Histolith Leinölfarbe

Augstvērtīga lineļļas krāsa būvdetaļām ar tilpumā ierobežoti mainīgiem un mainīgiem izmēriem iekšdarbos un ārdarbos.

 • caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/17814/018164.png

  Pielietojums

  Lineļļas krāsa koka būvdetaļu pārklāšanai ar ierobežoti mainīgiem un mainīgiem izmēriem ārdarbos  un iekšdarbos, īpaši pildrežģu būvēm, koka lubiņām un koka apšuvēm. Arī sārmu nesaturošiem apmetumiem un apdares ģipsim iekšdarbos.

  Īpašības

  • bez aromāta
  • laba izturība pret atmosfēras ietekmi
  • labs elastīgums
  • ilgs iestrādes laiks

  Materiāla bāze

  Lineļļa, sikativēta.

  Iepakojums

  1 litrs, 2,5 litri, 10 litri.

  Krāsu toņi

  Tonējama daudzos krāsu toņos ColorExpress tonēšanas sistēmā.
  Krāsu toņa izturība saskaņā ar BFS atgādni Nr. 26:
  Saistviela: Klase C
  Pigmentējums: Grupa 1-3, atkarībā no krāsu toņa

  Spīduma pakāpe

  Zīdaini spīdīgs.
  Uzmanību: Spīduma pakāpe var atšķirties uz dažādi uzsūcošām pamatnēm. Uz būvdetaļām ar tiešu saules staru iedarbību spīduma pakāpe pakāpeniski samazinās.

  Uzglabāšana

  Vēsā vietā, spaiņus turēt cieši noslēgtus.

  Blīvums

  Apm. 1,05 g/сm3

  Piemērotas pamatnes

  Pamatnēm jābūt cietām, ar labu nestspēju, brīvām no netīrumiem, atgrūdošām vielām,  sausām (koksnes mitrums < 15 %). un uzsūktspējīgām. Ievērot VOB, C daļu, DIN 18  363, 3. atk.

  Pamatnes sagatavošana

  Koksne, neapstrādāta:
  Jaunas koksnes būvdetaļas:
  Noslīpēt šķiedru virzienā, pamatīgi notīrīt un noņemt no koksnes iznākošas sastāvdaļas tādas kā, sveķi un sveķu kabatas. Asus stūrus noapaļot.

  Veca, atmosfēras ietekmē cietusi koksne:
  Pamatīgi notīrīt līdz stabilai pamatnei ar smilšpapīru vai koka skrāpi. Asus stūrus noapaļot.

  Krāsojumi ar labu nestspēju: Eļļas/ alkīda emaljas krāsa:  pamatīgi noslīpēt.

  Dispersijas un akrila emaljas krāsas: PIlnībā noņemt.

  Ģipša apmetumi un apdares ģipsis: Nestabilas kārtas noņemt, izlabot ar līdzvērtīgu masu un ļaut kārtīgi nožūt.

  Uzklāšanas metode

  Krāsot ar otu.

  Pārklājuma uzbūve

  Impregnējums: Ozola koksne āra un iekšdarbos: ar Histolith® Halböl. Skuju koksnes ārdarbos: ar Capalac Holz-Impregniergrund. Skuju koksne iekšdarbos: ar Histolith® Halböl ģipša apmetumu un apdares ģipsi, iekšdarbos: ar Histolith® Halböl

  Gruntējums: Histolith® Leinölfarbe.
  Starpklājums: Histolith® Leinölfarbe.

  Nobeiguma pārklājums: Histolith® Leinölfarbe.
  Gruntējumu/ starpklājumu/ nobeiguma pārklājumu uzklāt tikai tonētu.

  Iestrāde: Pirms iestrādes materiālu labi samaisīt. Histolith® Leinolfarbe uzklāj šķiedru virzienā un vienmērīgi izlīdzina pa virsmu Materiālu vienmēr uzklāt plānā kārtā, lai neveidojas notecējumi Nepieciešamības gadījumā atšķaidīt ar maks. 10 % Histolith Halböl .

  Patēriņš

  Apm. 80-100 ml/m2 vienam klājumam uz gludas pamatnes. Precīzu patēriņu noskaidrojiet, veicot izmēģinājuma pārklājumu objektā.

  Iestrādes nosacījumi

  Zemākā iestrādes temperatūra: +10 °C pamatnei un apkārtējam gaisam.
  Lineļļas krāsas pēc pieredzes žūst ilgāk nekā modernas mākslīgo sveķu krāsas.

  Žūšana/ žūšanas laiks

  Pastāvot 20 °C un 65 % rel. gaisa mitrumam, pēc 24 stundām Histolith® Leinölfarbe virsmu var pārkrāsot. Ja temperatūra zemāka un gaisa mitrums lielāks, žūšanas laiks pagarinās. Žūšanas laikā, atkarībā no objekta tas var būt līdz pat 4 nedēļām, virsma ir jāpasargā no mehāniskas iedarbības un putekļiem.

  Darbarīku tīrīšana

  Pēc lietošanas ar terpentīna aizvietotāju.

  Drošības norādes

  Sargāt no bērniem. Spaiņus uzglabāt cieši noslēgtus labi vēdināmā vietā. Turēt pienācīgā attālumā no degšanas avotiem. Nesmēķēt. Izvairīties no tvaiku vai aerosolu ieelpošanas. Izvairīties no nokļūšanas acīs un uz ādas. Aizliegts izliet kanalizācijā. Izmantot tikai labi vēdināmās telpās.

  Uzmanību

  Ja norīts, neizraisīt vemšanu, Nekavējoties meklēt ārsta palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu.

  Likvidācija

  Ar lineļļu piesūcinātas drānas ir pakļautas pašuzliesmošanās riskam (saistībā ar lineļļas saturu produktā).  Tāpēc tās tiek uzglabātas stingri noslēgtā metāla traukā vai pirms izmešanas tās jāizžāvē brīvā dabā. Atkārtotai pārstrādei nodot tikai iztukšotus iepakojumus. Iepakojumus ar atlikumiem nodot vecu krāsu nodošanas punktā.

  ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

  Šinī produktā (Kat. A/a): 300 g/l (2010). Šis produkts satur maksimāli 250 g/l GOS.

  Produkta krāsu un laku kods

  M-LL05

  Tehniskā konsultācija

  Visas pamatnes un to tehniskās apstrādes iespējas, ar kādām praksē nākas saskarties, drukātā variantā nav iespējams paredzēt. Ja darbā nākas saskarties ar gadījumiem, kas šajā tehniskajā informācijā nav iekļauti, iesakām kontaktēties ar mūsu speciālistiem – mēs esam gatavi sniegt jums detalizētu konsultāciju attiecībā uz katru konkrēto objektu.

  Tehniskās informācijas

  Drošības datu lapa

  Latvijas Nacionālais mākslas muzejs