CapaSan

Iekšdarbu krāsa ar fotokalītisku iedarbību telpas higiēnas uzlabošanai.

Pielietojums

Augstas klases iekšdarbu krāsa ar izcilām īpašībām. Pateicoties klājuma fotokatalītiskajai iedarbībai, tiek veicināta organisko savienojumu sadalīšanās un baktēriju redukcija.  Bez tam krāsai ir smakas reducējoša iedarbība - tā spēj samazināt, piemēram, tabakas vai ceptu tauku radītās smakas.  Krāsa ir viegli iestrādājama un kopā ar mūsu produktu ElectroSchield tā sniedz daudzpusīgas veselīga klājuma iespējas.

Īpašības

- minimāls emisijas īpatsvars, bez šķīdinātājiem un mīkstinātājiem
- atšķaidāma ar ūdeni, videi draudzīga
- laba segtspēja
- nesatur fogingaktīvas (melnējošas) vielas
- elpojoša
- sd-vērtība < 0,1 m

Materiāla bāze

Mākslīgo sveķu dispersija saskaņā ar  DIN 55 945.

Iepakojums

Standarta: 5 l; 12,5 l.
ColorExpress: 7,5 l; 12,5 l.

Krāsu toņi

Balts.
Balstoties uz CapaSan fotokatalītisko iedarbību tonēšanai drīkst pielietot tikai minerālus/ neorganiskus pigmentus. Tam piemērotas ir Histolith pilntoņa krāsas. Iespējami ir krāsu toņi, kuru gaišuma vērtība ir > 70. Pasūtot 100 litrus vienā krāsu tonī un vienā pasūtījumā, pēc pieprasījuma iespējams tonēt arī rūpnīcā. CapaSan iespējams tonēt mehāniski Color-Express sistēmā. Lai atpazītu iespējamās tonēšanas kļūdas, pirms iestrādes pārbaudiet krāsu toņa atbilstību. Uz savienotām virsmām izmantot viena ražojuma (šārža) krāsu toņus.

Spīduma pakāpe

Dziļi matēts (saskaņā ar  DIN EN 13 300).

Uzglabāšana

Vēsā vietā, bet sargāt no sala.

Blīvums

Apm. 1,5 g/cm3

Noberzums saskaņā ar Taber (CS 10/1000 U/1000 g)


 

Piemērotas pamatnes

Pamatnēm jābūt brīvām no netīrumiem, atgrūdošām vielām un sausām. Ievērot VOB, C daļu, DIN 18 363, 3. atk.

Pamatnes sagatavošana

Javu grupu PII un PIII apmetumi:
Cietus, normāli uzsūcošus apmetumus pārklāt bez iepriekšējas apstrādes. Uz stipri porainām, uzsūcošām, drūpošām apmetuma virsmām gruntējums ar OptiGrund E.L.F. vai CapaSol LF.

Javu grupas PIV ģipša un gatavie apmetumi:
Gruntējums ar Caparol-Haftgrund. Ģipša apmetumus ar cieto kalcītu kārtu noslīpēt, noņemt putekļus, gruntēt ar  Caparol-Tiefgrund TB.

Ģipša būvplāksnes:
Uz uzsūcošām virsmām gruntējums ar OptiGrund E.L.F. vai Caparol-Tiefgrund TB. Stipri
blīvas virsmas gruntēt ar sasaisti uzlabojošo gruntskrāsu Caparol-Haftgrund.

Ģipša plāksnes (Ģipškartona plāksnes):
Špaktelēšanas pēdas noslīpēt. Mīkstas un noslīpētas ģipša špakteles vietas nostiprināt ar Caparol-Tiefgrund TB. Gruntēt ar Caparol-Haftgrund, OptiGrund E.L.F. vai Capasol LF. Uz plāksnēm ar ūdenī šķīstošām, krāsojošām satura vielām uzklāt gruntējumu ar Caparol AquaSperrgrund. Ievērot BFS atgādni Nr. 12.

Betons:
Iespējamos esošos atgrūdošos atlikumus, kā arī birstošas, drūpošas vielas noņemt.

Gāzbetons:
Capaplex, kas ir atšķaidīts ar ūdeni attiecībā 1 : 3 atšķaidīts ar ūdeni.

Silikātķieģelis un mūris:
Pārklāt bez iepriekšējas apstrādes.

Pārklājumi ar labu nestspēju:
Matētus, vāji uzsūcošus pārklājumus pārklāt bez iepriekšējas apstrādes. Spīdīgas virsmas un lakas pārklājumus uzraupināt. Gruntējums ar Caparol-Haftgrund.

Pārklājumi ar vāju nestspēju:
Lakas un dispersijas krāsu vai mākslīgu sveķu pārklājumus ar vāju nestspēju noņemt. Uz birstošām, stipri uzsūcošām pamatnēm- gruntējums ar Caparol-Haftgrund. Uz rupji porainām, uzsūcošām vai drūpošām apmetuma virsmām gruntējums ar OptiGrund E.L.F. vai CapaSol LF. Minerālās krāsas ar vāju nestspēju noņemt mehāniski un virsmas notīrīt no putekļiem. Gruntējums ar Caprol-Tiefgrund TB.

Līmes krāsas pārklājumi:
Tīri nomazgāt. Gruntējums ar Caprol-Tiefgrund TB.

Nekrāsotas raupjo šķiedru, reljefa vai krāsojamā struktūrtapetes:
Pārklāt bez iepriekšējas apstrādes.

Atlupušas tapetes:
Pilnībā noņemt. Līmes un papīra atlikumus nomazgāt. Gruntējums ar Caparol-Tiefgrund TB.

Virsmas ar pelējumu:
Pelējumu vai sēnīti noņemt, izmantojot mitrās tīrīšanas metodi. Virsmas  nomazgāt ar Capatox vai FungiGrund un ļaut labi nožūt. Gruntējums atkarībā no pamatnes veida un īpašībām. Ja virsma no pelējuma ir smagi cietusi, veikt nobeiguma pākrlājumu ar Indeko-W, Malerit-W vai Fungitex-W. To veicot, jāievēro likumīgie un institūciju priekšraksti (piem., direktīvu par biovielām un bīstamajām vielām).

Virsmas ar nikotīna, ūdens, kvēpu vai tauku pleķiem:
Nikotīna netīrumus, kā arī kvēpu vai tauku pleķus nomazgāt ar ūdeni, kam pievienots taukus šķīdinošs mājsaimniecības tīrīšanas līdzeklis un ļaut labi nožūt. Nožuvušus ūdens pleķus notīrīt sausus ar birsti.. Veikt izolējošu gruntējumu ar Caparol AquaSperrgrund. Uz stipri netīrām virsmām veikt nobeiguma krāsojumu ar Aqua-inn Nr.1.

Koka un kokmateriāli:
Krāsot ar ūdenī atšķaidāmām, vidi saudzējošām Capacryl akrila vai Capacryl PU akrila krāsām.

Mazas defektu vietas:
Pēc atbilstošas priekšapstrādes ar Caparol-Akkordspachtel veikt uzlabojumus saskaņā ar iestrādes nosacījumiem un nepieciešamības gadījumā vēlreiz nogruntēt.

Uzklāšanas metode

Ar otu, rullīti vai izsmidzināšanas iekārtām.

Pārklājuma uzbūve

Vienmērīgs, piesātināts krāsojums ar neatšķaidītu CapaSan vai atšķaidot ar maks. 5% ūdens. Uz kontrastainām vēlams iepriekšējs gruntējošais klājums, atšķaidot maksimāli ar 5 % ūdens. Uz birstošām, stipri uzsūcošām pamatnēm- gruntējums ar Caparol-Haftgrund.

Patēriņš

Apm. 140 ml/m2  vienam klājumam uz gludas pamatnes. Uz raupjām virsmām atbilstoši vairāk. Precīzu patēriņu noskaidrojiet, veicot izmēģinājuma pārklājumu.

 

Iestrādes nosacījumi

+5 °C pamatnei un apkārtējam gaisam.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pastāvot +20 °C un 65 % rel. gaisa mitrumam, pēc 4-6 stundām virsma ir sausa un to var pārkrāsot vēlreiz. Pilnībā nožuvusi un noslogojama pēc apm.3 dienām. Ja temperatūra zemāka un gaisa mitrums lielāks, žūšanas laiks pagarinās.

Uzmanību

Sargāt no bērniem. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību Izvairīties no aerosolu ieelpošanas. Aizliegts izliet kanalizācijā. Detalizētāka informācija: skatīt Drošības datu lapu.

Likvidācija

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus var likvidēt kā krāsu atkritumus uz ūdens bāzes, iekaltušus materiāla atlikumus kā sacietējušas krāsas vai mājsaimniecības atkritumus.

ES robežvērtība GOS (gaistošo organismu saturam)

Šinī produktā (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Šis produkts satur maksimāli 1 g/l GOS.

Produkta krāsu un laku kods

M-DF01

Tehniskā konsultācija

Visas pamatnes un to tehniskās apstrādes iespējas, ar kādām praksē nākas saskarties, drukātā variantā nav iespējams paredzēt. Ja darbā nākas saskarties ar gadījumiem, kas šajā tehniskajā informācijā nav iekļauti, iesakām kontaktēties ar mūsu speciālistiem – mēs esam gatavi sniegt jums detalizētu konsultāciju attiecībā uz katru konkrēto objektu.

Klientu servisa centrs

SIA Caparol Baltica ▪ Mellužu 1, Rīga, LV-1067 www.caparol.lv info@caparol.lv Tālr.: 67500072 Fakss: 67440660 Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa