caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/181432/054897_LACU000104_EXL_Dupa-grund_10_L_XRPU.png

Dupa-grund

Šķīdinātājus saturoša dziļumgrunts ārdarbiem ar sevišķi dziļu iedarbību.

Pielietojums

Augstvērtīgs bezkrāsains speciālais gruntēšanas līdzeklis fasādes virsmām kritisku minerālu virsmu sagatavošanai, kā gruntējums pirms krāsošanas un apmešanas, smilšainu, porainu apmetumu, betona pamatņu, cementu saturošu Disbocret javu un špakteles masu un pamatņu ar mehāniski notīrītu veco krāsojumu nostiprināšanai. Krītaini, saistīti krāsojumi tiek nostiprināti virspusēji, vecus, daļēji atlupušus krāsojumus Dupa-grund atdala no virsmas tā, ka tie ir viegli notīrāmi.
Nepielietot uz polistirola siltumizolācijas sistēmām un uz polistirolu saturošiem apmetumiem.

Īpašības

  • stiprina veco krāsojumu
  • ļoti labs pamatnes stiprinājums
  • labs iesūkšanās dziļums
  • ar difūzijas spēju
  • izturīgs pret sārmu
  • nožūstot nemaina krāsu

Materiāla bāze

Mākslīgie sveķi, izšķīdināti organiskajos šķīdinātājos.

Iepakojums

5l; 10l

Uzglabāšana

Vēsā vietā, sargāt no sala.

Blīvums

apm. 0,9 g/cm3

Pamatnes sagatavošana

Pamatnēm jābūt brīvām no netīrumiem, krāsu atgrūdošām vielām un sausām. Ievērot nosacījumus, kas minēti VOB, C daļā, DIN 18363 normas 3. punktā.

Ievērot Tehnisko informāciju Nr. 650 „Pamatnes un to sagatavošana” attiecībā uz dažādajām pamatnēm un to sagatavošanu.

Pārklājuma uzbūve

Uz normāli un vāji uzsūcošām virsmām uzklāt neatšķaidītu, uz stipri uzsūcošām virsmām uzklāt divas reizes, izmantojot metodi „slapjš slapjā”. Gruntējums nedrīkst veidot noslēgtu, spīdīgu plēvīti.

Patēriņš

Apm. 150-300 ml/m2 vienā kārtā, atkarībā no virsmas uzsūktspējas. Precīzam patēriņam veikt paraugklājumu objektā.

Iestrādes nosacījumi

Zemākā temperatūras robeža iestrādes un žūšanas laikā: ja pamatne ir sausa un nav apledojusi, iestrādi var veikt arī salā.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pie 20°C un 65% rel. gaisa mitruma nožuvis un pārklājams pēc 12 stundām. Strādājot zemākās temperatūrās, ievērot garākus žūšanas starplaikus.

Darbarīki

Produktu rūpīgi iestrādāt virsmā, izmantojot šķīdinātājus izturīgus krāsošanas darbarīkus. Izsmidzināšanu veikt, izmantojot piemērotas Airless ierīces. Neizmantot izsmidzināšanas ierīces ar saspiestu gaisu.

Darbarīku tīrīšana

Darbarīkus tūlīt pēc lietošanas tīrīt ar nitroatšķaidītāju vai otu tīrītāju.

Norāde

Gruntētām virsmām pirms to tālākas apstrādes ļaut labi nožūt (pie 20°C vismaz 24 stundas; ja temperatūra zemāka - atbilstoši ilgāk, nepieciešamības gadījumā vairākas dienas), jo iesprostots šķīdinātājs var iekļūt iekšpusē un izraisīt specifisku aromātu.

Drošības norādes

Viegli uzliesmojošs. Kairina elpošanas sistēmu. Nopietnu bojājumu draudi acīm. Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu. Toksisks ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē. Tvaiki var radīt miegainību un reiboni.  Sargāt no bērniem. Uzglabāt cieši noslēgtu vēsā vietā.  Sargāt no uguns - nesmēķēt! Izmantot tikai labi vēdināmās telpās. Valkāt acu vai sejas aizsargu. Izvairīties no aerosolu ieelpošanas. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību. Ja norīts, neizraisīt vemšanu, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai marķējumu. Nepietiekamas ventilācijas apstākļos aizsargāt elpošanas orgānus. Aizliegts izliet kanalizācijā. Sīkāka informācija: skat. drošības datu lapu.

Likvidācija

Otrreizējai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Iepakojumus ar produkta atlikumiem nodot vecu krāsu/laku vākšanas punktā.

ES robežvērtība GOS (gaistošo organismu saturam)

(Kat. A/h): 750 g/l (2010). Produkts satur maks. 750 g/l GOS.

Saturā esošo vielu deklarācija

Polivinilacetāta sveķi (Polyvinylacetatharz), benzola rindas aromātiskais ogļūdeņradis (Solvent Naphtha), metanols, etila acetāts.

Tehniskā konsultācija

Visas pamatnes un to tehniskās apstrādes iespējas, ar kādām praksē nākas saskarties, drukātā variantā nav iespējams paredzēt. Ja darbā nākas saskarties ar gadījumiem, kas šajā tehniskajā informācijā nav iekļauti, iesakām kontaktēties ar mūsu speciālistiem – mēs esam gatavi sniegt jums detalizētu konsultāciju attiecībā uz katru konkrēto objektu.

Klientu servisa centrs

SIA DAW Baltica ▪ Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 ▪ www.caparol.lv ▪ info@daw.lv ▪ Tālr.: 67500072 ▪ Fakss: 67440660 ▪ Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Dzīvojamā māja Strēlnieku iela 5, Rīga

Kadrioru parks, Tallina, Igaunija

Jelgavas Valsts ģimnāzija

Jelgavas pils

Alberta iela 13, Rīga

Rīgas Franču licejs - K.Valdemāra iela…

Latvijas Universitātes Bibliotēka

Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris

Sarkandaugavas Kultūras Centrs Draudzība

Meitenes dzelzceļa stacija

Dzīvojamā māja Merķeļa iela 21, Rīga