caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/219770/062300_Histolith_Kristallin-Fixativ.png

Histolith Kristallin-Fixativ

Kālija šķidrā stikla saistviela Histolith® Kristallin krāsu komponentēm.

Pielietojums

Histolith® Kristallin-Fixativ tiek izmantots kā:
saistviela Histolith® Kristallin krāsu komponentēm,
atšķaidīšanas līdzeklis iejauktās Histolith® Kristallin krāsas konsistences noregulēšanai,
gruntēšanas līdzeklis stipri vai nevienmērīgi uzsūcošu pamatņu cietināšanai vai izlīdzināšanai.

Īpašības

Histolith® Kristallin-Fixativ reaģē, notiekot pārkvarcošanās minerālveidošanās procesam ar minerālām pamatnēm, un tādēļ tam ir ārkārtīgi laba izturība pret atmosfēras ietekmi.

Citas Histolith®  Kristallin-Fixativ īpašības:

  • Laba ūdens tvaiku un oglekļa dioksīda caurlaidība
  • Neuzbriest
  • Nedegošs
  • Nesatur šķīdinātājus

Materiāla bāze

Kālija šķidrais stikls bez organiskajām sastāvdaļām.

Iepakojums

10 l

Uzglabāšana

Vēsā vietā, sargāt no sala.
Materiālu uzglabāt tikai plastmasas spaiņos.

Blīvums

apm. 1,2 g/cm³

Pielietošanas jomu noteikšana atbilstoši tehniskajai informācijai Nr.606

iekšdarbi 1iekšdarbi 2iekšdarbi 3ārdarbi 1ārdarbi 2
+++++
(–) nav piemērots / (○) nosacīti piemērots / (+) piemērots

Piemērotas pamatnes

Pamatnei jābūt cietai, nestspējīgai, tīrai, sausai, uzsūcošai un bez saķeri mazinošām vielām.
Lietojot Vācijā, ievērot Vispārīgos tehniskos līguma nosacījumus celtniecības darbiem (VOB), C daļu, DIN 18363.

Pamatnes sagatavošana

Jauni javas grupu PIc, PII un PIII apmetumi:
Apmetuma virskārtas minimālais slāņa biezums: 5 mm. Vieglie apmetumi apstrādei nav piemēroti.
Ievērot jauno apmetumu cietēšanas laiku pirms pārklāšanas, javas grupai PI - vismaz 4 nedēļas, javas grupām PII un PIII - vismaz 2 nedēļas. Cieto kalcītu kārtu noņemt ar Histolith® Fluat.

Veci apmetumi bez pārklājuma un veci minerālie krāsojumi:
Virsmu kārtīgi notīrīt. Mazizturīgus slāņus noņemt.

Virsmas ar sēnīšu vai aļģu bojājumiem:
Sēnīšu un aļģu skartās virsmas nomazgāt. Pēc nožūšanas virsmas npiesūcināt ar Histolith® Algenentferner un ļaut nožūt.
Par pārklājuma uzbūvi nepieciešams iepriekš konsultēties ar mūsu speciālistiem.

Uzklāšanas metode

Histolith® Kristallin-Fixativ ar birsti pamatīgi ierīvēt pamatnē.

Pārklājuma uzbūve

Iestrāde:
Kā saistviela Histolith® Kristallin sistēmai:
10 l Histolith® Kristallin krāsas komponenti (1 iepakojums) strauji sajaukt ar 5 l Histolith® Kristallin-Fixativ un ar roku vai piemērotu maisītāju samaisīt viendabīgā bāzes krāsā, bez kunkuļiem. Izmantot tikai tīrus maisītājus.

Bāzes krāsas konsistences noregulēšanai:
Histolith® Kristallin-Fixativ atšķaidīt ar ūdeni attiecībā 1 : 1.

Stipri vai nevienmērīgi uzsūcošu pamatņu gruntēšanai:
Histolith® Kristallin-Fixativ atšķaidīt ar ūdeni attiecībā 1 : 1 līdz 1 : 2, atkarībā no pamatnes uzsūktspējas.

Patēriņš

Kā gruntij: apm. 70–100 ml/m2, atkarībā no pamatnes uzsūktspējas.
Kā saistvielai Histolith® Kristallin krāsu komponentei: apm. 65–75 ml/m2 vienam klājumam uz gludas pamatnes.
Uz raupjām pamatnēm norādītais patēriņs ir lielāks. Precīzam patēriņam veikt paraugklājumu.

Iestrādes nosacījumi

Zemākā temperatūras robeža iestrādei:
+8 °C pamatnei un apkārtējam gaisam.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pie 20 °C un 65 % rel. gaisa mitruma ievērot 12 stundu pārtraukumu starp atsevišķiem klājumiem.

Darbarīku tīrīšana

Tūlīt pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni.

Norāde

Neiestrādāt tiešos saules staros, augstās temperatūrās, stiprā vējā, ļoti augsta gaisa mitruma apstākļos, miglā, lietū.
Nepieciešamības gadījumā izmantot sastatņu pārklājus. Uzmanīties, ja pastāv nakts sala risks.

Pārklāšanas pasākumi:
Rūpīgi nosegt pārklājamās virsmas apkārtni, īpaši stiklu, keramiku, krāsu pārklājumus, klinkerus, dabīgos akmeņus, metālu un koku.

Uzmanību

Sargāt no bērniem. Slīpējot lietot putekļu aizsargfiltru P2. Iestrādes un žūšanas laikā nodrošināt pietiekamu vēdināšanu. Nedzert, neēst un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Darbarīkus tūlīt pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni un ziepēm. Produkts reaģē stipri sārmaini. Tāpēc acis un ādu sargāt no krāsas šļakatām. Rūpīgi nosegt pārklājamās virsmas apkārtni. Šļakstus uz alkīda/akrila krāsām, stikla, keramikas, metāla, dabīgajiem akmeņiem nekavējoties nomazgāt. Sīkāka informācija: skat. Drošības datu lapu.

Likvidācija

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus likvidēt kā ūdens bāzes krāsu atlikumus, iekaltušus materiāla atlikumus - kā sacietējušas krāsa vai kā sadzīves atkritumus.

ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

(Kat. A/a): 30 g/l (2010). Šis produkts satur< 1 g/l GOS.

Produkta krāsu un laku kods

M-SK01

Tehniskā konsultācija

Visas pamatnes un to tehniskās apstrādes iespējas, ar kādām praksē nākas saskarties, drukātā variantā nav iespējams paredzēt.
Ja darbā nākas saskarties ar gadījumiem, kas šajā tehniskajā informācijā nav iekļauti, iesakām kontaktēties ar mūsu speciālistiem – mēs esam gatavi sniegt jums detalizētu konsultāciju attiecībā uz katru konkrēto objektu.

Klientu serviss

SIA DAW Baltica ▪ Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 ▪ www.caparol.lv  info@daw.lv ▪ Tālr.: 67500072 ▪ Fakss: 67440660 ▪ Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Daugavpils cietokšņa inženieru arsenāls