caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/206853/060181_DisboCRET_Disbon_518_15L.png

DisboCRET® 518 Flex-Finish

Zemās temperatūrās elastīgs, plaisas pārsedzošs un UV-starus aizturošs aizsargklājums betonam, izmantojams arī uz veciem pārklājumiem.

Pielietojums

Pārklājums aizsardzībai pret kaitīgo vielu un ūdens iekļūšanu uz jauna, veca, renovēta betona, staigāšanai neparedzēta betona un dzelzsbetona virsmām, kā arī tīklveida un atdalošo plaisu pārklāšanai.

Īpašības

 • Pārklāj tīklveida un atdalošās plaisas ≤ 0,3 mm
 • Elastīgs arī pie plaisu kustībām ≤ 0,1 mm
 • Plaisu segtspējas klase IT, veiksmīgi testēta pie- 20 °C un dinamiskās slodzes
 • Labas iestrādes īpašības
 • Noturīgs pret laikapstākļu iedarbību
 • Noturīgs pret sārmiem
 • Noturīgs pret UV staru iedarbību
 • Ūdens tvaiku caurlaidīgs
 • Aiztur CO2 und SO2 kaitīgās gāzes
 • Ar minimālu paša struktūru
 • Atbilst EN 1504-2 un DIN V 18026 prasībām: Betona virsmu aizsradzības sistēmas
 • Pārbaudīts savienojumā ar Disbocret® 505 Fein­spach­tel, Disbocret® 510 Füllschicht un Disbocret® 519 PCC-Flex-Schlämme kā OS 5 a (OS D II) atbilstoši ZTV-ING vadlīnijām

Materiāla bāze

Tīra akrilāta dispersija

Iepakojums

 • Standarta: 
  15 l iepakojums
 • ColorExpress:
  12 l iepakojums

Krāsu toņi

Balts
Citi krāsu toņi - pēc pieprasījuma.

Tonējams ColorExpress sistemā pēc 3D toņkartes.

Krāsu toņu noturība saskaņā ar BFS atgādni Nr. 26:

Saistviela: klase A
Pigmentējums: grupa 1 līdz 3 atkarībā no krāsas toņa

Spīduma pakāpe

Zīdaini matēts pēc DIN EN 1062.

Uzglabāšana

Vēsā, sausā vietā, sargāt no sala.
Slēgtā oriģināliepakojumā uzglabājams vismaz 1 gadu.

Blīvums

apm. 1,4 g/cm3

Cieto daļiņu saturs

apm. 68 svara %

Sausā slāņa biezums

apm. 50 µm/100 ml/m2

Difūzijas pretestība µ (H2O)

1.500

Difūzijas pretestība µ (CO2)

250.000

Difūzijas ekvivalentais gaisa slāņa augstums sdH2O

apm. 0,45 m (pie 300 µm sausā slāņa biezuma)

Difūzijas ekvivalentais gaisa slāņa augstums sdCO2

apm. 75 m (pie 300 µm sausā slāņa biezuma)

Ūdenscaurlaidība (w-vērtība)

< 0,04 kg/(m2 · h0,5) klase w3 (zema) pēc DIN EN 1062

Piemērotas pamatnes

Betons, Dis­bo­­­cret ® špakteļmasas, minerālie apmetumi un veci pārklājumi.  
Pamatnes atraušanas stiprībai jābūt vidēji ≥ 1,0 N/mm2, mazākai atsevišķai vērtībai jābūt 0,5 N/mm2.

Pamatnes sagatavošana

Minerālās pamatnes:
Pamatnei jābūt tīrai un bez saķeri mazinošām vielām. Atgrūdošas vielas (piem., eļļu, taukus), izteiktus netīrumus (piem., sūnu un aļģes), stiklainu cementa akmeni ar vāju nestspēju notīrīt ar piemērotu metodi, piem., apstrādājot ar cietu smilšu strūklu. Pamatne nedrīkst saturēt koroziju veiconošas sastāvdaļas (piem., hlorīdus).

Pamatnes ar pārklājumu:
Vecajiem klājumiem pārbaudīt to saķeri ar pamatni. Vecos klājumus ar vāju saķeri noņemt. Nestspējīgas, cietas, nekrītojošas vecu pārklājuma virsmas notīrīt, piem., ar ūdens vai tvaika strūklu. Tā kā praksē nākas saskarties ar dažādiem veciem klājumiem, pirms plānotā pārklājuma veidošanas jāpārbauda tāsfunkcionalitāte, veicot paraugklājumu.

Izdrupumi, poras un rukuma vietas:
Lai iegūtu vienmērīgu un pietiekoši biezu aizsargklājumu, izdrupumus, mazākas plaisas, lielus nelīdzenumus un virsmas raupjumus apstrādāt un izlabot ar Disbocret® sistēmas materiāliem atbilstoši tehniskajām norādēm.

Plaisas:
Nepieciešamības gadījumā plaisas (≥ 0,3 mm) izveidot par šuvēm pēc DIN 18 540.

Materiāla sagatavošana

Materiāls ir gatavs lietošanai. Pirms lietošanas kārtīgi samaisīt.
Atkārībā no uzklāšanas metodes, pamatnes un laikapastākļiem, atšķaidāms ar maks. 5% ūdens. Uzklājot izsmidzinot, nepieciešamības gadījumā konsistenci regulēt, pievienojot maks. 1-2 % ūdens.

Uzklāšanas metode

Materiālu var uzklāt ar otu, rullīti vai izsmidzinot.
Izmantojot Airless ierīci, nepieciešamības gadījumā jānoņem filtri, lai izvairītos no aizsprostošanās, sprauslas lielums 0,021–0,026 collas.

Materiālu neuzklāt tiešu saules staru iedarbībā, lietū, stiprā vējā, uz uzkarsušām pamatnēm utt. Nepieciešamības gadījumā izmantot aizsargtentu.

Lietojot Vācijā, ievērot Vispārīgos tehniskos līguma nosacījumus celtniecības darbiem (VOB), C daļu, DIN 18363.

Slāņa biezums

Funkcionālai virsmas aizsardzībai nepieciešams vismaz 200 pm slāņa biezums. Ja tiek veidota virsmas aizsardzības sistēma saskaņā ar ZTV-ING, ir nepieciešams vismaz 300 µm sausā slāņa biezums. Šāds slāņa biezums, kā visos citos pārklājuma materiālu gadījumos praksē, panākams ar vismaz 3 pārklājuma kārtām.

Pārklājuma uzbūve

PamatnesGruntsklājums
Uzsūkspējīgas, minerālas pamatnes (arī daļēji špaktelētas)CapaSol LF Konzentrat, atšķaidīts ar ūdeni 1 : 2
Pilnībā nošpaktelētas virmas ar Disbocret® 505 Feinspachtel vai Disbocret® 510 Füllschichtnav nepieciešams
Cieti klājumi ar labu saķeriCapagrund Universal
Alkīda krāsu klājumi ar labu saķeriDisbon 481 EP-Uniprimer

Horizontālām, nepārklātām balkona margām jabūt bez robiem un pietiekoši slīpām. Šādas pamatnes gruntēt ar Disboxid 420 E.MI Primer un pārkaisīt ar Disboxid 942 Mischquarz. Beigās veikt nosedzošo klājumu.

Patēriņš

Apm. 200–250 ml/m2 katrā kārtā.

Iestrādes nosacījumi

Materiāla, apkārtējā gaisa un pamatnes tem­peratūra:
Vismaz 5 °C, maks. 40 °C

Žūšana/ žūšanas laiks

Pie 20°C un 65 % rel. gaisa mitruma putekļu sauss un lietusdrošs pēc apm. 12 stundām, pārklājams pēc apm. 24 stundām.

Uzmanību:
Uz blīvām, vēsām virsmām vai, ja žūšanu aizkavē laikaapstākļi, mitruma ietekmē (lietus, rasa/atkusnis, migla) palīgvielas  uz pārklājuma virsmas var veidot dzeltenīgi caurspīdīgus, viegli spīdīgus un lipīgus notecējumus.
Šīs palīgvielas šķīst ūdenī un ar pietiekošu ūdens daudzumu, piemēram, pēc vairākkārtīga spēcīga lietus, tiek noskalotas. Virsmas kvalitāte pēc noskalošanas netiek ietekmēta. Gadījumā, ja seko virsmas pārkrāsošana, notecējumi/ palīgvielas iepriekš jāsamitrina un pēc neilga laika jānoskalo. Jāveic papildus gruntējums ar CapaGrund Universal.
Iestrādājot materiālu atbilstošos klimatiskos apstākļos, šādi notecējumi neveidojas.

Darbarīku tīrīšana

Pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni.

Drošības norādes

Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.
Satur: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons, maisījums no 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ona (EG Nr. 247-500-7) un 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (EG Nr. 220-239-6) (3:1), 2-metil-2H-izotiazol-3-ons. Var izraisīt alerģisku reakciju. Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai marķējumu. Var tikt bojāta zarnu flora. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Slīpējot lietot putekļu filtru P2.

Saskaņā ar ES Regulu Nr. 528/2012 šis produkts ir „apstrādāts izstrādājums” (nav biocīds produkts) un satur sekojošas biocīdu aktīvās vielas: terbutrīns (CAS-Nr. 886-50-0), cinka piritons (CAS-Nr. 13463-41-7), oktilizotiazolinons (CAS-Nr. 26530-20-1).

Likvidācija

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus likvidēt kā krāsu uz ūdens bāzes atkritumus, iekaltušus materiāla atlikumus - kā sakaltušas krāsas vai sadzīves atkritumus.

ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

(Kat. A/c): 40 g/l (2010). Šis produkts satur maks. 25 g/l GOS.

Produkta krāsu un laku kods

M-DF02 F

Tuvākas norādes

Skat. Drošības datu lapu.
Iestrādājot materiālu, ievērot "Disbon Būvju aizsardzība - iestrādes norādes".

CE-apzīmējums

ce-logo
1119
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50
64372 Ober-Ramstadt
09
DIS-518-001190
EN 1504-2:2004
Virsmas aizsardzības produkts - pārklājums
 OS 5A (OS DII)
EN 1504-2: ZA.1d und ZA.1e
Tekstūra≤ GT 2
CO2 caurlaidībaSD > 50 m
Ūdens tvaiku caurlaidībaKlase I
Kapilārā ūdens uzņemšana un ūdens caurlaidībaw < 0,1 kg/m2 x h0,5
Noturība pret temperatūras izmaiņām≥ 0,8 (0,5) N/mm2
Plaisu nosegtspējaB2 (-20°C)
Atraušanas tests adhēzijas novērtēšanai≥ 0,8 (0,5) N/mm2
UgunsreakcijaKlase E
Mākslīgi laikapstākļu testinav acīmredzamu kļūdu

EN 1504-2

Norma EN 1504-2 „Produkti un sistēmas betona nesošo konstrukciju aizsardzībai - 2. daļa: Virsmu
aizsardzības sistēmas betonam" nosaka prasības virsmu aizsardzības metodei.
Produktiem, kas atbilst minētajai normai, jābūt marķētiem ar CE zīmi.

Tehniskā konsultācija

Visas pamatnes un to tehniskās apstrādes iespējas, ar kādām praksē nākas saskarties, drukātā
variantā nav iespējams paredzēt. Ja darbā nākas saskarties ar gadījumiem, kas šajā tehniskajā
informācijā nav iekļauti, iesakām konsultēties ar mūsu speciālistiem – mēs esam gatavi sniegt jums
detalizētu konsultāciju attiecībā uz katru konkrēto objektu.

Klientu serviss

SIA DAW Baltica ▪ Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 ▪ www.caparol.lv  info@daw.lv ▪ Tālr.: 67500072 ▪ Fakss: 67440660 ▪ Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa