caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/17969/020004_Disbocret_505_Feinspachtel.png

DisboCRET® 505 Feinspachtel

Ar plastmasu modificēta, ar cementu saistīta smalkā špaktele betona daļējai un pilnas platības špaktelēšanai, arī ar slapjās izsmidzināšanas paņēmienu.

Pielietojums

Špaktelēšanai visā platībā, defektu un izdrupušu vietu reprofilēšanai biezumā līdz 5mm, kā arī poru un dobumu aizpildīšanai.
Kombinācijā ar Disbon 760 Baudispersion pielietojama arī kā modelējoša masa nepārklāta un struktūrbetona pielīdzināšanai un atjaunošanai.

Īpašības

  • Vienkārša sagatavošana un ļoti labi iestrādājama
  • Mazs patēriņš
  • Ļoti labi uzklājama automatizēti
  • Sausa filcējama
  • Kārtas biezums 1-5 mm. Lielākais grauda izmērs: 0,4 mm
  • Atbilst EN 1504-3 parsībām: Nesošo un nenesošo konstrukciju remonts
  • Saskaņā ar remonta vadlīnijām/ZTV-ING pārbaudīta savienojumā ar Disbocret® 515 Betonfarbe kā OS 4 (OS C) un savienojumā ar Disbocret® 518 Flex-Finish kā OS 5a (OS D II)

Materiāla bāze

Ar sintētiskām vielām modificēta cementa java

Iepakojums

25 kg maiss (iespējama piegāde konteineros)

Uzglabāšana

Sausā vietā, uzglabājams vismaz 9 mēnešus no ražošanas datuma, 9 mēnešus ar mazu hromāta
saturu.

Lielākā grauda izmērs

0,4 mm

Svaigas javas blīvums

apm. 1.900 kg/m3

Cietās javas īpašības

(vidējā vērtība)
Atraušanas stiprība 28 d > 1,3 N/mm2

Piemērotas pamatnes

Betons un ar Disbocret® remonta javām reprofilētas virsmas. Pamatnes atraušanas stiprībai jābūt ≥ 1,0 N/mm2, mazākai atsevišķai vērtībai - 0,5 N/mm2.

Pamatnes sagatavošana

Armatūru apstrādāt ar pretkorozijas līdzekli Disbocret® 502 Pro­tec plus atbilstoši darba instrukcijām . Dziļāk izdrupušas vietas (>5 mm) pārprofilēt ar Disbocret®-remonta javu.
Betonam jābūt nestspējīgam, sausam, bez saķeri mazinošām vielām. Saķeri mazinošas vielas
(piem., vecos krāsu/laku klājumus, eļļu, taukus) noņemt, izmantojot piemērotas metodes.

Cementa akmens ir jāatbrīvo no koroziju veicinošām vielām (piem., hlorīda) un jānoņem tādā apmērā, lai pārklājošā špaktele varētu pielipt. Pamatni vispirms samitrināt. Pirms špakteles uzklāšanas pamatne drīkst būt tikai matēti mitra.

Materiāla sagatavošana

Ieliet traukā nomērītu ūdens daudzumu. Rūpīgi maisot ar atbilstošu elektrisko maisītāju (maks. 400 apgr./min.), pakāpeniski pievienot atbilstošu sausās špakteles daudzumu un maisīt aptuveni 3 minūtes, līdz izveidojas vienmērīga špakteļmasa. Pēc apm. 2 minūšu nobriešanas laika vēlreiz nedaudz izmaisīt.

Maisījuma attiecība

Sausa špakteleŪdens
1 svara daļaapm. 0,25-0,27 svara daļas
25 kg maiss6,25–6,75 l

Kā modelējošai masai:
Sausa špakteleŪdensDisbon 760 Baudispersion
1 svara daļa0,09 svara daļas0,16 svara daļas
25 kg maissapm. 2 l4 l

Uzklāšanas metode

Špakteli stingri, blīvi uzklāt ar piemērotu darbarīku, piem., ķelli, gludo ķelli vai špakteļlāpstiņu.
Porainas virsmas vispirms nošpaktelēt ar nelielu materiāla daudzumu pretēji vērstos virzienos. Špakteli var iestrādāt arī ar slapjās izsmidzināšanas metodi (piem., ar Inotec inoBEAM Light). Pēc pietiekošas nogaidīšanas virsmu sausu var filcēt ar sūkļa disku, neizmantojot papildu ūdeni. Nepieļaut ātru izkalšanu tiešu saules staru, augstas temperatūras vai caurvēja ietekmē, izmantojot
piemērotas metodes.

Automatizētai iestrādei skat. "Disbon Būvju aizsardzība - iestrādes norādes".

Slāņa biezums

Min. 1 mm, maks. 5 mm 
Lielāks slāņa biezums iespējams, uzklājot vairākas kārtas.

Patēriņš

Sausa špakteļmasa apm. 1,6 kg/m2/mm

Iestrādes ilgums

Pie 20 °C - apm. 30 minūtes

Iestrādes nosacījumi

Materiāla, apkārtējā gaisa un pamatnes temperatūra:
Min. 5 °C, maks. 30 °C

Žūšana/ žūšanas laiks

Līdz aizsargklājuma uzklāšanai pie 20 °C temperatūras jāievēro sekojoši minimālie gaidīšanas laiki: Disbocret® 515 Betonfarbe: 6 stundas
Disbocret® 518 Flex-Finish: 12 stundas
Citus materiālus uzklāt ne ātrāk kā pēc 1 dienas.

Darbarīku tīrīšana

Pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni.

Atzinums

  • Aktuālā informācija pieejama pēc pieprasījuma.

Drošības norādes

Kairina ādu. Izraisa nopietnus acu bojājumus. Var izraisīt elpceļu kairinājumu. Neieelpot putekļus/dūmus. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Lūdziet palīdzību mediķiem.

Likvidācija

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Sacietējušus materiāla atlikumus
likvidēt kā būvgružus.

Gis-kods

ZP 1

Tuvākas norādes

Skat. Drošības datu lapu.
Iestrādājot materiālu, ievērot "Disbon Būvju aizsardzība - iestrādes norādes".

CE-apzīmējums

ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

09


DIS-505-001150

EN 1504-3:2005
Betona aizstājējprodukts nesošo un nenesošo konstrukciju remontam
EN 1504-3: ZA.1a
Spiedes stiprībaklase R3
Hlorīda jonu saturs≤0,05%
Saķeres spēja pēc temperatūru maiņas slodzes≥1,5 MPa
Ierobežota saraušanās/uzbriešanaNPD
Karbonizācijas pretestībaNPD
Elastības modulisNPD
Ugunsreakcijaklase E

EN 1504-3
Normas EN 1504-3 "Produkti un sistēmas betona konstrukciju aizsardzībai un remontam izstrādājumi un sistēmas- 3. daļa: Nesošo un nenesošo konstrukciju remonts” nosaka prasības remonta produktiem.

Produktiem, kas atbilst minētajai normai, jābūt marķētiem ar CE zīmi. Marķējumu izvieto uz

iepakojuma, kā arī pievienotajā ekspluatācijas īpašību deklarācijā atbilstoši BauPVO, kas pieejama
interneta vietnē www.disbon.de.

Tehniskā konsultācija

Visas pamatnes un to tehniskās apstrādes iespējas, ar kādām praksē nākas saskarties, drukātā
variantā nav iespējams paredzēt. Ja darbā nākas saskarties ar gadījumiem, kas šajā tehniskajā
informācijā nav iekļauti, iesakām kontaktēties ar mūsu speciālistiem – mēs esam gatavi sniegt jums
detalizētu konsultāciju attiecībā uz katru konkrēto objektu.

Klientu serviss

SIA DAW Baltica ▪ Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 ▪ www.caparol.lv  info@daw.lv ▪ Tālr.: 67500072 ▪ Fakss: 67440660 ▪ Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)