Capadur DecorLasur

Apkārtējo vidi saudzējoša, ūdenī šķīstoša poliuretāna lazūra kokam ārdarbiem un iekšdarbiem.

caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/187818/056504_Capadur_DecorLasur_2_5L.png

Pielietojums

Tilpumā nemainīgu koka daļu – logu, durvju, tilpumā ierobežoti mainīgu koka daļu – spundētu apdares dēļu, logu ailu, vārtu, pildrežģu būvju u.c., kā arī tilpumā mainīgu koka detaļu – dēlīšu, žogu, lubiņu, balkona margu, plākšņu apšuvju utt. aizsardzībai un krāsošanai dažādos toņos. Pirms plākšņveidīgu koksnes  materiālu, piemēram, masīvkoka plākšņu vai finiera pārklāšanas, ievērojiet BFS atgādnes Nr. 18, atk. 2.2.3ff norādes.

Capadur DecorLasur pielietošanai ārdarbos var pievienot Caparol-Fungizid. Tādā  veidā pārklājuma virsmu var uz laiku aizsargāt pret sēnīšu un aļģu apaugumu. Caparol-Fungizid kā krāsas slāņa aizsargviela (biocīdā aizsargviela) palēnina apauguma veidošanos.

Atkarībā no bioloģiskā noslogojuma ekstrēmi apdraudētu koka detaļu gadījumā, tādu kā, saplākšņu (piem., jūras priedes plātnes), OSB utml. arī pirms parastā garantijas termiņa beigām jārēķinās ar jaunu sēnīšu un aļģu veidošanās risku.
Capadur DecorLasur kopā ar Caparol-Fungizid neizmantot iekšdarbos un uz bērnu rotaļlietām.

Īpašības

  • Atšķaidāma ar ūdeni
  • Apkārtējo vidi saudzējoša
  • Noturīga pret krāsas slāņu salipšanu
  • Ļoti izturīga
  • Augsta difūzijas spēja
  • Piemērota bērnu rotaļlietām atbilstoši DIN EN 71-3

Materiāla bāze

PU akrila dispersija

Iepakojums

750 ml: balts, bezkrāsains

2,5 l: balts, bezkrāsains
5 l: balts, bezkrāsains
375 ml: bezkrāsains

Krāsu toņi

  • Standarta krāsu toņi:
Bezkrāsains, balts.

ColorExpress (Capamix) tonēšanas iekartātās atbilstoši krāsu toņu kartei iespējams atbilstoši krāsu toņu kartei sajaukt 89 īpašos 3D-kolekcijas krāsu toņos, kā arī daudzos citu krāsu kolekciju krāsu toņos.

Norāde: Dažus krāsu toņus ieteicams pielietot tikai ārdarbos.
Informāciju par to Jūs varat saņemt ColorExpress tonēšanas vietās. "Bezkrāsainu” Capadur DecorLasur izmantot tikai kā grunti zem krāsainās lazūras vai noslēguma pārklājumu uz tumšas krāsas lazūras ārdarbos, jo citādā gadījumā netiek nodrošināts pietiekams aizsardzības līmenis pret UV-staru iedarbību. Ārdarbos neizmantot bezkrāsainu lazūru.

Spīduma pakāpe

Zīdaini spīdīgs. Spīduma pakāpe atkarīga no koka virsmas īpašībām.

Uzglabāšana

Oriģināli slēgtā iepakojumā uzglabāšanas garantija 1 gads.

Blīvums

apm. 1,05 g/cm3

Cieto daļiņu saturs

apm. 35 %

Piemērotas pamatnes

Tilpumā nemainīgas, ierobežoti mainīgas un mainīgas koksnes būvdetaļas. Pamatnei jābūt tīrai, ar labu nestspēju un brīvai no krāsu atgrūdošām vielām. Koka mitrums tilpumā nemainīgām koka būvdetaļām nedrīkst pārsniegt 13%, bet tilpumā mainīgām koksnes būvdetaļām 15 %.

Ievērot konstruktīvos koksnes aizsardzības pamatprincipus. Tas ir priekšnoteikums ilgstošai koka aizsardzībai, kas veikta ar noklājošo vielu palīdzību. Balti tonētām lazūrām neizdevīgos apstākļos no koka satura vielām var rasties redzami dzelteni pleķi.

Pamatnes sagatavošana

Jaunas koka virsmas:
Gludas virsmas noslīpēt šķiedru virzienā, pamatīgi notīrīt un noņemt no koksnes iznākošās sastāvdaļas (piemēram, sveķi un sveķu kabatas). Ārdarbos 1 x impregnēt ar Capacryl Holzschutz-Grund.

Vecas koka virsmas:
Pelēki niansētas, atmosfēras ietekmē cietušas koksnes virsmas noslīpēt līdz veselai koksnei ar labu nestspēju, pamatīgi notīrīt. Ārdarbos 1 x gruntēt ar Capacryl-Holzschutz-Grund.

Krāsotas koka virsmas:
Vecos pārklājumus ar vāju nestspēju pilnībā noņemt līdz koksnei. Ārdarbos uzklāt gruntskārtu ar Capacryl Holzschutz-Grund. Stingrus vecos pārklājumus ar labu nestspēju noslīpēt, notīrīt un pārbaudīt to saderību ar Capadur DecorLasur.

Sēnītes un aļģu bojātas koka virsmas ārdarbos (profilaktiska aizsardzība):
Pamatni sagatavot, kā aprakstīts augstāk. Capadur DecorLasur pievienot 6 tilpuma procentus Caparol-Fungizid un rūpīgi iemaisīt. Ievērot Caparol-Fungizid Tehnisko informāciju.

Ar sēnīti un aļģēm apaugušas koksnes virsmas ārdarbos: Sēnīšu un aļģu defektus pamatīgi nomazgāt. Virsmas pēc tam apstrādāt ar Capatox. Pamatni sagatavot saskaņā ar augstāk rakstīto. Capadur DecorLasur pievienot 6 tilpuma procentus Caparol-Fungizid un rūpīgi iemaisīt. Ievērot Capatox un Caparol-Fungizid tehnisko informāciju.

Uzklāšanas metode

Norādes uzklāšanai izsmidzināšanas tehnikā

Darba/ izsmidzināšanas spiediensIzkaisīšanas spiediensAtšķaidīšanaSprausla
Airless160-180 bar0,23–0,28 mm = 0,009–0,011 collas
Airmix/Aircoat60-90 bar1-2,5 barmaks. 5 %0,23–0,28 mm = 0,009–0,011 collas
Finecoat10-25 %1,3–1,8 mm (3–4)
Augstpiediena trauks/ trektera pistole2-4 bar10-25 %1,5 mm

Pārklājuma uzbūve

Pārklājuma uzbūve:
Capadur DecorLasur pirms lietošanas izmaisīt. Capadur DecorLasur var iestrādāt ar otu vai smidzināšanas tehnikā. Lietojot smidzināšanas tehnikā, atšķaidīt ar ūdeni. Capadur DecorLasur kopā ar Caparol- Fungizid neiestrādāt izsmidzināšanas tehnikā.

Ārdarbos1Iekšdarbos
Tilpumā nemainīgas, ierobežoti mainīgas un mainīgas koka būvdetaļas
GruntējumsCapacryl Holzschutz-Grund

Capadur DecorLasur

Starpklājums

2 x Capadur DecorLasur

parasti nav nepieciešams
Finiša pārklājums

 Capadur DecorLasur

Capadur DecorLasur
1Optimālai UV-aizsardzībai vismaz 3 x jāklāj krāsainā lazūra.

Patēriņš

Uzklāšana ar otu uz gludām koka virsmām: Apm. 80-100 ml/m2.

Uzklāšana ar otu uz rupji zāģētām koka virsmām: Apm. 200–250 ml/m2.

Iestrādes nosacījumi

Materiāla, apkārtnes gaisa un pamatnes temperatūra: Vismaz 8 °C.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pie 20 °C un 65 % rel. gaisa mitruma, pēc 20-30 minūtēm pārkrāsojama un pēc 2-3 stundām noturīga pret pieskārieniem, pilnībā nožuvusi un pārkrāsojama pēc 6–8 stundām.

Uzmanību

Sargāt no bērniem. Iestrādes un žūšanas laikā nodrošināt piemērotu ventilāciju. Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā. Nokļūstot acīs vai uz ādas nekavējoties skalot ar lielu ūdens daudzumu. Neļaut nonākt zemē, kanalizācijā vai ūdenstilpnēs. Darbarīku tīrīšana uzreiz pēc lietošanas ar ūdeni un ziepēm. Slīpējot izmantot putekļu filtru P2. Neieelpot smidzinājumu. Lietot kombinēto filtru A2/P2. Detalizētāka informācija: skatīt Drošības datu lapu. 
Satur metilizotiazolinonu. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Likvidācija

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus var likvidēt kā krāsu atkritumus uz ūdens bāzes, iekaltušus materiāla atlikumus kā sacietējušas krāsas vai mājsaimniecības atkritumus.

ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

Šinī produktā (Kat. A/e): 130 g/l (2010). Šis produkts satur maksimāli 30g/l GOS M.

Produkta krāsu un laku kods

KH01

Sastāvā esošo vielu deklarācija

Poliuretāna/ poliakrilāta sveķi, krāsainie pigmenti, ūdens, glikoli, estera sports, piejaukumi, konservanti (metilizotiazolinons, benzizotiazolinons)

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa

Rēzeknes Zaļā sinagoga