caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/121919/042924_MultiStruktur_Fein_Mittel_Grob_Supergrob.png

Capadecor MultiStructur Grob

Hidrofobs, ar kvarcu pildīts starpklājums un nobeiguma pārklājums - iekšdarbiem. Graudainība grob (rupja).

 • Pielietojums

  Ar kvarcu pildīti starpklājumi un finiša pārklājumi individuālam, dekoratīvam iekšdarbu sienu noformējumam ar smalku, vidēji smalku, rupju graudainību. MultiStructurStyle ir ideāla pamatne sekojošiem lazūras vai efekta pārklājumiem.

  Īpašības

  - atšķaidāms ar ūdeni
  - ar samazinātu emisiju
  - nesatur šķīdinātājus un mīkstinātājus
  - augsta baltuma pakāpe
  - ar augstu segtspējas līmeni
  - viegli un daudzveidīgi strukturējams
  - homogēna struktūra
  - tonējams ColorExpress sistēmā, kā arī ar pilntoņa un tonēšanas krāsām
  - pateicoties ūdens atgrūšanai, ilgs iestrādes laiks ar, piem., sienu lazūrām
  - labi tīrāms
  - vispārējais celtniecības uzraudzības sertifikāts, Celtniecības materiāla klase - nedegošs saskaņā         ar DIN 4102-A2, PZ - augsts - 090261

  Iepakojums

  MultiStructurStyle fein: 16 kg
  MultiStructurStyle mittel: 16 kg
  MultiStructurStyle grob: 18 kg
  Tagad arī 7 kg iepakojumā visiem trim grauda lielumiem.

  Krāsu toņi

  Balts.
  Tonējams automātiski ColorExpress sistēmā apm. 850 3D-krāsu toņos visos CaparolColor krāsu toņos zem 13. pakāpes. Manuāli tonējams ar maks. 10 % CaparolColor, maks. 10 % AVA - Amphibolin pilntoņa un tonēšanas krāsām. Pārklājot blakus esošas virsmas, samaisīt vienu ar otru iepakojumus ar tonēto krāsu, lai izvairītos no krāsu toņu atšķirībām. Pasūtot 100 kg un vairāk vienā krāsu tonī un vienā pasūtījumā, pēc pieprasījuma iespējams tonēt arī rūpnīcā.  Spīduma pakāpe

  Dziļi matēts.

  Uzglabāšana

  Vēsā vietā, neļaut sasalt.

  Lielākā grauda izmērs

  Maksimālais grauda lielums:
  MultiStructurStyle fein: apm. 200 µm
  MultiStructurStyle mittel: apm. 300 µm
  MultiStructurStyle grob: apm. 500 µm

  Piemērotas pamatnes

  Pamatnēm jābūt brīvām no netīrumiem, atgrūdošām vielām un sausām. Ievērot VOB, C daļu, DIN 18 363, 3. atk.
  Javu grupu PII un PIII apmetumi: Stipri porainas, uzsūcošas, drūpošas apmetuma virsmām gruntēt ar OptiGrund E.L.F. vai CapaSol LF.

  Javu grupu PIV un PV ģipša un gatavie apmetumi: 
  Ģipša apmetumus ar cieto kalcītu kārtu noslīpēt, noņemt putekļus. Gruntēt ar Caparol-Haftgrund.

  Ģipša būvplāksnes: Uzsūcošas virsmas gruntēt ar OptiGrund E.L.F. vai Caparol-Tiefgrund TB.

  Ģipškartona plāksnes: 
  Špaktelēšanas pēdas noslīpēt un noņemt putekļus. Grunts
  klājums ar Caparol Haftgrund. Plāksnes ar ūdenī šķīstošām, krāsojošām satura vielām gruntēt ar Caparol-Filtergrund grob. Ievērot BFS atgādni Nr. 12, 2. daļu.

  Betons: 
  Iespējamos esošos atgrūdošos atlikumus, kā arī birstošas, drūpošas vielas noņemt. Grunts klājums ar Caparol Haftgrund.

  Gāzbetons: 
  Gruntēt ar Capaplex, kas ir atšķaidīts ar ūdeni attiecībā 1 : 3. Nošpaktelēt gludu ar Caparol Akkordspachtel.

  Cieto šķiedru, skaidu plāksnes un saplākšņi: 
  Vaskotās plāksnes rūpīgi noslīpēt, notīrīt putekļus. Gruntēt ar Caparol Filtergrund grob.

  Pārklājumi ar labu nestspēju: 
  Matētus, vāji uzsūcošus pārklājumus apstrādāt bez iepriekšējas sagatavošanas. Spīdīgas virsmas un alkīda/ akrila krāsas pārklājumus uzraupināt.

  Pārklājumi ar vāju nestspēju: 
  Lakas un dispersijas krāsu vai mākslīgo sveķu pārklājumus ar vāju nestspēju noņemt pilnībā. Rupji porainas, uzsūcošas vai drūpošas apmetuma virsmas gruntēt ar OptiGrund E.L.F. vai CapaSol LF. Minerālās krāsas ar vāju nestspēju noņemt mehāniski un virsmas notīrīt no putekļiem. Gruntēt ar Caprol Tiefgrund TB.

  Līmes krāsu klājumi: 
  Tīri nomazgāt. Gruntēt ar Caprol Tiefgrund TB.

  Tapetes: 
  Pilnībā noņemt. Līmes un papīra atlikumus nomazgāt. Gruntēt ar Caprol Tiefgrund TB.

  Virsmas ar pelējuma sēnīti: 
  Pelējumu noņemt, izmantojot mitrās tīrīšanas metodi. Virsmas  nomazgāt ar Capatox vai FungiGrund un ļaut labi nožūt. Gruntēt atkarībā no pamatnes  veida un īpašībām. Ievērot likumīgos un iestāžu priekšrakstus (piem., biovielu un bīstamo vielu direktīvu).

  Virsmas ar nikotīna, ūdens, kvēpu vai tauku pleķiem: 
  Nikotīna netīrumus, kā arī kvēpu vai tauku pleķus nomazgāt ar ūdeni, kam pievienots taukus šķīdinošs mājsaimniecības tīrīšanas līdzeklis, un ļaut labi nožūt. Nožuvušus ūdens pleķus notīrīt sausus ar birsti. Izolējošs gruntējums ar Caparol Filtergrund grob (Tehniskā Informācija Nr. 845).

  Mazas defektu vietas: 
  Pēc atbilstošas sagatavošanas veikt uzlabojumus  ar Caparol Akkordspachtel saskaņā ar iestrādes nosacījumiemun nepieciešamības gadījumā vēlreiz nogruntēt.

  Uzklāšanas metode

  MultiStructurStyle pirms iestrādes rūpīgi samaisīt un neatšķaidītu uzklāt ar birsti vai
  rullīti. Iestrādājot ar rullīti, izmantot vidēja spalvas garuma rulli (spalvas garums 14-18 mm), lai  nodrošinātu vienmērīgu materiāla uzklāšanu. MultiStructurStyle fein papildus var aplicēt ar ķelli. MultiStructurStyle var uzklāt arī ar gliemežnīcas padeves sūkni, izmantojot izsmidzināšanas metodi. Sprauslas lielums 4-6 mm, izsmidzināšanas spiediens 2,0-2,5 bar.

  Strukturēšana: 
  Atkarībā no vēlamās optikas, MultiStructurStyle var strukturēt viegli un individuāli. Tam īpaši piemērotas ir ķelles, mīkstas birstes utt. Špakteles tehnikām savienojumā ar Metallocryl INTERIOR MultiStructurStyle fein tiek strukturēts ar ArteTwin speciālo ķelli.

  Pārklāšana: Pārklāšanai var izmantot Deco-Lasur matt (matēto) vai glänzend (spīdīgo), ArteLasur, ArteLasur Color vai Metallocryl INTERIOR. Pēc 2-3 dienām MultiStructurStyle veido hidrofobu virsmu.

  Pārklājuma uzbūve

  Uzsūcošas virsmas gruntēt ar OptiGrund E.L.F., CapaSol LF vai CapaSol LF Konzentrat. Neuzsūcošas virsmas gruntēt ar Caparol-Haftgrund (tikai MultiStructurStyle fein gadījumā) vai Putzgrund 610 (MultiStructurStyle mittel un grob gadījumos). Nebojātas, viegli un vienmērīgi uzsūcošas virsmas var tikt pārklātas uzreiz.

  Patēriņš

  Atkarībā no klājuma biezuma vai tehnikas, izmantotā darbarīka un vēlamās virsmas optikas patēriņš var atšķirties.
  Graudainība, fein (smalka), apm. 500-700 g/m2
  Graudainība, mittel (vidēji smalka), apm. 600-750 g/m2
  Graudainība, grob (rupja), apm. 650-800 g/m2
  Gliemežnīcas padeves sūknis: apm. 500-1000 g/m2
  Precīzam patēriņam veiciet izmēģinājuma klājumu.

  Iestrādes nosacījumi

  Zemākā iestrādes temperatūra: +5 °C pamatnei un gaisam.

  Žūšana/ žūšanas laiks

  Pie +20 °C un 65 % rel. gaisa mitruma pēc 6-8 stundām virsma ir sausa. Pilnībā nožuvusi un noslogojama pēc apm. 1 - -2 dienām. Ja temperatūra zemāka un gaisa mitrums lielāks, žūšanas laiks pieaug.

  Darbarīku tīrīšana

  Uzreiz pēc lietošanas darbarīkus mazgāt ar ūdeni.

  Norāde

  Izmantojot dabiskās smiltis, ir iespējamas nelielas krāsu toņu atšķirības. Tādēļ uz neatdalītām virsmām iestrādāt viena ražošanas numura materiālu. Materiālu ar dažādiem ražošanas numuriem samaisīt vienu ar otru. Lai izvairītos no salaidumu vietām, krāsojot ievērot metodi slapjš slapjā, veicot klājumu vienā reizē bez pārtraukumiem. Izmantojot Caparol-Tiefgrund TB iekšdarbos, var rasties tipisks šķīdinātāju aromāts. Tādēļ rūpēties par labu ventilāciju. Jūtīgās zonās izmantot bezaromāta AmphiSilan Putzfestiger. Veicot ģipsi saturošu špakteles masu pārstrādi, ilgstošas mitruma iedarbības rezultātā var veidoties sabiezējums, burbuļi un atslāņošanās. Tādēļ rūpēties par ātru nožūšanu, pietiekoši vēdinot un saglabājot atbilstošu temperatūru. Ievērot Ģipša un Ģipša plākšņu industrijas Federālās apvienības atgādni Nr. 2 "Ģipša plākšņu špaktelēšana".

  Uzmanību

  Sargāt no bērniem. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību. Aizliegts izliet kanalizācijā.

  Likvidācija

  Atkārtotai pārstrādei nodot pilnībā iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus var likvidēt kā krāsu atkritumus uz ūdens bāzes, iekaltušus materiāla atlikumus - kā sacietējušas krāsas vai sadzīves atkritumus.

  ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

  (Kat. A/a): 75 g/l (2007)/30 g/l (2010). Šis produkts satur maks. 1 g/l GOS.

  Produkta krāsu un laku kods

  M-DF01

  Sastāvā esošo vielu deklarācija

  Poliakrilāta-/ pollivinilacetāta sveķi, titāna dioksīds, kalcija karbonāts, silikāti, vaski, ūdens, piedevas, konservēšanas līdzekļi.

  Klientu serviss

  SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
  Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

  Tehniskās informācijas

  Drošības datu lapa

  Tehniskās informācijas

  Drošības datu lapa