caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/206844/060173_DISBON_Disbocret_545-25kg.png

Disbocret 545 PCC II-Feinmörtel

Ar plastmasu modificēta remontjava ar šķiedras apstiprinājumu un cementa saistvielu. Lietojama braukšanai paredzētu un braukšanai neparedzētu, dinamiskām slodzēm pakļautu horizontālu un vertikālu betona virsmu remontam.

Pielietojums

Profila atjaunošanai bojātās un izdrupušās vietās un uzklāšanai visā virsmas laukumā, piemēram, lai palielinātu nosedzošā betona slāņa biezumu (lietošanas gadījumi PCC I un II).

Bezšuvju masas izgatavošanai ar slāņa biezumu 15-40 mm.
No statikas viedokļa efektīvam betona būvdetaļu remontam.

Īpašības

 • vienkārša sagatavošana un laba apstrādājamība
 • neliela ūdens un cementa attiecība (Ū/C)
 • mazina CO2 un mitruma iekļūšanu
 • aizkavē koroziju
 • piemīt izturība pret salu un kušanas ūdenī ietilpstošajiem sāļiem
 • kārtas biezums 6-40 mm. Maks. grauda lielums: 2 mm
 • atbilst javas klasei M3 saskaņā ar RiLi-SIB (direktīvas par betona būvdetaļu remontu un aizsardzību)
 • izpilda standarta EN 1504-3 prasības: Nesošo un nenesošo konstrukciju remonts
Kombinācijā ar Disbocret® 502 Protec plus kā remonta materiāls pārbaudīts saskaņā ar ZTV-ING Tehniskajiem līgumu papildnosacījumiem un direktīvām attiecībā uz inženierbūvēm), TL/TP (Tehniskajiem pārbaudes nosacījumiem) BE-PCC (betona remonta sistēmām no cementa javas / betonam ar plastmasas piedevām). Izsniegts Vispārējais būvuzraudzības pārbaudes sertifikāts.

Materiāla bāze

Ar plastmasu modificēta cementa java

Iepakojums

25kg maiss

Uzglabāšana

Sausā vietā, vismaz 9 mēnešus, skaitot no ražošanas datuma, 9 mēnešus zems hromātu saturs.

Lielākā grauda izmērs

2 mm

Svaigas javas blīvums

apm. 2.200 kg/m3

Cietās javas īpašības

(vidējie lielumi pēc 28 diennaktīm)

Sacietējušas javas blīvums: apm. 2060 kg/m3
Izturība spiedē: apm. 56 N/mm2
Izturība stiepē pie lieces slodzes: apm. 9,7 N/mm2
Izturība pret noplēšanu: > 2,0 N/mm2
Statiskais elastības modulis: apm. 29.000 N/mm2

Piemērotas pamatnes

Normālais, smagais un vieglais betons.
Pamatvirsmas vidējai izturībai pret noplēšanu jābūt 1,5 N/mm2, mazākajai vērtība atsevišķā vietā – 1,0 N/mm2.

Pamatnes sagatavošana

Tērauda armatūra iepriekš jāapstrādā ar pretkorozijas līdzekli Disbocret® 502 Protec plus atbilstoši ražotāja norādījumiem. Manuālas uzklāšanas gadījumā betons atbilstoši ražotāja norādījumiem jāapstrādā ar Disbocret® 502 Protec plus kā sasaistes suspensiju. Pēc tam uz nenožuvušās sasaistes suspensijas jāklāj remontjava. Ja remontjavas uzklāšanai lieto slapjās smidzināšanas metodi, sasaistes starpkārta nav nepieciešama. 

Betonam jābūt ar pietiekamu nestspēju, tīram, bez atdalošām daļām. Saķeri mazinošas vielas (piemēram, vecais krāsojums, eļļa, smērvielas) jānoņem ar piemērotas metodes palīdzību.

Cementa slānis nedrīkst saturēt koroziju veicinošas sastāvdaļas (piemēram, hlorīdus), un tas ir jānoņem tik daudz, lai remontjava varētu turēties pie pildvielas. Izdrupušo vietu malas jānoslīpina 45-60° leņķī. Virsma iepriekš jāsamitrina. Pirms remontjavas uzklāšanas tā drīkst būt tikai pavisam nedaudz mitra.

Materiāla sagatavošana

Nomērīto ūdens daudzumu ieliet traukā, nedaudz ūdens atstājot neielietu. Kārtīgi maisot ar piemērotu maisīšanas instrumentu (maks. 400 apgr./min), pakāpeniski piebērt atbilstošo sausās javas daudzumu un turpināt maisīt apmēram 3 minūtes. Pieliet atlikušo ūdens daudzumu un maisīt vēl 2 minūtes, līdz izveidojas viendabīga java.

Maisījuma attiecība

Sausā javaŪdens
1 svara daļa0,12 svara daļas
25 kg maiss3,00 l

Uzklāšanas metode

Smalko javu ar ķelli vai špakteļlāpstiņu blīvi uzklāt uz nenožuvušas sasaistes suspensijas. Dziļu vertikālu virsmu izdrupumu vietās profilu atjaunot, klājot javu vairākās kārtās. Javu var uzklāt arī ar slapjās smidzināšanas metodi (piemēram, PFT N2V).

Veikt piemērotus pasākumus vai pēcapstrādi, lai nepieļautu ātru izžūšanu saules, augstas temperatūras vai caurvēja iedarbībā. Aizsardzībai pret strauju izžūšanu nepieciešama piemērota pēcapstrāde (piem., apklāšana ar foliju, apsmidzināšana ar ūdeni). Pēcapstrādes laiks saskaņā ar ZTV-ING vismaz 5 dienas.

Veidņus lietot saskaņā ar vispāratzītiem tehnikas principiem.

Mehanizēta apstrāde: Skat. „Disbon būvju aizsardzība – norādījumi par apstrādi”

Slāņa biezums

Min. 6mm, maks. 40mm. Lielāku kārtas biezumu var panākt, uzklājot vairākas kārtas.

Patēriņš

Sausā java apm. 2,0 kg/mm/m2.

Iestrādes ilgums

Pie 20°C – apm. 60 min.

Iestrādes nosacījumi

Materiāla, apkārtējā gaisa un pamatvirsmas temperatūra:
Vismaz 5°C, maks. 35°C.

Darbarīku tīrīšana

Pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni.

Atzinums

 • 4-1103 vispārīgais būvuzraudzības pārbaudes sertifikāts Nr. P 5633/08-334

  Polimēru institūts, Flērsheima

Drošības norādes

Kairina ādu. Izraisa nopietnus acu bojājumus. Var izraisīt elpceļu kairinājumu. Neieelpot putekļus un dūmus. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Izmantot personisko aizsargaprīkojumu atbilstoši prasībām. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Lūdziet palīdzību mediķiem. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu.

Likvidācija

Otrreizējai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Sacietējošas materiāla paliekas likvidēt kā jauktos būvniecības atkritumi un būvgružus.

Gis-kods

ZP 1

Tuvākas norādes

Skat. drošības datu lapu.
Iestrādājot materiālu, ievērot nosacījumus „Disbon būvju aizsardzība – norādījumi par apstrādi”.

CE-apzīmējums

ce-logo
1119
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50,
64372 Ober-Ramstadt
09
DIS-545-004146
EN 1504-3:2005
Betona aizvietotājprodukts nesošo un nenesošo konstrukciju remontam
 EN 1504-3: ZA.1a
Spiedes stiprībaKlase R4
Hlorīdjonu saturs≤ 0,05%
Adhēzijas spēja≥ 2,0 MPa
Ierobežots rukums/briešana≥ 2,0 MPa
Karbonatizācijas pretestībaNPD
Elastības modulis≥ 20 GPa
UgunsreakcijaKlase E

EN 1504-3 

Standarts EN 1504-3 „Betona konstrukciju aizsardzības un remonta izstrādājumi un sistēmas, 3.daļa: „Nesošo un nenesošo konstrukciju remonts” nosaka prasības, kādām jāatbilst remontam paredzētajiem materiāliem.

Izstrādājumiem, kas atbilst augšminētajam standartam, ir piešķirams „CE” marķējums. Marķējums tiek norādīts uz iepakojuma, kā arī atbilstīgajā informācijas brošūrā par „CE” marķējumu, ar kuru var iepazīties www.caparol.de.

Materiāla izmantošanu no statikas viedokļa svarīgās konstrukciju daļās Vācijā regulē papildu normatīvi. Par atbilstību tiem informē marķējums „Ü” uz iepakojuma. Tas savukārt tiek apliecināts ar pārbaudes un kontroles pasākumu palīdzību atbilstības apliecināšanas sistēmas 2+ ietvaros, ko veic ražotājs un akreditētas pārbaudes institūcijas (paziņotās iestādes).

Tehniskā konsultācija

Visas pamatnes un to tehniskās apstrādes iespējas, ar kādām praksē nākas saskarties, kā arī to apstrādes īpatnības no pārklāšanas / krāsošanas viedokļa drukātā variantā nav iespējams paredzēt.

Ja nepieciešams apstrādāt virsmas, kas šajā tehniskās informācijas lapā nav minētas, iesakām iepriekš konsultēties ar mūsu speciālistiem, mēs esam gatavi sniegt jums detalizētu konsultāciju attiecībā uz katru konkrēto objektu.

Klientu serviss

SIA DAW Baltica ▪ Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 ▪ www.caparol.lv  info@daw.lv ▪ Tālr.: 67500072 ▪ Fakss: 67440660 ▪ Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa