caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/151483/049189_Disbopox_443_EP-Impraegnierung_10kg.png

Disbopox 443 EP-Imprägnierung

Ar ūdeni atšķaidāmi, caurspīdīgi divkomponentu epoksīda sveķi minerālo pamatņu gruntēšanai un impregnēšanai.
 • Pielietojums

  Bezkrāsains impregnējums minerālām grīdu virsmām un gruntējums zem ar ūdeni atšķaidāmiem EP grīdu pārklājumiem.
  Pateicoties samazinātai emisijai un kaitīgo vielu pārbaudei un uzraudzībai, materiāls īpaši piemērots visām "jūtīgajām" zonām, tādām kā uzgaidāmās telpas, slimnīcas, bērnudārzi un pagarinātās dienas grupas, skolas utt.

  Īpašības

  • Ūdens tvaikus caurlaidīgi
  • Piemēroti matēti mitrām, cementu saturošām virsmām
  • Ar samazinātu emisiju, kaitīgo vielu pārbaudi un uzraudzību
  • Vācijas Celtniecības tehnikas institūta (Deutsches Institut für Bautechnik) licence
  Pārbaudīti un licencēti saskaņā ar AgBB pārbaudes kritērijiem GOS (gaistošo organisko savienojumu) emisijai un iekšdarbiem būtiskiem celtniecības produktiem. AgBB (Celtniecības produktu veselības novērtējuma komisijas) vērtējuma shēmu izveidojušas apkārtējās vides un veselības iestādes celtniecības materiālu izmantošanai jūtīgās zonās, piem., uzgaidāmajās telpās.

  Materiāla bāze

  Ūdenī šķīstoši divkomponentu epoksīda šķidrie sveķi.

  Iepakojums

  5 kg, 10 kg plastmasas iepakojums

  Krāsu toņi

  Caurspīdīgi

  Iespējamas krāsu toņu izmaiņas un krītaini plankumi UV staru un klimatisko apstākļu iedarbībā. Organiskās krāsvielas (piem., kafija, sarkanvīns, vai koku lapas) kā arī dažādas ķimikālijas (dezinfekcijas līdzekļi, skābes u.c.) var izraisīt krāsu toņu izmaiņas. Taču pārklājuma funkcionalitāti tas neietekmē.

  Spīduma pakāpe

  Spīdīgi

  Uzglabāšana

  Sausā, vēsā vietā, sargāt no sala.

  Slēgtā oriģināliepakojumā uzglabājami vismaz 1 gadu. Zemākās temperatūrās materiālu pirms iestrādes uzglabāt apm. 20 °C.

  Blīvums

  apm. 1,0 g/cm3

  Sausā slāņa biezums

  apm. 30 µm/100 g/m2

  Difūzijas pretestība µ (H2O)

  apm. 38.000

  Piemērotas pamatnes

  Minerālās pamatnes (piem., betons, cementa, anhidrīta izlīdzinošās masas) iekšdarbos. Pamatnei jābūt ar labu nestspēju, cietai, formas ziņā stabilai, bez saķeri mazinošām vielām, bez putekļiem, eļļām, taukiem, gumijas nospiedumiem vai citām atdalošām vielām. Cementu saturošām, ar mākslīgām vielām bagātinātām izlīdzinošām masām ir jāpārbauda to saderība. Ja Disbopox 443 EP-Imprägnierung tiek izmantots kā sekojošs pārklājums, papildus jāievēro sekojošas prasības. Cietu materiālu klājumi, kā arī ar ķīmiskām piedevām apstrādātas virsmas (piem., kopšanas līdzekļi) mehāniski rūpīgi jāsagatvo. Nepieciešamības gadījumā jāveic paraugklājums. Betona un cementa klājumiem jābūt sausiem un matētiem, uz tiem nedrīkst būt ūdens vai citu šķidrumu veidota spīdīga plēvīte.

  Ja Disbopox 443 EP-Imprägnierung tiek pielietots kā gruntsklājums, jāievēro sekojoši priekšnosacījumi:
  Pamatnes virsmas stiepes stiprībai būtu jābūt vidēji 1,5 N/mm2. Mazākā atsevišķā vērtība nedrīkst būt zemāka par 1,0 N/mm2.
  Pamatnēm jābūt sasniegušām to izlīdzināšanas mitrumu:
  Betona un cementa klājumiem: maks. 4 svara % (CM metode) (nav spēkā, ja pēc tam tiek uzklāts Disbopox 453 Verlaufschicht)
  Anhidrīta klājums: maks. 1,0 svara % (CM metode)
  Testa metodes minētajiem rādītājiem - atb. DAfStb, remonta vadlīniju 3. daļu.

  Pamatnes sagatavošana

  Izmantojot atbilstošas metodes, piem., lodīšu strūklu vai frēzēšanu, pamatni sagatavot tā, lai tā atbilstu augstāk minētajiem nosacījumiem.

  Ļoti netīras virsmas, piem., eļļas, tauki, gumijas švīkas utt., ar vāju nestspēju vai putekļainiem, stiklveidīgiem cementa akmeņiem rūpīgi mehāniski sagatavot. Eļļas traipus notīrīt ar parastajiem eļļas traipu tīrītājiem.  

  Vecos krāsu/laku klājumus noņemt.

  Izdrupušās vietas un caurumus virsmā aizpildīt ar Disbocret® PCC vai ar Disboxid EP sērijas javām.

  Aizpildāmo vietu sagatavošanā un aizpildīšanā neizmantot silikonu saturošus materiālus, jo tie var izraisīt virsmas bojājumus.

  Materiāla sagatavošana

  Pievienot pamatmasai cietinātāju. Intensīvi samaisīt ar lēni rotējušu maisītāju (maks. 400 apgriezieni/min.). Pārliet citā traukā, nepieciešamības gadījumā atšķaidīšanai pievienot vajadzīgo ūdens daudzumu (maks. 5 svara %) un vēlreiz rūpīgi izmaisīt.

  Maisījuma attiecība

  Pamatmasa : cietinātājs = 4 : 1 svara daļas

  Uzklāšanas metode

  Atkarībā no pielietojuma uzklāt ar lakošanas birsti, īsas plūksnas rullīti vai Airless izsmidzināšanas ierīci. Iestrādes laikā materiālu pēc iespējas maisīt.

  Uz nevienmērīgi uzsūcošām pamatnēm var veidoties spīduma un krāsas toņa atšķirības. Vienmērīgai virsmas optikai vienmēr uzklāt "slapjš slapjā". Lielākas virsmas apstrādāt vairākiem strādniekiem, sadalot virsmu atsevišķos laukumos. Uz blakus esošām virsmām izmantot tikai viena produktu numura materiālu.

  Ievērojama kārtas biezuma pārsniegšana, veicot iestrādi atsevišķos darba posmos, var radīt materiāla sacietēšanas traucējumus un atdalīšanos no pamatnes.

  Pārklājuma uzbūve

  Minerālo pamatņu impregnēšanai/ lakojumam atkarībā no uzsūktspējas un vēlamā slāņa biezuma atšķaidīt ar maks. 5 svara % ūdens. Piemērota izsmidzināšanas ierīce: Airless ierīce (sprauslas lielums 0,008 collas).

  Gruntsklājums uzsūcošām minerālām pamatnēm zem pārklājumiem uz ūdens bāzes. 
  Materiālu vienmērīgi un intensīvi uzklāt vienā kārtā ar lakošanas birsti.

  Uzsūcošu minerālo pamatņu impregnēšana/lakošana
  Materiālu uzklāt vienā vai divās kārtās. Pirmo klājumu uzklāt ar lakošanas birsti, otro - ar īsas plūksnas veltnīti vai izsmidzinot.

  Patēriņš

  Uzsūcošām pamatnēm apm. 200 g/m2 atšķaidīts vai neatšķaidīts materiāls vienā kārtā.
  Precīzam patēriņam veikt paraugklājumu.

  Iestrādes ilgums

  Pie 20 °C un 60 % rel. gaisa mitruma - apm. 60 minūtes.
  Augstāka temperatūra saīsina, zemāka - pagarina saistīšanās laiku.
  Norāde: Saistīšanās laika beigas ir optiski redzamas.

  Iestrādes nosacījumi

  Materiāla, apkārtējā gaisa un pamatnes temperatūra:
  Min. 12 °C, maks. 30 °C
  Rel. gaisa mitrums nedrīkst pārsniegt 80 %. Pamatnes temperatūrai vienmēr būtu jābūt vismaz 3 °C virs kušanas punkta. Žūšanas laikā nodrošināt labu ventilāciju, jo materiālā esošā ūdens iztvaikošanas rezultātā var palielināties gaisa mitrums. Izvairīties no caurvēja.

  Pārkrāsojams pēc:

  Pātraukumam starp klājumiem pie 20 °C jābūt vismaz 16 un maks. 24 stundām. Tas attiecas arī uz pigmentētu, elpojošu pārklājumu iestrādi. Ja žūšanas laiks ir ilgāks, virsmu jāuzraupina. Augstākas temperatūras minēto laika periodu saīsina, zemākas - pagarina.

  Žūšana/ žūšanas laiks

  Pie 20 °C un 60 % rel. gaisa mitruma virsma minimāli noslogojama pēc apm. 16 stundām, pilnībā mehāniski un ķīmiski noslogojama pēc apm. 7 dienām. Zemākās temperatūrās žūšanas laiks paieaug.

  Cietēšanas laikā (apm. 24 stundas pie 20 °C) uzklāto materiālu sargāt no mitruma. Pretējā gadījumā var tikt bojāta virsma un mazināta saķere.

  Darbarīku tīrīšana

  Tūlīt pēc lietošanas un ilgākos darba pātraukumos mazgāt ar tīru ūdeni un vai siltu ziepjūdeni.

  Atzinums

  Spēkā esošie atzinumi - uz pieprasījumu.

  Drošības norādes

  Tikai profesionāliem lietotājiem.

  Pamatmasa:
   Izraisa nopietnus acu bojājumus.
  Neieelpot izgarojumus/smidzinājumu. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Izmantot personisko aizsargaprīkojumu atbilstoši prasībām. SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu.

  Cietinātājs: 
  Kairina ādu. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Nelietot vietās, kur sastopama atklāta uguns/karstas virsmas. Nesmēķēt. Neieelpot izgarojumus/smidzinājumu. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Izmantot personisko aizsargaprīkojumu atbilstoši prasībām. SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu.

  Satur epoksīda sastāvdaļas. Var izraisīt alerģisku reakciju. Ievērot ražotāja norādes (t. sk. Drošības datu lapā).

  Likvidācija

  Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Šķidrus un sacietējušus materiāla atlikumus likvidēt kā organiskos šķīdinātājus vai bīstamas vielas saturošu krāsu atlikumus.

  ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

  (Kat. A/j): 140 g/l (2010). Šis produkts satur maks. 80 g/l GOS.

  Gis-kods

  RE 2

  Tuvākas norādes

  Skat. Drošības datu lapu.
  Iestrādājot materiālu, jāievēro celtniecības aizsardzības iestrādes norādes, kā arī Caparol tīrīšanas un kopšanas norādes grīdām.

  CE-apzīmējums

  ce-logo
  Disbon GmbH

  Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

  08

  DIS-443-001235 EN 13813:2002
  Mākslīgo sveķu klājums/mākslīgo sveķu pārklājums iekšdarbos
  EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
  UgunsreakcijaEfl
  Korozīvu vielu izdalīšanāsSR
  Ūdens tvaiku caurlaidībaNPD
  Nodilumpretestība≤ AR1
  Stiepes stiprība≥ B1,5
  Triecienizturība≥ IR4

  EN 13813
  Norma EN 13813 "Klona javas, klona masas un klona javas un masas īpašības un prasības" nosaka prasības klona javām grīdu konstrukcijām iekšdarbos. Šī norma attiecas arī uz mākslīgo sveķu pārklājumiem un lakojumiem.

  Produktiem, kas atbilst minētajai normai, jābūt marķētiem ar CE zīmi. Marķējumu izvieto uz iepakojuma, kā arī pievienotajā ekspluatācijas īpašību deklarācijā atbilstoši BauPVO, kas pieejama interneta vietnē www.disbon.de.

  Tehniskā konsultācija

  Visas pamatnes un to tehniskās apstrādes iespējas, ar kādām praksē nākas saskarties, drukātā variantā nav iespējams paredzēt. Ja darbā nākas saskarties ar gadījumiem, kas šajā tehniskajā informācijā nav iekļauti, iesakām kontaktēties ar mūsu speciālistiem – mēs esam gatavi sniegt jums detalizētu konsultāciju attiecībā uz katru konkrēto objektu.

  Klientu serviss

  SIA DAW Baltica ▪ Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 ▪ www.caparol.lv  info@daw.lv ▪ Tālr.: 67500072 ▪ Fakss: 67440660 ▪ Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

  Tondiraba ledus arēna, Igaunija, Tallina

  Administratīvā ēka Tukumā

  Latvijas Nacionālā bibliotēka