caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/17813/018163.png

Histolith Steinfestiger

Akmeņu nostiprinātājs dabīgajiem akmeņiem un apmetumam bez hidrofobēšanas.

Pielietojums

Uzsūcošu dabīgo akmeņu un minerālapmetumu nostiprināšanai.

Īpašības

  • laba nostiprināšanas iedarbība
  • augsta iesūkšanās spēja
  • nekavē ūdens tvaiku difūziju
  • aktīvo vielu sastāvs 100%

Materiāla bāze

Kramskābes esteris, nesatur šķīdinātājus.

Iepakojums

10 litri.

Krāsu toņi

Caurspīdīga.

Blīvums

Apm. 1,0 g/cm³

Piemērotas pamatnes

Pamatnēm ir jābūt stingrām, stabilām, bez piesārņojuma, atdalošām vielām, sausām un uzsūkt spējīgām. Ievērot VOB, C daļa, DIN 18 363, 3. punktu.

Pamatnes sagatavošana

Smilšakmeņi:
Rūpīgi notīrīt virsmu, iepriekš noņemt vaļējas sastāvdaļas.

Javas grupas PI, PII un PIII apmetumi:
Rūpīgi notīrīt. Nav piemērots mitruma un sāļu noslogotām pamatnēm.

Uzklāšanas metode

Uzklāšana krāsojot vai bez spiediena pludināšanā ar apm. 10 minūšu pauzēm līdz pamatnes piesātinājumam. Noteikti novērst materiāla pārplūšanu uz virsmas, pārpalikušo materiālu noslaucīt.

Patēriņš

Smilšakmens gadījumā parasti 500-700 ml/m2. Patēriņš ir ļoti atkarīgs no uzsūktspējas un pamatnes dēdēšanas pakāpes, atsevišķos gadījumos patēriņš var būt >2 litri/m2. Precīzus rādītājus var noteikt darba izmēģinājumā attiecīgajā objektā.

Iestrādes nosacījumi

Vismaz +50C pamatnei un cirkulācijas gaisam.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pie 200C un 65% rel. gaisa mitruma pēc 14 dienām var pārkrāsot. Zemā temperatūrā un augstākā gaisa mitrumā šis laiks pagarinās.

Darbarīku tīrīšana

Uzreiz pēc lietošanas tīrīt ar Disbocolor 499 atšķaidītāju.

Norāde

Visas praksē sastopamās pamatnes un to sagatavošanu nav iespējams apskatīt šajā brošūrā. Ja ir jāapstrādā pamatnes, kas nav šeit minētas, tad ir nepieciešams apspriesties ar mums vai mūsu ārštata darbiniekiem. Labprāt sniegsim konsultācijas saistībā ar objektiem. 

Drošības norādes

Izstrādājums paredzēts tikai profesionālai apstrādei. Uzliesmojošs. Kaitīgs ieelpojot. Kairina acis un elpošanas orgānus. Bīstams ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē. Sargāt no bērniem. Acis un ādu sargāt no krāsas šļakatām. Tvertnes glabāt cieši noslēgtas un labi vēdināmā vietā. Sargāt no uzliesmošanas avotiem – nesmēķēt. Neieelpot tvaikus/aerosolus. Nonākot saskarē ar acīm, nekavējoties skalot ar lielu ūdens daudzumu un meklēt medicīnisku palīdzību. Nonākot saskarē ar ādu, nekavējoties nomazgāt ar lielu daudzumu ūdens un ziepēm. Nepieļaut izstrādājuma nokļūšanu kanalizācijā, gruntsūdeņos vai augsnē. Strādājot, valkāt piemērotus aizsargcimdus un aizsargbrilles/sejas aizsargu. Ja ir noticis nelaimes gadījums vai sliktas pašsajūtas gadījumā, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību (ja iespējams, parādīt šo etiķeti). Izmantot tikai labi vēdināmās zonās.

Likvidācija

Otrreizējai pārstrādei nodot tikai tukšas tvertnes. Tvertnes ar atlikumiem nodot veco krāsu savākšanas vietā.

Tuvākas norādes

Skatīt drošības datu lapu. 

Klientu servisa centrs

SIA Caparol Baltica ▪ Mellužu 1, Rīga, LV-1067 www.caparol.lv info@caparol.lv Tālr.: 67500072 Fakss: 67440660 Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa