DisboCRET® 506 Planspachtel

Sintētiski modificēta, ar mikrokristāliskajiem silikātiem uzlabota, cementa bāzes špakteļmasa poru un dobumu aizpildīšanai, kā arī betona virsmu špaktelēšanai.
 • Pielietojums

  Poru un dobumu aizpildīšanai, kā arī defektu un izdrupušu vietu špaktelēšanai dziļumā līdz 3 mm.
  Nelīdzenumu un raupjumu izlīdzināšanai remonta laikā.

  Īpašības

  • Vienkārša sagatavošana un ļoti labi iestrādājama
  • Mazs patēriņš
  • Uzklājama automātizēti
  • Sausa filcējama
  • Ilgs iestrādes ilgums
  • Kārtas biezums līdz 3 mm. Lielākais grauda izmērs: 0,2 mm
  • Augsta spiedes un sasaistes stiprība
  • Atbilst EN 1504-3 prasībām

  Materiāla bāze

  Ar sintētiskām vielām modificēta cementa java.

  Iepakojums

  25 kg maiss

  Uzglabāšana

  Sausā vietā, uzglabājams vismaz 9 mēnešus no ražošanas datuma, 9 mēnešus ar mazu hromāta saturu.

  Lielākā grauda izmērs

  0,2 mm

  Svaigas javas blīvums

  apm. 2.150 kg/m3

  Cietās javas īpašības

  (vidējā vērtība)
  Atraušanas stiprība 7 d > 1,5 N/mm2

  Piemērotas pamatnes

  Betons un ar Disbocret® remonta javām reprofilētas virsmas. 
  Pamatnes atraušanas stiprībai jābūt ≥ 1,0 N/mm2, mazākai atsevišķai vertībai - 0,5 N/mm2(lietojot atbilstoši klasei R 3, atraušanas stiprībai jābūt ≥ 1,5 N/mm2, mazākai atsevišķai vērtībai - 1,0 N/mm2)

  Pamatnes sagatavošana

  Dziļāk izdrupušas vietas pārprofilēt ar Disbocret®remonta javu.
  Betonam jābūt nestspējīgam, sausam, bez saķeri mazinošām vielām. Saķeri mazinošas vielas (piem., vecos krāsu/laku klājumus, eļļu, taukus) noņemt, izmantojot piemērotas metodes. 

  Cementa akmens ir jāatbrīvo no koroziju veicinošām vielām (piem., hlorīda) un jānoņem tādā apmērā, lai pārklājošā špaktele varētu pielipt. Pamatni vispirms samitrināt. Pirms špakteles uzklāšanas pamatne drīkst būt tikai matēti mitra.

  Materiāla sagatavošana

  Ieliet traukā nomērītu ūdens daudzumu. Rūpīgi maisot ar atbilstošu elektrisko maisītāju (maks. 400 apgr./min.), pakāpeniski pievienot atbilstošu sausās špakteles daudzumu un maisīt aptuveni 3 minūtes, līdz izveidojas vienmērīga špakteļmasa. Pēc apm. 2 minūšu nobriešanas laika vēlreiz nedaudz izmaisīt.

  Maisījuma attiecība

  Sausa špakteleŪdens
  1 svara daļaapm. 0,17–0,18 svara daļas
  25 kg maiss4,25-4,5 l

  Uzklāšanas metode

  Špakteli stingri, blīvi uzklāt ar piemērotu darbarīku, piem., ķelli, gludo ķelli vai špakteļlāpstiņu un nogludināt.

  Porainas virsmas vispirms nošpaktelēt ar nelielu materiāla daudzumu pretēji vērstos virzienos. Špakteli uz iestrādāt ar slapjās izsmidzināšanas metodi (piem., ar InoBEAM M8 oder InoBEAM Light).

  Nepieļaut ātru izskalšanu tiešu saules staru, augstas temperatūras vai caurvēja ietekmē, izmantojot piemērotas metodes (piem., izsmidzinot ūdeni, pārklājot ar plēvi vai slapjiem džutas maisiem). 
  Automatizētai iestrādei skat. "Disbon Būvju aizsardzība - iestrādes norādes".

  Slāņa biezums

  Slāņa biezums 0,5 mm-3,0 mm.

  Patēriņš

  Sausa špakteļmasa apm. 1,7 kg/m2/mm

  Iestrādes ilgums

  Pie 20 °C  - apm. 60 minūtes.

  Iestrādes nosacījumi

  Materiāla, apkārtējā gaisa un pamatnes tem­peratūra:
  Min. 5 °C, maks. 30 °C

  Žūšana/ žūšanas laiks

  Līdz aizsargklājuma uzklāšanai pie 20 °C temperatūras jāievēro sekojoši minimālie gaidīšanas laiki:
  Disbocret® 515 Betonfarbe: 6 stundas
  Disbocret® 518 Flex-Finish: 12 stundas
  Citus materiālus uzklāt ne ātrāk kā pēc 1 dienas.

  Darbarīku tīrīšana

  Pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni.

  Drošības norādes

  Kairina ādu. Izraisa nopietnus acu bojājumus. Var izraisīt elpceļu kairinājumu. Neieelpot putekļus/dūmus. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Izmantot personisko aizsargaprīkojumu atbilstoši prasībām. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Lūdziet palīdzību mediķiem. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu.

  Likvidācija

  Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Sacietējušus materiāla atlikumus likvidēt kā būvgružus.

  Gis-kods

  ZP 1

  Tuvākas norādes

  Skat. Drošības datu lapu.
  Iestrādājot materiālu, ievērot "Disbon Būvju aizsardzība - iestrādes norādes".

  CE-apzīmējums

  ce-logo
  1119
  Disbon GmbH
  Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt
  09
  DIS-506-001157
  EN 1504-3
  Betona aizstājējprodukts nesošo un nenesošo konstrukciju remontam
  EN 1504-3: ZA.1a
  Spiedes stiprībaklase R3
  Hlorīda jonu saturs≤ 0,05%
  Saķeres spēja≥ 1,5 MPa
  Ierobežota saraušanās/uzbriešana≥ 1,5 MPa
  Karbonizācijas pretestībaizturēts
  Elastības modulis≥ 15 GPA
  Ugunsreakcijaklase A1

  EN 1504-3 
  Normas EN 1504-3 "Produkti un sistēmas betona konstrukciju aizsardzībai un remontam izstrādājumi un sistēmas-  3. daļa: Nesošo un nenesošo konstrukciju remonts” nosaka prasības remonta produktiem.

  Produktiem, kas atbilst minētajai normai, jābūt marķētiem ar CE zīmi. Marķējumu izvieto uz

  iepakojuma, kā arī pievienotajā ekspluatācijas īpašību deklarācijā atbilstoši BauPVO, kas pieejama interneta vietnē www.disbon.de.

  Tehniskā konsultācija

  Visas pamatnes un to tehniskās apstrādes iespējas, ar kādām praksē nākas saskarties, drukātā
  variantā nav iespējams paredzēt. Ja darbā nākas saskarties ar gadījumiem, kas šajā tehniskajā
  informācijā nav iekļauti, iesakām kontaktēties ar mūsu speciālistiem – mēs esam gatavi sniegt jums
  detalizētu konsultāciju attiecībā uz katru konkrēto objektu.

  Klientu serviss

  SIA DAW Baltica ▪ Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 ▪ www.caparol.lv  info@daw.lv ▪ Tālr.: 67500072 ▪ Fakss: 67440660 ▪ Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

  Tehniskās informācijas

  Drošības datu lapa

  Tehniskās informācijas

  Drošības datu lapa