caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/194581/056885_Capalac_Holz_Impraegniergrund_2_5L.png

Capalac Holz-Imprägniergrund

Bezkrāsains/ šķīdinātājus saturošs koksnes aizsardzības gruntējums uz dabīgās eļļas bāzes, izturīgs pret zilēšanu- izturīgs pret pūšanu satur šķīdinātājus - ārdarbiem.

Pielietojums

Impregnējums ar lielisku aizsardzību pret koksni krāsojošām sēnītēm (aizsarglīdzeklis pret zilēšanu). Stiprinoša iedarbība. Logiem, ārdurvīm, logu slēģiem, žogiem, guļbaļķu mājām utt. Arī ārējiem logiem un mājas ieejas durvīm iekšdarbos. Capalac Holz-Imprägniergrund kalpo statiski nenoslogotas, bez kontakta ar zemi koksnes aizsardzībai pret pūšanu un zilēšanu, ārdarbos.

Īpašības

  • īss žūšanas laiks
  • mitrumu regulējošs
  • lielisks iesūkšanās dziļums
  • saķeri stiprinošs sekojošiem klājumiem
  • iedarbojas pret zilēšanas sēnītes bojājumu
  • iedarbojas pret pūšanas sēnītes bojājumu

Materiāla bāze

Bezaromāta alkīda sveķi Produkta veids: Koksnes aizsardzības līdzeklis (PA 8) Reģ.-Nr.(BauA): N-40497.
Aktīvās vielas saturs: 11,5g/Ltr. IPBC un 3,7g/Ltr. Propiconazols.

Iepakojums

1 I, 2,5 I, 10 I

Krāsu toņi

Bezkrāsas.

Blīvums

Apm. 0,82 g/cm3

Piemērotas pamatnes

Nepārklātas, uzsūktspējīgas koksnes virsmas. Pamatnei jābūt tīrai, sausai, ar labu nestspēju un brīvai no krāsu atgrūdošām vielām. Koksnes mitrums izmērus nemainošām koksnes būvdetaļām nedrīkst pārsniegt 13 % un ierobežoti mainošām un mainošām koksnes būvdetaļām 15 %. Capalac Holz-Imprägniergrund izmantojams tikai tur, kur ir nepieciešama koksnes aizsardzība. Ievērot konstruktīvās koksnes aizsardzības pamatnoteikumus. Tie ir priekšnoteikumi ilgstošai koksnes aizsardzībai ar pārklājuma materiāliem (skatīt arī BFS atgādni Nr. 18).

Pamatnes sagatavošana

Jaunas koksnes būvdetaļas: Noslīpēt šķiedru virzienā, pamatīgi notīrīt un noņemt no koksnes iznākošas sastāvdaļas tādas kā, sveķi un sveķu kabatas. Asus stūrus noapaļot.

Veca neapstrādāta koksne: Pelēki niansētas, atmosfēras ietekmē cietušas koksnes virsmas noslīpēt līdz veselai koksnei ar labu nestspēju, rūpīgi notīrīt. Asus stūrus noapaļot.

Uzklāšanas metode

Iestrāde: Capalac Holz-Imprägniergrund uzklāt iegremdējot vai ar otu.

Pārklājuma uzbūve

PamatnePielietojumsPamatnes sagatavošanaImpregnējumsGruntējumsStarpklājumsNobeiguma pārklājums
koksārdarbiemBFS Nr. 18Capalac Holz-ImprägniergrundCapalac GrundierWeiß lub 
Capalac BaseTop lub
Capalac Venti
Capalac GrundierWeiß lub
Capalac BaseTop lub
Capalac Venti
Capalac Weiß- lub Buntlacke, Capalac BaseTop lub
Capalac Venti

Patēriņš

Apm. 70-100 ml/m2 vienam klājumam, atkarībā no uzsūktspējas minimālais uzklājamais daudzums120 - 160 ml/m2. Koksnes aizsardzības efektivitātes nodrošināšanai būtu jācenšas ievērot šo daudzumu. Precīzas patēriņa vērtības varat noskaidrot, iepriekš veicot izmēģinājuma klājumus.

Iestrādes nosacījumi

Materiāla, apkārtējā gaisa un pamatnes temperatūra: Min. 5 °C.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pastāvot 20 °C un 65 % rel. gaisa mitrumam, pēc 5 stundām virsma ir noturīga pret pieskārieniem. Pārkrāsojama ar šķīdinātājus saturošiem produktiem ātrākais pēc 12 stundām. Ja temperatūra zemāka un gaisa mitrums lielāks, žūšanas laiks pagarinās. Koksnēm ar satura vielām, īpaši tas attiecas uz tropu kokiem, žūšanas laiks var būt ilgāks.

Darbarīku tīrīšana

Pēc lietošanas ar vaitspirtu.

Drošības norādes

Bīstams ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē. Kaitīgs – norijot var izraisīt plaušu bojājumu. Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu. Izvairīties no nokļūšanas apkārtējā vidē. Īpašas norādes /ievērot drošības datu lapu. Ja norīts, neizraisīt vemšanu, Nekavējoties meklēt ārsta palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu. Izvairīties no vai gāzes/tvaiku/ aerosolu ieelpošanas. Nepieļaut nokļūšanu uz ādas. Strādāt aizsargcimdos. Satur propiconazolu. Var izraisīt alerģiskas reakcijas.

Vispārējas norādes:
Šis koksnes aizsardzības līdzeklis satur biocīdās aktīvās vielas koka aizsardzībai pret dzīvnieku un augu kaitēkļiem. Tādēļ Capalac Holz-Imprägniergrund izmantojams tikai  saskaņā ar instrukciju un tikai tur, kur ir nepieciešama koksnes aizsardzība. Noteikumu neievērošana var izraisīt kaitējumu veselībai un apkārtējai videi. Sargāt no bērniem.

Turēt pienācīgā attālumā no pārtikas produktiem, dzērieniem un dzīvnieku barības. Nedzert, neēst un nesmēķēt darba laikā. Neizmantot uz koksnes, kam saskaņā ar tās pielietojumu jānonāk tieša saskarē ar pārtikas produktiem un dzīvnieku uzturu vai augiem, vai tiek izmantots stropiem/ stropos. Tāpat tas attiecas uz saunas ierīcēm (iekšdarbos) Augus apsiet un neapslacīt. Neizmantot iekšdarbos. Neizmantot atklātā gaismā un pie atklātas uguns.

Uzglabājot un iestrādājot koksnes aizsardzības līdzekļus ievērot likumīgos noteikumus par gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu, kā arī gaisa tīrības ievērošanu Materiālu uzglabāt tikai oriģināliepakojumā. Iepakojumus pēc lietošanas blīvi noslēgt. Produkts kaitīgs zivīm un zivju uzturam. Aizliegts izliet kanalizācijā. Neuzglabāt temperatūrā, kas ir zemāka par + 5°
C vai augstāka par + 30°C

Likvidācija

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai iztukšotus iepakojumus. Iepakojumus ar atlikumiem nodot vecu krāsu nodošanas punktā. Atkritumu kods saskaņā ar EAK un AVV: 030205 citi koksnes aizsardzības līdzekļi, kas satur bīstamas vielas.

ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

Šinī produktā (Kat. A/a): 750 g/l (2010). Šis produkts satur maksimāli 750 g/l GOS.

Produkta krāsu un laku kods

HSM-LV20

Tuvākas norādes

Skatīt drošības datu lapu.

Klientu serviss

SIA DAW Baltica ▪ Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 ▪ www.caparol.lv  info@daw.lv ▪ Tālr.: 67500072 ▪ Fakss: 67440660 ▪ Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa

Privātmāja Igaunijā, Pērnavā