajā tehniskajā informācijā nav iekļauti, iesakām kontaktēties ar mūsu speciālistiem – mēs esam gatavi sniegt jums detalizētu konsultāciju attiecībā uz katru konkrēto objektu.

Klientu serviss

SIA DAW Baltica ▪ Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 ▪ www.caparol.lv  info@daw.lv ▪ Tālr.: 67500072 ▪ Fakss: 67440660 ▪ Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa