caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/17812/018162.png

Histolith Spezialgrundierung

Šķīdinātājus saturošs, bezaromāta gruntēšanas līdzeklis kritiskām pamatnēm.

Pielietojums

Kritisku pamatņu stiprinošam gruntējumam, tādu kā stipri uzsūcoši vai birstoši apmetumi un vecie krāsojumi iekšdarbos un ārdarbos.

Īpašības

  • labs iesūkšanās dziļums
  • bez sprieguma
  • nav ūdens tvaiku difūzijas ierobežojumu
  • laiž cauri oglekļa dioksīdu
  • izturīgs pret sārmu
  • nedzeltējošs

Materiāla bāze

Tīrā akrilāta polimerizāta sveķi.

Iepakojums

10 l

Krāsu toņi

Caurspīdīgs.

Uzglabāšana

Vēsā, sausā vietā.

Blīvums

Apm. 0,8 g/сm3

Piemērotas pamatnes

Pamatnēm jābūt cietām, ar labu nestspēju, brīvām no netīrumiem, atgrūdošām vielām,  sausām un uzsūktspējīgām. Ievērot VOB, C daļu, DIN18  363, 3. atk.

Pamatnes sagatavošana

Javu grupu PI, PII un PIII apmetumi.
Ģipša apmetumi.
Ģipša stuks.

Vecos pārklājumus, līmes krāsu pirms tam nomazgāt.

Uzklāšanas metode

Uzklāšana ar otu atkarībā no pamatnes uzsūktspējas vienā vai divās kārtā, izmantojot metodi "slapjš slapjā". Uz vāji uzsūcošām pamatnēm atšķaidīt ar maks. 10 % Caparol AF-Verdünner. Izvairīties no spīduma veidošanās.

Patēriņš

Apm. 150-300 ml/m2  atkarībā no pamatnes uzsūktspējas. Precīzu patēriņu noskaidrojiet, veicot izmēģinājuma pārklājumu objektā.

Iestrādes nosacījumi

Iestrādes temperatūra: +5 °C pamatnei un apkārtējam gaisam.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pastāvot 20 °C un 65 % rel. gaisa mitrumam, pēc 12 stundām virsmu var krāsot. Ja temperatūra zemāka un gaisa mitrums lielāks, žūšanas laiks pagarinās.

Darbarīku tīrīšana

Uzreiz pēc lietošanas ar Disbocolor 499 Verdünner (šķaidītāju).

Norāde

Pārsegšanas pasākumi: Rūpīgi apsegt krāsojamo virsmu piegulošo apkārtni, tas īpaši attiecas uz stiklu, keramiku, lakojumiem, klinkeriem, dabiskajiem akmeņiem, metālu un koku.

Uzmanību

Produkts paredzēts tikai komerciālai iestrādei! Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu. Spaiņus uzglabāt cieši noslēgtu labi vēdināmā vietā. Nepietiekamas ventilācijas apstākļos aizsargāt elpošanas orgānus. Izmantot tikai labi vēdināmās telpās. Turēt pienācīgā attālumā no degšanas avotiem. Nesmēķēt. Izvairīties no tvaiku vai aerosolu ieelpošanas. Aizliegts izliet kanalizācijā. Ja norīts, neizraisīt vemšanu, Nekavējoties meklēt ārsta palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai  etiķeti. Sargāt no bērniem.

Likvidācija

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai iztukšotus iepakojumus. Iepakojumus ar atlikumiem nodot vecu krāsu/ laku vākšanas punktā.

Tuvākas norādes

Skatīt drošības datu lapu.

Tehniskā konsultācija

Visas pamatnes un to tehniskās apstrādes iespējas, ar kādām praksē nākas saskarties, drukātā variantā nav iespējams paredzēt. Ja darbā nākas saskarties ar gadījumiem, kas šajā tehniskajā informācijā nav iekļauti, iesakām kontaktēties ar mūsu speciālistiem – mēs esam gatavi sniegt jums detalizētu konsultāciju attiecībā uz katru konkrēto objektu.

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs