caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/253628/067978_DISBON_Disbocret_544_25kg_LV.png

DisboCRET® 544 PCC I-Grobmörtel

Sintētiski modificēta cementa bāzes remontjava. Braucamu un dinamiski noslogotu horizontālo betona virsmu reprofilēšanai un slīpuma izlīdzināšanai.

Pielietojums

Nopietnu defektu un dziļu izdrupumu un reprofilēšanai un slīpuma izlīdzināšanai uz horizontālām pamatnēm, piemēram, zem tiltu segumiem un uz balkoniem (pielietojuma joma PCC I).

Klona izveidei uz atdalošā slāņa un izlīdzinošās kārtas izveidei.

Īpašības

  • vienkārša sagatavošana un laba iestrāde
  • zema ūdens/cementa attiecība
  • samazina CO2 un mitruma iekļūšanu
  • aizkavē koroziju
  • noturīga pret salu un kaisāmo sāli
  • paredzēta 30–100 mm biezam slānim, maksimālais grauda izmērs: 8 mm
  • atbilst EN 1504-3 prasībām: Nesošo un nenesošo konstrukciju remonts
Savienojumā ar Disbocret® 502 Protec plus pārbaudīta kā remonta sistēma atbilstoši ZTV-ING priekšrakstiem TL/TP BE-PCC. Pieejams [Vācijas] Vispārīgais būvuzraudzības pārbaudes sertifikāts.

Materiāla bāze

Sintētiski modificēta cementa java

Iepakojums

25kg maiss

Uzglabāšana

Sausā vietā, vismaz 9 mēnešus no ražošanas datuma, 9 mēnešus zems hromātu saturs.

Lielākā grauda izmērs

8 mm

Svaigas javas blīvums

apm. 2.300 kg/m3

Cietās javas īpašības

(vidējie rādītāji pēc 28 dienām)

Sacietējušas javas tilpuma blīvums: apm. 2.225kg/m3 
Spiedes stiprība: apm. 60 N/mm2
Lieces un stiepes stiprība: apm. 10 N/mm2
Atraušanas stiprība: > 2,0 N/mm2

Piemērotas pamatnes

Betons.
Pamatnes atraušanas stiprībai jābūt vidēji 1,5 N/mm2, mazākais atsevišķais rādītājs 1,0 N/mm2.

Pamatnes sagatavošana

Tērauda armatūrai veikt pretkorozijas apstrādi ar Disbocret® 502 Protec plus atbilstoši ražotāja norādījumiem. Sagatavot betonu, kā adhēzijas tiltu atbilstoši ražotāja norādījumiem izmantojot Disbocret® 502 Protec plus. Pēc tam uz adhēzijas tilta "mitrs uz mitra” iestrādāt rupjo javu.

Betonam jābūt ar labu nestspēju, tīram un bez atlūpošām daļām. Atdalošas vielas (piem., vecos krāsojumus, eļļu, taukus) noņemt, izmantojot piemērotas metodes. 

Cementa akmens nedrīkst saturēt koroziju veicinošas sastāvdaļas (piem., hlorīdus), un tas jānoņem tiktāl, lai tiktu nodrošināta rupjās javas saķere ar pildvielām. Izdrupumu malas noslīpināt 45–60° leņķī. Pamatni iepriekš samitrināt. Pirms rupjās javas iestrādes pamatne drīkst būt tikai viegli mitra.

Materiāla sagatavošana

Nomērīto ūdens daudzumu (izņemot nelielu papildu ūdens daudzumu) ieliet traukā. Rūpīgi maisot ar piemērotu maisāmo iekārtu (ne vairāk kā 400 apgr./min.), pakāpeniski pievienot atbilstošo daudzumu sausās javas un maisīt apm. 3 minūtes. Nepieciešamības gadījumā pievienot atlikušo ūdeni un maisīt vēl 2 minūtes, līdz izveidojas viendabīga masa.

Maisījuma attiecība

Sausā javaŪdens
1 svara daļaapm. 0,09 svara daļas
25 kg maiss2,25 l

Uzklāšanas metode

Rupjo javu ar piemērotu darbarīku, piemēram, lāpstu, ķelli vai rīvdēli, stingri sablīvējot, iestrādāt uz adhēzijas tilta "mitrs uz mitra” tehnikā, vienmērīgi sadalīt un nepieciešamības gadījumā nogludināt. Ātru izžūšanu saules staru, augstas temperatūras un caurvēja ietekmē novērst, veicot piemērotu papildapstrādi vai citus nepieciešamos pasākumus. Veidņus izmantot atbilstoši vispāratzītiem tehnikas principiem.

Slāņa biezums

Vismaz 30mm, ne vairāk kā 100mm. Lielāks slāņa biezums panākams, klājot vairākās kārtās.

Patēriņš

Sausa java apm. 2,0 kg/mm/m2

Iestrādes ilgums

Pie 20°C apm. 60 minūtes.

Iestrādes nosacījumi

Materiāla, apkārtējā gaisa un pamatnes temperatūra:
Vismaz 5°C, ne vairāk kā 35°C.

Darbarīku tīrīšana

Mazgāt ar ūdeni tūlīt pēc lietošanas.

Atzinums

  • 4-1081 Pārbaude atbilstoši ZTV-ING, TL/TP BE-PCC, pielietojuma joma PCC I, P 2149/00-81, Polimēru institūts, Flērsheima

Drošības norādes

Kairina ādu. Nopietnu bojājumu draudi acīm. Sargāt no bērniem. Izvairīties no putekļu ieelpošanas. Nepieļaut nokļūšanu acīs un uz ādas. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību. Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens. Strādāt aizsargcimdos. Valkāt acu vai sejas aizsargu. Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai marķējumu.

Likvidācija

Otrreizējai pārstrādei nodot tikai iztukšotu maisu (bez birstošiem materiāla atlikumiem). Sacietējušus materiāla atlikumus likvidēt kā jauktus būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumus.

Gis-kods

ZP 1

Tuvākas norādes

Skatīt drošības datu lapu.
Iestrādājot materiālu, ievērot „Disbon būvju aizsardzība – iestrādes norādes”.

CE-apzīmējums

ce-logo
1119
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50,
64372 Ober-Ramstadt
09
DIS-544-004144
EN 1504-3:2005
Betona aizvietotājprodukts nesošo un nenesošo konstrukciju remontam
 EN 1504-3: ZA.1a
Spiedes stiprībaKlase R4
Hlorīdjonu saturs≤0,05%
Adhēzijas spēja≥2,0 MPa
Ierobežots rukums/briešana≥2,0 Mpa
Karbonatizācijas pretestībaNPD
Elastības modulis≥20 GPa
UgunsreakcijaKlase E

EN 1504-3 
EN 1504-3 „ Betona konstrukciju aizsardzības un remonta izstrādājumi un sistēmas – 3. daļa: Nesošo un nenesošo konstrukciju remonts " nosaka prasības remonta izstrādājumiem.
Produktiem, kas atbilst minētajai normai, jābūt marķētiem ar CE zīmi. Marķējumu izvieto uz iepakojuma, kā arī pievienotajā ekspluatācijas īpašību deklarācijā atbilstoši BauPVO, kas pieejama interneta vietnē er www.disbon.de.
Izmantošanai Vācijā ar būvju stabilitāti saistītās jomās spēkā ir papildu normas. Atbilstību apliecina Ü zīme uz iepakojuma. To apliecina arī atbilstības apliecināšanas sistēma 2+ ar kontrolēm un pārbaudēm no ražotāja un pilnvarotu testēšanas institūciju (Notified Body) puses.

Tehniskā konsultācija

Šajā Tehniskajā informācijā nav iespējams aplūkot visas praksē sastopamās pamatnes un to apstrādi. Ja nepieciešams apstrādāt pamatnes, kas nav minētas šajā Tehniskajā informācijā, sazinieties ar mums vai mūsu tirdzniecības pārstāvjiem. Mēs labprāt sniegsim jums detalizētu konsultāciju attiecībā uz konkrēto objektu.

Klientu serviss

SIA DAW Baltica ▪ Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 ▪ www.caparol.lv  info@daw.lv ▪ Tālr.: 67500072 ▪ Fakss: 67440660 ▪ Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa

Informācija

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa

Informācija