caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/216098/061727_Aqua_Palace_Primer_LV.png

Aqua Palace Primer

Hidrofobizējoša, īpaša grunts ar dziļu iesūkšanās spēju uz SilaCryl bāzes, pamatklājums AquaPalace sistēmai koka materiāliem ārdarbos ar krāsas kārtas papildus aizsardzību pret aļģēm un sēnīti.

Pielietojums

Līdzeklis grunts klājumam iepriekš neapstrādātām koka konstrukcijām un koka materiāliem ārdarbos pirms sekojoša klājuma ar AquaPalace vai krāsām uz ūdens bāzes, kā piem., AquaDeco, veido krāsas kārtas papildus aizsardzību pret aļģēm un sēnīti.

Īpašības

Transparenta, ar minimālu smaržu, ūdeni atgrūdoša, gatava iestrādei, viegli uzklājama.
Ilgstoši pasargā virsmas klājumu no sēnītes un aļģēm.

Materiāla bāze

Ar silikonu modificēts akrila sveķu hidrosols uz ūdens bāzes

Iepakojums

5 l

Krāsu toņi

Uz virsmas - bezkrāsaina.

Uzglabāšana

Vēsā vietā, sargāt no sala.

Blīvums

apm. 1,02 g/cm3

Pielietošanas jomu noteikšana atbilstoši tehniskajai informācijai Nr.606

iekšdarbi 1iekšdarbi 2iekšdarbi 3ārdarbi 1ārdarbi 2
--o++
(–) nav piemērots / (○) nosacīti piemērots / (+) piemērots

Piemērotas pamatnes

Pamatnētm jābūt tīrām, sausām un bez atdalošām vielām. Koka mitrums nedrīkst pārsniegt: lapu kokiem - 12%, skuju kokiem - 15%.

Pamatnes sagatavošana

Jaunas koka būvdetaļas: gludas koka virsmas noslīpēt šķiedras virzienā, pamatīgi notīrīt, noņemt no koksnes iznākošas sastāvdaļas, piem., sveķus un sveķu kabatas.
Veca neapstrādāta koksne: atmosfēras ietekmē cietušas koka virsmas noslīpēt līdz veselai, nestspējīgai koksnei un rūpīgi notīrīt.

Pārklājuma uzbūve

Uzklāt 1-2 reizes, atkarībā no pamatnes uzsūktspējas.
Grunts klājums nedrīkst veidot noslēgtu, spīdīgu plēvīti. Tomēr ir pieļaujams neliels virsmas spīdums.

Patēriņš

80-150 ml/m2 atkarībā no pamatnes uzsūktspējas.
Precīzam patēriņam veikt paraugklājumu.

Iestrādes nosacījumi

Zemākā temperatūras robeža iestrādes un žūšanas laikā:

+5 °C pamatnei un apkārtējam gaisam.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pie +20 °C un 65 % rel. gaisa mitruma virsma putekļu neuzņēmīga pēc apm. 2 stundām un apstrādājama pēc apm. 8 stundām.

Pie zemākas temperatūras žūšanas laiks atbilstoši pieaug.

Darbarīki

AquaPalace Primer uzklāšanai piemērotas parastas krāsotāju otas un rullīši. Darbarīkus tūlīt pēc lietošanas izmazgāt ar ūdeni.

Norāde

AquaPalace Primer nav piemērots horizontālām virsmām ar ūdens noslogojumu.

Saderība ar citiem pārklājuma materiāliem:
Lai saglabātu specifiskās īpašības, AquaPalace Primer nedrīkst samaisīt vai atšķaidīt ar citiem pārklājuma materiāliem.

Uzmanību

Kaitīgs ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē. Sargāt no bērniem. Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai marķējumu, jo produkts var izraisīt zarnu trakta darbības traucējumus. Aizliegts izliet kanalizācijā. Slīpējot lietot putekļu aizsargfiltru P2. Izmantot tikai labi vēdināmās telpās. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību. Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens.

Darbarīkus tūlīt pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni un ziepēm.
Uzklāt tikai ar otu vai rullīti.

Likvidācija

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus likvidēt kā krāsu/laku atkritumus, iekaltušus materiāla atlikumus - kā būvgružus vai sadzīves atkritumus.

ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

(Kat. A/f): 130 g/l (2010). Šis produkts satur maks. 100 g/l VOC.

Produkta krāsu un laku kods

M-GF01

Sastāvā esošo vielu deklarācija

Šis produkts saskaņā ar ES regulu Nr. 528/2012 ir „apstrādāts izstrādājums” (nav biocīdu produkts) un satur sekojošas biocīdu aktīvās vielas: terbutrīns (CAS-Nr. 886-50-0) cinka piritons (CAS-Nr. 13463-41-7) 2-oktil-2H-izotiazol-3-ons (CAS-Nr. 26530-20-1).

Tehniskā konsultācija

Šajā Tehniskajā informācijā nav iespējams aplūkot visas praksē sastopamās pamatnes un to specifiskās apstrādes metodes. Ja nepieciešams apstrādāt pamatnes, kas nav minētas šajā Tehniskajā informācijā, sazinieties ar mums vai mūsu tirdzniecības pārstāvjiem. Mēs labprāt sniegsim detalizētu konsultāciju attiecībā uz konkrēto objektu.

Klientu serviss

SIA DAW Baltica ▪ Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 ▪ www.caparol.lv  info@daw.lv ▪ Tālr.: 67500072 ▪ Fakss: 67440660 ▪ Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)