AmphiSilan Grundierfarbe

Saķeri veidojošs speciālais gruntēšanas līdzeklis sekojošiem pārklājumiem ar silikona sveķu un dispersijas krāsām. Racionāli iestrādājams, izmantojot Nespri-TEC izsmidzināšanas metodi, kuras rezultātā neveidojas krāsas migla.

caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/18062/020097_SAP-026745_12,5_L_AmphiSilan-Grundierfarbe.png

Pielietojums

Ar ūdeni atšķaidāma, pigmentēta gruntēšanas krāsa saķeri veidojošiem krāsojumiem uz blīvām, gludām pamatnēm iekšdarbos un ārdarbos, stiprina laikapstākļos cietušus mākslīgo sveķu apmetumus pirms sekojoša pārklājuma ar AmphiSilan-, ThermoSan- vai AmphiSilan Nespri-TEC pārklājumiem. Iestrāde, izmantojot Nespri-TEC izsmidzināšanas metodi, kuras rezultātā neveidojas krāsas migla. Atkarībā no laika apstākļiem, nepieciešamības gadījumā uzklāt sastatņu nosegtīklus vai folijas.

Materiāla bāze

Speciālās mākslīgo sveķu dispersijas.

Iepakojums

  • Standarta: 12.5

Krāsu toņi

Balts

AmphiSilan Grundierfarbe tonējama automātiski ColorExpress sistēmā visos populārākajos krāsu kolekcijas gaišajos toņos līdz krāsu toņa gaišuma pakāpei 70. Pasūtot 100 litrus un vairāk vienā krāsu tonī un vienā pasūtījumā, pēc pieprasījuma iespējams tonēt arī rūpnīcā.

Uzglabāšana

Vēsā vietā, sargāt no sala.

Blīvums

1,4 g/сm³

Piemērotas pamatnes

Pamatnēm jābūt tīrām, bez atdalošām vielām un pietiekoši sacietējušām.
Ievērot nosacījumus, kas minēti VOB, C daļā, DIN 18363 normas 3. punktā.

Pamatnes sagatavošana

Attiecībā uz piemērotību dažādām pamatnēm un to iepriekšēju sagatavošanu ievērot mūsu tehniskās informācijas Nr. 650 "Pamatnes un to sagatavošana" noteikumus.

Uzklāšanas metode

Uzklāt ar otu, rullīti vai Nespray izsmidzināšanas ierīcēm.
Uzklāšana izsmidzinot:
Izsmidzināšanas leņķis: 30 º
Sprausla: speciālā Nespray 0,016–0,019 dubultā sprausla
Materiāla temperatūru ierīce automātiski regulē pati.
Izsmidzināšanas spiediens, kad pistole atvērta, NESPRAYPLUS ierīcē uzrādās ar zaļu atzīmētajā laukā.
Izmantojot NESPRAYKIT šļūtenes spoli pie citas bezgaisa iekārtas, attiecīgs spiediens jāregulē uz paša lietotāja atbildību.
Arī citi pārklājuma materiāli, īpaši gruntēšanai paredzētie, var tikt uzklāti ar Nespray izsmidzināšanas ierīcēm.

Tomēr šiem produktiem nav nodrošināta iestrāde bez krāsas miglas veidošanās. Tāpēc tie iestrādājami, ievērojot atbilstošus drošības pasākumus.

Pārklājuma uzbūve

AmphiSilan Grundierfarbe uzklāt tikai neatšķaidītu.

Patēriņš

Apm. 150-250 ml/m2 atkarībā no pamatnes īpašībām. Precīzam patēriņam veikt paraugklājumu.

Iestrādes nosacījumi

Zemākā temperatūras robeža iestrādes un žūšanas laikā: +5 °C pamatnei un apkārtējam gaisam.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pie +20 °C un 65 % rel. gaisa mitruma pārklājams pēc apm. 12 stundām.

Norāde

AmphiSilan Grundierfarbe nav piemērota horizontālām virsmām ar ūdens noslodzi.
Saderība. Lai saglabātu speciālās īpašības, materiālu nedrīkst samaisīt ar citiem krāsošanas līdzekļiem.

Drošības norādes

Sargāt no bērniem. Izmantot tikai labi vēdināmās telpās. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu. Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens. Aizliegts izliet kanalizācijā. Darbarīkus tūlīt pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni un ziepēm. Izvairīties no aerosolu ieelpošanas. Sīkāka informācija: skat. Drošības datu lapu.

Likvidācija

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus likvidēt kā krāsu/laku atkritumus, iekaltušus materiāla atlikumus - kā būvgružus vai sadzīves atkritumus.

ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

(Kat. A/c): 40 g/l (2010). Šis produkts satur maks. 25 g/l GOS.

Produkta krāsu un laku kods

M-GP01

Sastāvā esošo vielu deklarācija

Poliakrilāta sveķi, silikona sveķi, kalcija karbonāts, silikāti, krāsas plēvi veidojošas palīgvielas, piedevas, konservanti (metillizotiazolinons, benzizotiazolinons).

Tehniskā konsultācija

Šajā Tehniskajā informācijā nav iespējams aplūkot visas praksē sastopamās pamatnes un to specifiskās apstrādes metodes. Ja nepieciešams apstrādāt pamatnes, kas nav minētas šajā Tehniskajā informācijā, sazinieties ar mums vai mūsu tirdzniecības pārstāvjiem. Mēs labprāt sniegsim detalizētu konsultāciju attiecībā uz konkrēto objektu.

Klientu serviss

SIA DAW Baltica ▪ Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 ▪ www.caparol.lv  info@daw.lv ▪ Tālr.: 67500072 ▪ Fakss: 67440660 ▪ Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa