caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/246122/066503_Capadecor_VarioColl_15L.png

Capadecor VarioColl

Nedzeltējoša līme čipsiem VarioChips

Pielietojums

Ar ūdeni atšķaidāma masa VarioChips ieklāšanai. Ar vāju aromātu, nesatur šķīdinātājus un mīkstinātājus.

Īpašības

  • Atbilst E.L.F un AgBB kritērijiem
  • Viegli un ekonomiski iestrādājama
  • Ar labu saķeri
  • Ilgs iestrādes laiks
  • Izturīga pret sārmu
  • Nedzeltējoša

Materiāla bāze

Mākslīgo sveķu dispersija abilstoši DIN 55945.

Iepakojums

12,5 l ovāls plastmasas spainis

Krāsu toņi

Balta
Uzmanību! Dažiem VarioChips dizaina vairiantiem VarioColl nepieciešams tonēt (skat. tabulu Tehniskajā informācijā Nr. 810)

Uzglabāšana

Vēsā vietā, sargāt no sala.

Pielietošanas jomu noteikšana atbilstoši tehniskajai informācijai Nr.606

iekšdarbi 1iekšdarbi 2iekšdarbi 3ārdarbi 1ārdarbi 2
++
(–) nav piemērots / (○) nosacīti piemērots / (+) piemērots

Piemērotas pamatnes

Pamatnēm jābūt stingrām, tīrām, bez saķeri mazinošām vielām un sausām. Lietojot Vācijā, ievērot Vispārīgos tehniskos līguma nosacījumus celtniecības darbiem (VOB), C daļu, DIN 18363.

Pamatnes sagatavošana

Javu grupas PII un PIII apmetumi:
Stingrus, normāli uzsūcošus apmetumus pārklāt bez iepriekšējas apstrādes. Raupji porainus, uzsūcošus apmetumus gruntēt ar CapaSol LF konzentrat.
PIV javas grupas ģipša apmetumi un gatavie apmetumi:
Gruntēt ar Capadecor DecoGrund vai Caparol-Haftgrund. Ģipša apmetumus ar cieto kalcītu kārtu noslīpēt un attīrīt no putekļiem. Gruntēt ar Caparol Tiefgrund TB vai Dupa-Putzfestiger.
Ģipša paneļi:
Uzsūcošus paneļus gruntēt ar CapaSol LF konzentrat, Caparol Tief­grund TB vai Dupa-Putzfestiger. Ļoti blīvus, gludus paneļus saķeres uzlabošanai gruntēt ar Capadecor DecoGrund vai Caparol-Haftgrund.
Ģipškartona plāksnes:
Špakteles asumus noslīpēt. Mīkstas ģipša špakteles vietas nostiprināt ar Caparol Tiefgrund TB vai Dupa-Putzfestiger. Uzklāt pamatslāni ar Caparol Haftgrund. Plāksnes, kuru sastāvā ir ūdenī šķīstošas, krāsojošas vielas, gruntēt ar Caparol Filtergrund grob. Ievērot BFS atgādnes Nr. 12 norādes.
Betons:
Noņemt iespējamos atdalošu vielu atlikumus, kā arī krītainas, birstošas vielas.
Pārklājumi ar labu nestspēju:
Matētas, vāji uzsūcošas virsmas pārklāt bez iepriekšējas apstrādes. Spīdīgas virsmas un emaljas krāsas pārklājumus uzraupināt. Gruntēt ar Capadecor DecoGrund vai Caparol Haftgrund.
Kritiskas pamatnes, tādas kā veci emaljas krāsu un eļļas krāsu klājumi, nobeicētas virsmas utml. ar ūdenī šķīstošām, krāsojošām sastāvdaļām, gruntēt ar Caparol Filtergrund grob.
Īpaši kritiskas pamatnes kā, piemēram, skaidu plāksnes ar krāsas toņa izmaiņām un izteiktiem nikotīna traipiem vai izžuvuša ūdens pleķiem gruntēt ar Disbon 481 EP-Uniprimer. Jautājumu gadījumā konsultētis ar Caparol pārstāvjiem.
Pārklājumi ar vāju nestspēju:
Emaljas krāsas, dispersijas krāsas vai mākslīgo sveķu apmetuma pārklājumus ar vāju nestspēju noņemt. Vāji uzsūcošas, gludas virsmas gruntēt ar Capadecor DecoGrund vai Caparol Haftgrund. Raupji porainas, birstošas, respektīvi, uzsūcošas virsmas gruntēt ar CapaSol LF kozentrat. Minerālo krāsu klājumus ar vāju nestspēju mehāniski noņemt un virsmas attīrīt no putekļiem. Gruntēt ar Caparol Tiefgrund TB.
Līmes krāsu krāsojumi:
Pilnībā nomazgāt. Gruntēt ar Caparol Tiefgrund TB.
Pelējuma skartas virsmas:
Pelējumu vai sēnīti noņemt. Virsmas nomazgāt ar neatšķaidītu līdzekli Capatox un ļaut labi nožūt.
Virsmas ar nikotīna, ūdens, kvēpu vai tauku pleķiem:
Veikt izolējošu gruntējumu ar Caparo Filtergrund grob (Tehniskā informācija Nr. 845).
Mazas defekta vietas:
Pēc atbilstošas iepriekšapstrādes ar Caparol Akkordspachtel veikt uzlabojumus saskaņā ar iestrādes nosacījumiem.
Norādes:
Virsmas, kas gruntētas ar 481 EP-Uniprimer, drīkst pārklāt tālāk ne ātrāk kā pēc 12 stundām. Blīvas virsmas un izteikti klimata apstākļi telpās var ievērojami paildzināt VarioColl kopā ar VarioChips žūšanas laiku.
Izmantojot Caparol Tiefgrund TB iekšdarbos, var rasties tipisks šķīdinātāju aromāts. Tāpēc rūpēties par labu ventilāciju. Jūtīgās zonās izmantot bezaromāta Dupa-Putzfestiger.
Problemātiskām pamatnēm, kurām Capadecor VarioColl ilgais iestrādes laiks ilgāk ietekmē tajās esošās ūdenī šķīstošas sastāvdaļas, veikt izolējošu gruntējumu ar Caparol Filtergrund grob.
Iestrādājot materiālu uz ģipsi saturošas špakteles, ilgstošas mitruma iedarbības rezultātā špaktele var uzbriest, veidoties burbuļi un atslāņošanās. Tādēļ rūpēties par ātru žūšanu, pietiekoši vēdinot un saglabājot atbilstošu temperatūru. Ievērot Ģipša un Ģipša plākšņu industrijas Federālās apvienības atgādni Nr. 2 "Ģipša plākšņu špaktelēšana".

Uzklāšanas metode

Materiālu uzklāt ar rullīti vai otu.

Izsmidzināšana ar Airless iekārtu
(kolbas sūknis: sprauslas lielums 0,021–0,025" un smidzinājuma leņķis 170–190 bar; membrānas sūknis: sprauslas lielums 0,021–0,026" un smidzinājuma leņķis 150–180 bar).

Pārklājuma uzbūve

Uzklāt bagātīgi un vienmērīgi, panākot nepieciešamo kārtas biezumu VarioChips ieklāšanai. Uzklāt ar vidējas plūksnas aitas vilnas rullīti vai Airless izsmidzināšanas iekārtu. Daži VarioChips dizaina varianti ieklājami izmantojot tonētu VarioColl (skat. tabulu Tehniskajā informācijā Nr. 810).

Patēriņš

Atkarībā no pamatnes veida:
apm. 280 ml/m2, uzklājot ar rullīti
apm. 350 ml/m2, uzklājor ar Airless izsmidzināšanu.
Precīzam patēriņam veikt paraugklājumu.

Iestrādes nosacījumi

Vismaz +5 °C pamatnei un apkārtējam gaisam.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pie +20 °C und 65 % rel. gaisa mitruma tālāk pārklājama pēc apm. 24 stundām. Ja temperatūra zemāka un gaisa mitrums lielāks, žūšanas laiks pagarinās.

Darbarīku tīrīšana

Tūlīt pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni.

Uzmanību

Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai drēbēm. Izmantot aizsargcimdus/acu aizsargus. SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu.

Satur: 2-metil-2H-izotiazol-3-ons, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons, reakcijas masa no 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ona un 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1).

Likvidācija

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus likvidēt kā līmes atkritumus uz ūdens bāzes, iekaltušus materiāla atlikumus - kā sacietējušas līmes vai sadzīves atkritumus.

ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

Kat. A/a: 30g/L (2010)
Produkts satur maks. 2g/L GOS

Gis-kods

D1

Sastāvā esošo vielu deklarācija

Polivinilacetāta sveķi, titāna dioksīds, kalcija karbonāts, ūdens, piedevas, konservanti (metil-/ benzizotiazolinons).

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa