caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/181494/054948_LACU000106_EXL_Duparol_Universal-Fassadenfarbe_10_L_XR.png

Duparol Universal-Fassadenfarbe

Matēta, šķīdinātājus saturoša fasādes krāsa uz polimērsveķu bāzes.

Pielietojums

Krāsa fasādēm ar labu noturību pret nelabvēlīgiem laika apstākļiem un labu difūzijas spēju. Piemērota klājumam uz minerālām pamatnēm, visu veidu apmetumiem, klinkera, betona.

Īpašības

  • Atmosfērnoturīga pēc VOB
  • izturīga pret nelabvēlīgiem laika apstākļiem
  • hidrofoba – 1.klase pēc DIN EN 1062
  • laba difūzijas spēja – 2.klase pēc DIN EN 1062
  • Bez iekšējas spriedzes
  • Sārmu noturīga

Materiāla bāze

Polimērsveķi Pliolite®

Iepakojums

10l

Krāsu toņi

Balts.
Pārējie krāsu toņi iegūstami tonējot ColorExpress sistēmā pēc toņu kolekcijām.

Spīduma pakāpe

Matēta.

Uzglabāšana

Vēsā vietā, stingri un blīvi noslēgtā iepakojumā. Oriģinālā iepakojumā uzglabājama vismaz 24 mēnešus.

Blīvums

Apm. 1,4 g/cm3

Piemērotas pamatnes

Pamatnēm jābūt bez netīrumiem, substancēm, kas varētu atdalīties, sausām un bez ledus kārtas,sarmas.  Ievērot VOB, C daļa, DIN 18 363, 3.d.

Pamatnes sagatavošana

Ar spēcīgas ūdens strūklas palīdzību vai mehāniski sausā veidā pilnībā atdalīt sūnas, aļģes un citus netīrumus. Pēc tīrīšanas pamatnei jābūt stingrai, tīrai, nestspējīgai un bez substancēm, kas varētu atdalīties, kā arī bez apledojuma vai sarmas. 

Javas grupas PII un PIII ārējo virsmu apmetumi:

Svaigam apmetumam ļaut 2-4 nedēļas nostāvēties un apžūt bez apstrādes. Pielabotajām vietām jābūt labi sacietējušām un izžuvušām. Uz raupji porainām, labi uzsūcošām, viegli krītainām apmetuma virsmām vispirms uzklāt Caparol Acryl-Hydrosol gruntējošo klājumu. Uz stipri krītainiem, miltainiem apmetumiem vispirms uzklāt Dupa-grund gruntējošo klājumu.

Betons: 
Betona virsmas, uz kurām ir netīrumu vai smilšu kārta, tīrīt mehāniski vai ar spēcīgu ūdens strūklu, vai atbilstoši priekšrakstiem. Uz vāji uzsūcošām, gludām virsmām vispirms uzklāt grunti Capagrund. Uz raupji porainām, viegli krītainām, labi uzsūcošām virsmām vispirms uzklāt Caparol Acryl-Hydrosol gruntējošo klājumu. Uz kaļķainām virsmām vispirms uzklāt Dupa-grund.

Šķiedrcementa plātnes (bez papildus apstrādes):
Virspusēji noblīvētas, vāji uzsūcošas plātnes vispirms pārklāt ar Dupa-Haftgrund. Nelabvēlīgu laika apstākļu bojātas, smilšainas, spēcīgi uzsūcošas plātnes noklāt ar Dupa-grund gruntējošo klājumu. Brīvi samontētām plāksnēm jāapstrādā arī aizmuguri un malas. Klājot azbestcementa plātnes, ievērot BFS-norādes Nr.14. Jauna, spēcīgi sārmaina šķiedrcementa gadījumā, lai novērstu kaļķa izdalīšanos, uzklāt Disbon 481 EP-Uniprimer pamatklājumu.

Ķieģeļu mūris: 
Klājumam piemēroti tikai sala izturīgi materiāli bez citu materiālu starpslēguma. Mūra šuvēm jābūt bez plaisām, sausam un bez sāļiem. Gruntējošais klājums ar Dupa-grund.

Nestspējīgi lakas vai dispersijas krāsu klājumi:
Gludas virsmas un lakas klājumus pieslīpēt raupjus. Netīrus, krītainus vecos klājumus tīrīt ar stipru ūdens strūklu vai atbilstoši priekšrakstiem. Grutējošo klājumu ar Capagrund grunti. Izmantojot citu tīrīšanas veidu (mazgāšanu, tīrīšanu ar birsti u.c.) gruntējošais klājums ar Dupa-grund, atšķaidot to ar 20% denaturēto spirtu no grunts tilpuma.

Nestspējīgi sintētisko sveķu apmetumi:
Vecos apmetumus tīrīt ar piemērotas metodes palīdzību. Izmantojot mitrinošu tīrīšanas paņēmienu, pirms tālākas apstrādes ļaut virsmai kārtīgi nožūt. Gruntējošias klājums ar Capagrund. Svaigus apmetumus krāsot bez iepriekšējas apstrādes, bet ne ātrāk kā pēc 27 dienām.

Nestnespējīgi minerālie klājumi:
Virsmu notīrīt, izmantojot piemērotu metodi, piem., slīpējot, birstējot, izmantojot spēcīgu ūdens strūklu atbilstoši priekšrakstiem, vai arī kādu citu piemērotu metodi. Izmantojot mitrinošu tīrīšanas paņēmienu, pirms tālākas apstrādes ļaut virsmai kārtīgi nožūt. Gruntējošais klājums ar Dupa-grund.

Nestnespējīgi lakas, dispersijas krāsu vai mākslīgo sveķu apmetumu klājumi:
Virsmu tīrīt ar piemērotu metodi, piem., mehāniski vai kodinot un tīrot ar augstspiediena karstā ūdens strūklu, ievērojot atbilstošos priekšrakstus. Uz vāji uzsūcošām, gludām virsmām veikt gruntējošo klājumu ar Capagrund. Uz miltainām, krītainām, viegli uzsūcošām virsmām vispirms gruntēt ar Dupa-grund.

Industriālo izplūdes gāzu vai sodrēju bojātas virsmas:
Tīrīt ar piemērotas metodes palīdzību, mehāniski vai ar augstspiediena karstā ūdens strūklas palīdzību, ievērojot atbilstošos priekšrakstus. Gruntējošais klājums atkarībā no virsmas veida un pamatnes īpašībām.

Virsmas ar pelējumu, sūnām vai aļģēm:
Pelējumu, sūnas vai aļģes atdalīt mehāniski vai ar spēcīgas ūdens strūklas palīdzību. Virsmu nomazgāt ar biocīdu šķīdumu Capatox un, kad tā labi nožuvusi, noklāt ar Duparol-W.

Virsmas ar sāļu izdalījumiem:
Sāli sausā veidā noberzt ar birsti. Gruntējošais klājums ar Dupa-grund. Krāsojumam uz klājumiem ar sāls izdalījumiem nav iespējams garantēt ilglaicīgu krāsas adhēziju ar virsmu, noturību vai jaunu sāļu parādīšanos uz virsmas. 

Bojātas vietas:
Lielas bojājumu vietas (līdz 20 mm) ieteicams izlabot ar fasādes špakteli Capalith Fassadenspachtel P. Špaktelētās vietas nogruntēt. Nelielus labojumus un izlīdzinājumus veikt, izmantojot Caparol Fassadenspachtel vai zemās temperatūrās ar Duparol Fassadenspachtel.

Uzklāšanas metode

Iestrādāt ar otu vai rulli, vai ar airless-iekārtām. Pirms uzklāšanas krāsas masu rūpīgi samaisīt. Nepieciešamības gadījumā atšķaidīt ar vaitspirtu vai  terpentīna aizstājēju.

Atšķaidīšana

Duparol Universal-Fassadenfarbe, atšķaidīta ar maks.5% vaitspirta no krāsas tilpuma.

Patēriņš

Apm.150 ml/m2 vienā darba posmā uz gludām virsmām. Uz raupjām virsmām attiecīgi vairāk.

Iestrādes nosacījumi

Temperatūrās, kas nav zemākas par -5°C, ja pamatne ir sausa un nav apledojusi vai apsarmojusi. Pirms lietošana krāsu nepieciešams turēt 20°C.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pie 20°C  un 65% gaisa relatīvā mitruma pēc apm. 3-4 stundām virsma ir sausa, pēc 24 stundām to iespējams krāsot nākamo kārtu. Pie zemām temperatūrām un augsta gaisa relatīvā mitruma žūšanas laiks attiecīgi pagarinās.

Uzmanību

Lai novērstu nevienmērīga (bez svītrām) klājuma veidošanos, klāt vienā paņēmienā mitru uz mitra. Krāsa nav piemērota horizontālām virsmām ar ūdens slodzi.

Likvidācija

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus spaiņus. Spaiņus ar krāsas atlikumiem nodot vecu krāsu savākšanas punktos atbilstoši nacionāliem priekšrakstiem.

ES robežvērtība GOS (gaistošo organismu saturam)

Max. 329 g/l (bei der zulässigen Menge von 430 g/l der Kategorie A/C Lb)

Tehniskā konsultācija

Dotās tehniskās informācijas ietvaros nav iespējams dot rekomendācijas par visām praksē sastopamām pamatnēm. Sarežģītu situāciju gadījumos meklējiet informāciju pie ražotāja pārstāvja.

Klientu servisa centrs

SIA Caparol Baltica ▪ Mellužu 1, Rīga, LV-1067 www.caparol.lv info@caparol.lv Tālr.: 67500072 Fakss: 67440660 Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa

Latvijas Universitātes Bibliotēka