caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/210708/061168_Capatect_Acryl_FP_LV.png

Capatect Acryl Fassadenputz K un R

Lietošanai gatavs dispersijas struktūrapmetums uz akrila sveķu bāzes ar R(lietutiņa), K(biezpiena) struktūra, paredzēts pielietošanai siltumizolācijas (pēc ETAG004 sertificētās) sistēmās Capatect STANDARD A (MV) un B (EPS).

Pret laika apstākļu iedarbību noturīgs strukturapmetums ar organisku saistvielu. Matēts, hidrofobs, tvaika caurlaidīgs ar vieglu uzklāšanu un struktūras veidošanu. Videi draudzīgs, bez smaržas. 

Pielietojums

Pielietojams, kā siltināšanas sistēmu noslēguma pārklājums, uz betona, kā izolējošā virskārta minerālu apmetumiem vai veciem dispersijas krāsu/laku pārklājumiem. Nav piemērots koka, plastmasas vai sintētisko materiālu pamatnēm vai pamatnēm ar sāls izsvīdumiem.

Īpašības

Noturīgs pret laika apstākļu iedarbību
- viegla uzklājams un struktūrējams
- videi draudzīgs, uz ūdens bāzes
- hidrofobs
- izturīgs pret plaisāšanu
- tvaika caurlaidīgs
- sārmizturīgs

Ugunsreakcija klasifikācija pēc sistēmas:
ar minerālvati - ugunsreakcijas klase A2-s1,d0 - EN 13501-1 (ETA - 18/0370)
ar putu polistirolu - ugunsreakcijas klase B-s2,d0 - EN 13501-1 (ETA-18/0369)

Iepakojums

25kg spainis

Krāsu toņi

Dabīgi balta. Tonējama izmantojot sistēmu Color Express.
PIEZĪME: krāsas ar spilgtuma pakāpi < 25 nav paredzētas bezšuvju siltumizolācijas sistēmām Capatect STANDARD A un B.
Dabīgo piedevu izmantošanas rezultātā iespējamas toņu atšķirības, taču tas nav produkta defekts. Ņemot vērā šo apstākli, uz vienas apstrādājamās virsmas jāizmanto tikai materiāli ar vienu partijas numuru. Materiāli ar dažādiem partiju numuriem pirms darba uzsākšanas jāsajauc.

Blīvums

1.77 g/cm3

Siltumvadītspēja

≤0,85 W/(m.K)

Difūzijas ekvivalentais gaisa slāņa augstums sdH2O

SdH2O (EN ISO 7783-2): maks. 0,6 м

Ūdens uzņemšanas koeficients

w < 0,2 kg/(m2  · hº·⁵), klase W2 (vidējs) pēc DIN EN 1062-3

Konsistence

Pastveida

Pamatnes sagatavošana

Pamatnes sagatavošanas laikā nepieciešams ievērot vispārpieņemtos noteikumus un nacionālos standartus. Pamatnes virsmai jābūt līdzenai, izturīgai, tīrai, sausai un ar labu nestspēju. Netīrumi un vielas, kas pasliktina adhēziju, piemēram: veidņu eļļas, javas, atliekas un citi materiāli, kā arī atlupuši krāsas pārklājumi jānoņem. Virsmas ar augstu absorbētspēju, kā arī apputējušas virsmas rūpīgi jānotīra un jānogruntē. Lai panāktu viendabīgu optisko iespaidu un uzlabotu adhēziju starp pamatni un dekoratīvo apmetumu,  ieteicams izmantot Putzgrund 605. Gadījumā, ja tiek uzklāts krāsains apmetums, grunts iepriekš jāietonē atbilstoši apmetuma tonim.

Materiāla sagatavošana

Iepakojuma saturs rūpīgi jāsajauc, izmantojot lēnu maisītāju. Materiāla konsistenci var regulēt, atšķaidot ar ūdeni līdz maksimāli 1%, ja materiāls tiek ieklāts manuāli, un līdz maksimāli 2% - ja materiālu klāj mehāniski.

Uzklāšanas metode

Apmetuma masa uz virsmas tiek uzklāta, izmantojot nerūsējoša tērauda ķelli vai mehāniskai uzklāšanai piemērotu ierīci. Apmetuma slāņa uzklāšanas biezumam jāatbilst apmetuma graudainumam. Liekais apmetums nekavējoties jānoņem, turot ķelli tam piemērotā leņķī. Uzsākot uzklāšanu ir nepieciešams veidot tekstūru, izmantojot plastmasas vai poliuretāna rīvdēli, ar ko uz apstrādājamas virsmas jāveic vienmērīgas kustības. Lai nepieļautu pamanāmu pārklāšanās vietu veidošanos, katrā darba veikšanas zonā jābūt pietiekamam darbinieku daudzumam, lai materiālu varētu uzklāt ātri un bez pārejām pielietojot metodi «mitrs uz mitra».
Strādājot drīkst izmantot tikai tīrus instrumentus.
Rūpīgi jāapsedz piekļāvuma virsmas, jo īpaši stiklu, keramiku, lakotas virsmas, klinkera ķieģeļus, dabīgo akmeni, metālu, kā arī neapstrādātu koksni vai koksni ar pārklājumu. Apmetuma šļakatas nekavējoties jānoskalo ar ūdeni.
Capatect Acryl Fassadenputz apmetums nav paredzēts uzklāšanai uz horizontālām virsmām, kas pakļautas ūdens iedarbībai.

Patēriņš

Capatect Acryl Fassadenputz K15 ~ 2,3 – 2,8 kg/m2
Capatect Acryl Fassadenputz K20 ~ 2,6 – 3,2 kg/m2
Capatect Acryl Fassadenputz R20 ~ 2,6 – 2,8 kg/m2

Precīzs patēriņš tiek noteikts, konkrētā darbu norises vietā uzklājot izmēģinājuma pārklājumu.

Iestrādes nosacījumi

Iestrādes laikā un žūšanas fāzē apkārtnes un pamatnes temperatūra nedrīkst būt zemāka par +5°C
un pārsniegt +30°C.
Neiestrādāt tiešos saules staros, vējā, miglā vai augsta gaisa mitruma apstākļos. Jāievēro lai
augstākminētās prasības izpildītos vismaz 48 stundas no iestrādes brīža.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pie +20 °C temperatūras un 65 % gaisa mitruma apmetuma virskārta nožūst 24 stundu laikā, bet 2-3 dienu laikā virsma nožūst pilnībā un to var pakļaut slodzei. Zemākas temperatūras un augstāka gaisa mitruma gadījumā žūšanas ilgums attiecīgi pagarinās.

Darbarīku tīrīšana

Uzreiz pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni.

Drošības norādes

Sargāt no bērniem. Izmantot tikai labi vēdināmās telpās. Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā. Ja nokļūst acīs vai uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Darbarīkus tūlīt pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni un ziepēm. Neieelpot izsmidzinājumu. Lietot putekļu aizsargfiltru A2/P2. Satur:Benzizotiazolinonu,Tetramethylolacetylendiharnstoff, Metilizotiazolinonu.Var izraisīt alerģisku reakciju

Uzmanību

Šī viela/maisījums 0,1% vai lielākā daudzumā nesatur sastāvdaļas, kuras uzskata par noturīgām,
bioakumulatīvām un toksiskām (PBT), vai par ļoti noturīgām un ļoti bioakumulatīvām (vPvB).
Iestrādes un žūšanas laikā nodrošināt labu vēdināšanu. Neēst, nedzert un nesmēķēt krāsas
izmantošanas laikā. Ja nokļūst acīs vai uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens.
Neļaut nonākt augsnē, kanalizācijā vai ūdenstilpnēs. Darbarīkus tūlīt pēc lietošanas tīrīt ar ūdeni
un ziepēm.
Slīpējot lietot putekļu filtru P2.
Neieelpot smidzinājumu. Lietot kombinēto filtru A2/P2
Sīkāka informācija: skat. Drošības datu lapu.

Drošības dati / risku un transportēšanas apzīmējums

Skatīt Drošības datu lapas:
Capatect- Acryl Fassadenputz
Putzgrund 605

Gis-kods

ZP1

Klientu serviss

SIA DAW Baltica ▪ Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 ▪ www.caparol.lv  info@daw.lv ▪ Tālr.: 67500072 ▪ Fakss: 67440660 ▪ Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)