caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/242419/065856_DISBON_Disbocret_547-25kg.png

DisboCRET® 547 Konstruktionsmörtel

Cementa remontjava dinamiskām slodzēm pakļautām betona virsmām. Uzklājama ar roku vai izsmidzinot. Ugunsreakcijas klase A 1.

Pielietojums

Profila atjaunošanai bojātās un izdrupušās vietās un uzklāšanai visā virsmas laukumā, piemēram, lai palielinātu betona seguma biezumu (lietošanas gadījumi PCC I un II).
Nesošo betona būvdetaļu remontam, piemēram, hlorīda bojātiem balstiem daudzstāvu autostāvvietās un pazemes garāžās.
Bojātu dzelzsbetona detaļu stiprināšanai.

Īpašības

  • Vienkārši sagatavojama un viegli iestrādājama
  • Zema ūdens-cementa attiecība
  • Noturīga pret salu un kaisāmo sāli
  • Samazina CO2 un mitruma iekļūšanu
  • Paredzēta 10 - 50 mm biezam slānim
  • Atbilst javas klasei M3 pēc RiLi-SIB un XStat atbilstoši DAfStb RiLI IH
  • Pielietojama kā PCC un SPCC
  • Atbilst EN 1504-3 prasībām: nesošo un nenesošo konstrukciju remonts
  • Nedegoša, ugunsreakcijas klase A1 atbilstoši EN 13501-1:1:2007+A1:2009

Iedarbības klases atbilstoši DIN EN 206-1 un DIN EN 1992-1-1:
XO, XC 1 - XC 4, XD 1 - XD 3, XS 1 - XS 3, XF 1 - XF 4, XA 1, XALL, XDYN, XSTAT,  XBW, XW 2

Materiāla bāze

Remontjava uz cementa bāzes.

Iepakojums

25 kg maiss

Uzglabāšana

Sausā vietā, uzglabājams vismaz 12 mēnešus no ražošanas datuma.

Lielākā grauda izmērs

2 mm

Svaigas javas blīvums

apm. 2.200 kg/m3

Cietās javas īpašības

(pēc 28 dienām) 
Spiedes stiprība: > 50 N/mm2
Lieces stiprība: > 8 N/mm2
Atraušanas stiprība: > 2,0 N/mm2
Statiskais e-modulis: > 30.000 N/mm2

Piemērotas pamatnes

Betons

Pamatnes sagatavošana

Atslāņojumus un saķeri mazinošas vielas, piemēram, atdalījušās cementa daļas, netīrumus, noņemt ar piemērotas metodes palīdzību līdz stabilai pamatnei. Pamatvirsmas vidējai atraušanas stiprībai jābūt 1,5 N/mm2, mazākajai vērtība atsevišķā vietā – 1,0 N/mm2. Izdrupušo vietu malas jānoslīpina 45-60° leņķī. Tērauda armatūrai iepriekš jānotīra rūsa līdz līmenim SA 2 ½ pēc DIN EN ISO 12944-4 un jāapstrādā ar pretkorozijas līdzekli Disbocret® 502 Protec plus atbilstoši ražotāja norādījumiem. Betona virsma pirms apstrādes jāsamitrina.

Materiāla sagatavošana

Nepieciešamo ūdens daudzumu ieliet traukā, nedaudz ūdens atstājot neielietu. Kārtīgi maisot ar piemērotu maisīšanas instrumentu (maks. 400 apgr./min), pakāpeniski piebērt atbilstošo sausās javas daudzumu un turpināt maisīt apmēram 3 minūtes. Pieliet atlikušo ūdens daudzumu un maisīt vēl 2 minūtes, līdz izveidojas viendabīga java.

Maisījuma attiecība

Sausa javaŪdens
1 svara daļa0,12 svara daļas
25 kg maiss3,00 l

Uzklāšanas metode

Iestrāde ar roku (PCC):
Uz sagatavotas betona virsmas kā saistvielu atbilstoši norādēm uzklāt DisboCRET 502. Blīvi iestrādāt  DisboCRET 547 ar ķelli vai špakteļlāpstu saistvielā pēc metodes šlapjš slapjā. Dziļas izdrupumu vietas reprofilēt, klājot javu vairākās kārtās.

Automātiska iestrāde:
Javas izsmidzināšanai lietot piemērotu nepārtrauktas darbības gliemežsūkni (piem., InoBeam F 21, Fa. Inotec). Nav nepieciešamas savienojumu saķeres pārejas. Turēt izsmidzināšanas sprauslu apt. 50 cm attālumā, cik vien iespējams perpendikulāri virsmai. Pirmo slāni saķeres veicināšanai izsmidzināt ar augstu gaisa spiedienu. Nākamo slāņu izsmidzināšanu veikt ar būvdetaļas stāvoklim pielāgotu ātrumu un piemērotu spiedienu. Virsmas izlīdzināšanu un tālaku apstrādi drīkst veikt tūlīt pēc izsmidzināšanas. Nepieciešamais gaisa kompresors: 5 m³/min, 5 bar.

Tālāka apstrāde:

Svaigi uzklātu javu sargāt no paatrinātu izžūšanu veicinošo ietekmi, saules stariem, augstas temperatūras vai caurvēja, veicot piemērotus papildpasākumus: izsmidzinot ūdeni, pārklājot ar plēvi, termoplēvi vai slapjiem džutas maisiem.


Papildus norādes: Skatīt "Disbon būvju aizsardzība - iestrādes norādes".

Slāņa biezums

Min. 10 mm, maks. 50 mm (2 kārtām)

Patēriņš

Sausa java apm 2,0 kg/mm/m2.

Iestrādes ilgums

Pie 20 °C apm. 45 minūtes.

Iestrādes nosacījumi

Materiāla, apkārtējā gaisa un pamatnes tem­pe­ratūra:
Min. 5 °C, maks. 35 °C.

Darbarīku tīrīšana

Pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni.

Drošības norādes

Materiāls paredzēts tikai profesionālai lietošanai.

Kairina ādu. Izraisa nopietnus acu bojājumus. KVar izraisīt elpceļu kairinājumu. Neieelpot putekļus/izgarojumus. Pēc izmantošanas rokas kārtīgi nomazgāt. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Izmantot aizsargcimdus/ acu aizsargus. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Nekavējoties sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu. Ja rodas ādas iekaisums: lūdziet mediķu palīdzību. Satur: cements, portlandcements, ķimikālijas. Produkts satur cementu un tam ir sārmaina reakcija.

Likvidācija

Produkts pēc sacietēšanas ir jālikvidē drošā veidā atbilstoši vietējai likumdošanai.

Gis-kods

ZP 1

Tuvākas norādes

Skatīt Drošības datu lapu.
Iestrādājot materiālu, jāievēro Disbon celtniecības aizsardzības iestrādes norādes. 

CE-apzīmējums

ce-logo
0921
Disbon GmbH
Rossdoerfer Strasse 50,
64372 Ober-Ramstadt
20
DIS-547-016197
EN 1504-3:2005
Betona aizstājējprodukts nesošu un nenesošu konstrukciju remontam
 EN 1504-3: ZA.1a
Spiedes stiprībaKlase R4
Hlorīda jonu saturs≤ 0,05%
Saķere≥ 2,0 MPa
Ierobežots rukums/briešana≥ 2,0 MPa
Karbonizācijas pretestībaNPD
Elastības modulis≥ 20 GPa
UgunsreakcijaKlase A1

EN 1504-3 
Normas EN 1504-3 "Produkti un sistēmas betona konstrukciju aizsardzībai un remontam izstrādājumi un sistēmas- 3. daļa: Nesošo un nenesošo konstrukciju remonts” nosaka prasības remonta produktiem.

Produkti, kas atbilst augstākminētajam standartam, ir marķēti ar CE marķējumu.

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa

Informācija

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa

Informācija