Disbocret 518 Flex-Finish

Zemās temperatūrās elastīgs, plaisas pārsedzošs un UV-starus aizturošs aizsargklājums betonam, izmantojams arī uz veciem pārklājumiem.
 • caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/151504/049203_Disbocret_518_Flex-Finish_15L.png

  Pielietojums

  Pārklājums aizsardzībai pret kaitīgo vielu un ūdens iekļūšanu uz jauna, veca, renovēta betona, staigāšanai neparedzēta betona un dzelzsbetona virsmām, kā arī tīklveida un atdalošo plaisu pārklāšanai.

  Īpašības

  • Pārklāj tīklveida un atdalošās plaisas ≤ 0,3 mm
  • Elastīgs arī pie plaisu kustībām ≤ 0,1 mm
  • Plaisu segtspējas klase IT, veiksmīgi testēta pie- 20 °C un dinamiskās slodzes
  • Labas iestrādes īpašības
  • Noturīgs pret laikapstākļu iedarbību
  • Noturīgs pret sārmiem
  • Noturīgs pret UV staru iedarbību
  • Ūdens tvaiku caurlaidīgs
  • Aiztur CO2 und SO2 kaitīgās gāzes
  • Ar minimālu paša struktūru
  • Atbilst EN 1504-2 un DIN V 18026 prasībām: Betona virsmu aizsradzības sistēmas
  • Pārbaudīts savienojumā ar Disbocret® 505 Fein­spach­tel, Disbocret® 510 Füllschicht un Disbocret® 519 PCC-Flex-Schlämme kā OS 5 a (OS D II) atbilstoši ZTV-ING vadlīnijām

  Materiāla bāze

  Tīra akrilāta dispersija

  Iepakojums

  • Standarta: 
   15 l iepakojums
  • ColorExpress:
   12 l iepakojums

  Krāsu toņi

  Balts
  Citi krāsu toņi - pēc pieprasījuma.

  Tonējams ColorExpress sistemā pēc 3D toņkartes.

  Krāsu toņu noturība saskaņā ar BFS atgādni Nr. 26:

  Saistviela: klase A
  Pigmentējums: grupa 1 līdz 3 atkarībā no krāsas toņa

  Spīduma pakāpe

  Zīdaini matēts pēc DIN EN 1062.

  Uzglabāšana

  Vēsā, sausā vietā, sargāt no sala.
  Slēgtā oriģināliepakojumā uzglabājams vismaz 1 gadu.

  Blīvums

  apm. 1,4 g/cm3

  Cieto daļiņu saturs

  apm. 68 svara %

  Sausā slāņa biezums

  apm. 50 µm/100 ml/m2

  Difūzijas pretestība µ (H2O)

  1.500

  Difūzijas pretestība µ (CO2)

  250.000

  Difūzijas ekvivalentais gaisa slāņa augstums sdH2O

  apm. 0,45 m (pie 300 µm sausā slāņa biezuma)

  Difūzijas ekvivalentais gaisa slāņa augstums sdCO2

  apm. 75 m (pie 300 µm sausā slāņa biezuma)

  Ūdenscaurlaidība (w-vērtība)

  < 0,04 kg/(m2 · h0,5) klase w3 (zema) pēc DIN EN 1062

  Piemērotas pamatnes

  Betons, Dis­bo­­­cret ® špakteļmasas, minerālie apmetumi un veci pārklājumi.  
  Pamatnes atraušanas stiprībai jābūt vidēji ≥ 1,0 N/mm2, mazākai atsevišķai vērtībai jābūt 0,5 N/mm2.

  Pamatnes sagatavošana

  Minerālās pamatnes:
  Pamatnei jābūt tīrai un bez saķeri mazinošām vielām. Atgrūdošas vielas (piem., eļļu, taukus), izteiktus netīrumus (piem., sūnu un aļģes), stiklainu cementa akmeni ar vāju nestspēju notīrīt ar piemērotu metodi, piem., apstrādājot ar cietu smilšu strūklu. Pamatne nedrīkst saturēt koroziju veiconošas sastāvdaļas (piem., hlorīdus).

  Pamatnes ar pārklājumu:
  Vecajiem klājumiem pārbaudīt to saķeri ar pamatni. Vecos klājumus ar vāju saķeri noņemt. Nestspējīgas, cietas, nekrītojošas vecu pārklājuma virsmas notīrīt, piem., ar ūdens vai tvaika strūklu. Tā kā praksē nākas saskarties ar dažādiem veciem klājumiem, pirms plānotā pārklājuma veidošanas jāpārbauda tāsfunkcionalitāte, veicot paraugklājumu.

  Izdrupumi, poras un rukuma vietas:
  Lai iegūtu vienmērīgu un pietiekoši biezu aizsargklājumu, izdrupumus, mazākas plaisas, lielus nelīdzenumus un virsmas raupjumus apstrādāt un izlabot ar Disbocret® sistēmas materiāliem atbilstoši tehniskajām norādēm.

  Plaisas:
  Nepieciešamības gadījumā plaisas (≥ 0,3 mm) izveidot par šuvēm pēc DIN 18 540.

  Materiāla sagatavošana

  Materiāls ir gatavs lietošanai. Pirms lietošanas kārtīgi samaisīt.
  Atkārībā no uzklāšanas metodes, pamatnes un laikapastākļiem, atšķaidāms ar maks. 5% ūdens. Uzklājot izsmidzinot, nepieciešamības gadījumā konsistenci regulēt, pievienojot maks. 1-2 % ūdens.

  Uzklāšanas metode

  Materiālu var uzklāt ar otu, rullīti vai izsmidzinot.
  Izmantojot Airless ierīci, nepieciešamības gadījumā jānoņem filtri, lai izvairītos no aizsprostošanās, sprauslas lielums 0,021–0,026 collas.

  Materiālu neuzklāt tiešu saules staru iedarbībā, lietū, stiprā vējā, uz uzkarsušām pamatnēm utt. Nepieciešamības gadījumā izmantot aizsargtentu.

  Lietojot Vācijā, ievērot Vispārīgos tehniskos līguma nosacījumus celtniecības darbiem (VOB), C daļu, DIN 18363.

  Slāņa biezums

  Funkcionālai virsmas aizsardzībai nepieciešams vismaz 200 pm slāņa biezums. Ja tiek veidota virsmas aizsardzības sistēma saskaņā ar ZTV-ING, ir nepieciešams vismaz 300 µm sausā slāņa biezums. Šāds slāņa biezums, kā visos citos pārklājuma materiālu gadījumos praksē, panākams ar vismaz 3 pārklājuma kārtām.

  Pārklājuma uzbūve

  PamatnesGruntsklājums
  Uzsūkspējīgas, minerālas pamatnes (arī daļēji špaktelētas)CapaSol LF Konzentrat, atšķaidīts ar ūdeni 1 : 2
  Pilnībā nošpaktelētas virmas ar Disbocret® 505 Feinspachtel vai Disbocret® 510 Füllschichtnav nepieciešams
  Cieti klājumi ar labu saķeriCapagrund Universal
  Alkīda krāsu klājumi ar labu saķeriDisbon 481 EP-Uniprimer

  Horizontālām, nepārklātām balkona margām jabūt bez robiem un pietiekoši slīpām. Šādas pamatnes gruntēt ar Disboxid 420 E.MI Primer un pārkaisīt ar Disboxid 942 Mischquarz. Beigās veikt nosedzošo klājumu.

  Patēriņš

  Apm. 200–250 ml/m2 katrā kārtā.

  Iestrādes nosacījumi

  Materiāla, apkārtējā gaisa un pamatnes tem­peratūra:
  Vismaz 5 °C, maks. 40 °C

  Žūšana/ žūšanas laiks

  Pie 20°C un 65 % rel. gaisa mitruma putekļu sauss un lietusdrošs pēc apm. 12 stundām, pārklājams pēc apm. 24 stundām.

  Uzmanību:
  Uz blīvām, vēsām virsmām vai, ja žūšanu aizkavē laikaapstākļi, mitruma ietekmē (lietus, rasa/atkusnis, migla) palīgvielas  uz pārklājuma virsmas var veidot dzeltenīgi caurspīdīgus, viegli spīdīgus un lipīgus notecējumus.
  Šīs palīgvielas šķīst ūdenī un ar pietiekošu ūdens daudzumu, piemēram, pēc vairākkārtīga spēcīga lietus, tiek noskalotas. Virsmas kvalitāte pēc noskalošanas netiek ietekmēta. Gadījumā, ja seko virsmas pārkrāsošana, notecējumi/ palīgvielas iepriekš jāsamitrina un pēc neilga laika jānoskalo. Jāveic papildus gruntējums ar CapaGrund Universal.
  Iestrādājot materiālu atbilstošos klimatiskos apstākļos, šādi notecējumi neveidojas.

  Darbarīku tīrīšana

  Pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni.

  Drošības norādes

  Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.
  Satur: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons, maisījums no 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ona (EG Nr. 247-500-7) un 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (EG Nr. 220-239-6) (3:1), 2-metil-2H-izotiazol-3-ons. Var izraisīt alerģisku reakciju. Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai marķējumu. Var tikt bojāta zarnu flora. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Slīpējot lietot putekļu filtru P2.

  Saskaņā ar ES Regulu Nr. 528/2012 šis produkts ir „apstrādāts izstrādājums” (nav biocīds produkts) un satur sekojošas biocīdu aktīvās vielas: terbutrīns (CAS-Nr. 886-50-0), cinka piritons (CAS-Nr. 13463-41-7), oktilizotiazolinons (CAS-Nr. 26530-20-1).

  Likvidācija

  Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus likvidēt kā krāsu uz ūdens bāzes atkritumus, iekaltušus materiāla atlikumus - kā sakaltušas krāsas vai sadzīves atkritumus.

  ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

  (Kat. A/c): 40 g/l (2010). Šis produkts satur maks. 25 g/l GOS.

  Produkta krāsu un laku kods

  M-DF02 F

  Tuvākas norādes

  Skat. Drošības datu lapu.
  Iestrādājot materiālu, ievērot "Disbon Būvju aizsardzība - iestrādes norādes".

  CE-apzīmējums

  ce-logo
  1119
  Disbon GmbH
  Roßdörfer Straße 50
  64372 Ober-Ramstadt
  09
  DIS-518-001190
  EN 1504-2:2004
  Virsmas aizsardzības produkts - pārklājums
   OS 5A (OS DII)
  EN 1504-2: ZA.1d und ZA.1e
  Tekstūra≤ GT 2
  CO2 caurlaidībaSD > 50 m
  Ūdens tvaiku caurlaidībaKlase I
  Kapilārā ūdens uzņemšana un ūdens caurlaidībaw < 0,1 kg/m2 x h0,5
  Noturība pret temperatūras izmaiņām≥ 0,8 (0,5) N/mm2
  Plaisu nosegtspējaB2 (-20°C)
  Atraušanas tests adhēzijas novērtēšanai≥ 0,8 (0,5) N/mm2
  UgunsreakcijaKlase E
  Mākslīgi laikapstākļu testinav acīmredzamu kļūdu

  EN 1504-2

  Norma EN 1504-2 „Produkti un sistēmas betona nesošo konstrukciju aizsardzībai - 2. daļa: Virsmu
  aizsardzības sistēmas betonam" nosaka prasības virsmu aizsardzības metodei.
  Produktiem, kas atbilst minētajai normai, jābūt marķētiem ar CE zīmi.

  Tehniskā konsultācija

  Visas pamatnes un to tehniskās apstrādes iespējas, ar kādām praksē nākas saskarties, drukātā
  variantā nav iespējams paredzēt. Ja darbā nākas saskarties ar gadījumiem, kas šajā tehniskajā
  informācijā nav iekļauti, iesakām konsultēties ar mūsu speciālistiem – mēs esam gatavi sniegt jums
  detalizētu konsultāciju attiecībā uz katru konkrēto objektu.

  Klientu serviss

  SIA DAW Baltica ▪ Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 ▪ www.caparol.lv  info@daw.lv ▪ Tālr.: 67500072 ▪ Fakss: 67440660 ▪ Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

  Tehniskās informācijas

  Drošības datu lapa