Amphisilan Tiefgrund LF

Speciāls gruntēšanas līdzeklis ārdarbiem ar ūdeni atgrūdošu iedarbību.

caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/57063/027108_AmphiSilan-Tiefgrund_LF_10L_NL.png

Pielietojums

Stiprinošiem un izlīdzinošiem gruntējumiem uz raupji porainiem, uzsūcošiem, viegli drūpošiem apmetumiem un silikātķieģeļa mūra. Ideāli piemērots pielietošanai arī ThermoSan sistēmā.

Īpašības

Ar vāju aromātu, nesatur šķīdinātājus, vidi saudzējošs, ūdeni atgrūdošs, iestrādei gatavs, viegli iestrādājams.

Materiāla bāze

Polisiloksāna un speciālās mākslīgo sveķu dispersijas kombinācija.

Iepakojums

10l

Uzglabāšana

Vēsā vietā, bet neļaut sasalt.

Blīvums

apm. 1,0 g/cm3

Piemērotas pamatnes

Pamatnēm jābūt brīvām no netīrumiem, atgrūdošām vielām un sausām. Ievērot nosacījumus, kas minēti VOB, C daļā, DIN 18363 normas 3. punktā.

Pamatnes sagatavošana

Attiecībā uz piemērotību dažādām pamatnēm un to iepriekšēju sagatavošanu ievērot Tehniskās informācijas Nr. 650 "Pamatnes un to sagatavošana" noteikumus.

Uzklāšanas metode

AmphiSilan Tiefgrund LF uzklājams, izmantojot parastās uzklāšanas metodes ar otu, rullīti vai izsmidzināšanas ierīcēm, kā arī ar Airless ierīcēm.

Uzklāšana Airless tehnikā:
Sprausla: 0,029
Izsmidzināšanas spiediens: 50 bar
Izsmidzināšanas leņķis: 60°

Pārklājuma uzbūve

Uz normāli uzsūcošām pamatnēm uzklāt neatšķaidītu vienā kārtā. Uz stipri uzsūcošām virsmām uzklāt neatšķaidītu vienā kārtā līdz piesātinājumam. Gruntējums nedrīkst veidot slēgtu, spīdīgu plēvi. ThermoSan sistēmā, pievienojot maks. 10 % AmphiSilan Tiefgrund, daudzos gadījumos var izvairīties no papildus gruntēšanas (ievērot Tehnisko informāciju Nr. 156).

Patēriņš

Apm. 150-250 ml/ vienā kārtā, atkarībā no pamatnes īpašībām. Precīzam patēriņam veikt paraugklājumu.

Iestrādes nosacījumi

Zemākā temperatūras robeža iestrādes un žūšanas laikā: +5°C pamatnei un apkārtējam gaisam.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pie +20°C un 65 % rel. gaisa mitruma virsma pārklājama pēc 12 stundām. Ja temperatūra zemāka, ievērot atbilstoši ilgāku žūšanas laiku.

Darbarīku tīrīšana

Darbarīkus tūlīt pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni.

Norāde

AmphiSilan Tiefgrund LF nav piemērots horizontālām virsmām ar ūdens noslodzi. Saderība ar citiem materiāliem: lai saglabātu specifiskās īpašības, AmphiSilan Tiefgrund LF nemaisīt un neatšķaidīt ar citiem materiāliem.

Drošības norādes

Sargāt no bērniem. Izmantot tikai labi vēdināmās telpās. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību. Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens. Aizliegts izliet kanalizācijā, ūdeņos vai augsnē. Izvairīties no izsmidzinātās miglas un aerosolu ieelpošanas. Sīkāka informācija: skat. drošības datu lapu.

Likvidācija

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus var likvidēt kā krāsu atkritumus uz ūdens bāzes, iekaltušus materiāla atlikumus - kā sacietējušas krāsas vai sadzīves atkritumus.

ES robežvērtība GOS (gaistošo organismu saturam)

(Kat. A/h): 30 g/l (2010). Produkts satur < 1 g/l GOS

Produkta krāsu un laku kods

M-GF01

Tehniskā konsultācija

Visas pamatnes un to tehniskās apstrādes iespējas, ar kādām praksē nākas saskarties, drukātā variantā nav iespējams paredzēt. Ja darbā nākas saskarties ar gadījumiem, kas šajā tehniskajā informācijā nav iekļauti, iesakām kontaktēties ar mūsu speciālistiem – mēs esam gatavi sniegt jums detalizētu konsultāciju attiecībā uz katru konkrēto objektu.

Klientu servisa centrs

SIA DAW Baltica ▪ Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 ▪ www.caparol.lv  info@daw.lv ▪ Tālr.: 67500072 ▪ Fakss: 67440660 ▪ Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris