caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/151501/049201_Disbocret_510_Fuellschicht_15L.png

DisboCRET® 510 Füllschicht

Dispersijas špaktele un starpkrāsojums vienā.
Poru un spraugu aizpildīšanai un betona virsmu un esošo veco klājumu špaktelēšanai.

Pielietojums

Poru un spraugu aizpildīšanai, kā arī atsevišķu defektu un izdrupušu vietu špaktelēšanai līdz 1mm dziļumam.
Virsmas padziļinājumu un nelīdzenumu izlīdzināšanai.
Modelējoša masa veidņu un struktūrbetona pielīdzināšanai un atjaunošanai.

Īpašības

  • Gatava iestrādei
  • Plastiska
  • Virsmas plaisas nosedzoša (< 0,2 mm)
  • Racionāli un vienkārši iestrādājama
  • Plastiski elastīga
  • Sārmu noturīga
  • Ūdens tvaikus caurlaidīga
  • Gāzi necaurlaidīga attiecībā uz CO2 un SO2
  • Izvelkama bez atlikuma gandrīz līdz nullei
  • Atbilst EN 1504-2 un DIN V 18026: Betona virsmu aizsardzības sistēmas 
Testēta atbilstoši ZTV-ING priekšrakstiem ar Disbocret® 515 Beton­farbe un Disbocret® 530 OS-Reflect kā OS 4 (OS-C) un ar Disbocret® 518 Flex-Finish kā OS 5a (OS D-II).

Materiāla bāze

Stirolakrilāta dispersija ar pildvielām.

Iepakojums

15 l plastmasas spainis

Krāsu toņi

Balta
Citi toņi pasūtāmi atsevišķi.

Spīduma pakāpe

Matēta atbilstoši DIN EN 1062.

Uzglabāšana

Vēsā, sausā vietā, sargāt no sala.
Slēgtā oriģināliepakojumā uzglabājama vismaz 1 gadu.

Blīvums

apm. 1,6 g/cm3

Cieto daļiņu saturs

apm. 74%

Sausā slāņa biezums

apm. 65 µm/100 ml/m2

Difūzijas pretestība µ (H2O)

2.600

Difūzijas pretestība µ (CO2)

680.000

Difūzijas ekvivalentais gaisa slāņa augstums sdH2O

apm. 1,80 m (pie sausā slāņa biezuma 700 µm)

Difūzijas ekvivalentais gaisa slāņa augstums sdCO2

apm. 480 m (pie sausā slāņa biezuma 700 µm)

Piemērotas pamatnes

Betons, Dis­bo­­cret®-sērijas špakteļmasas, minerālie apmetumi un esošie vecie pārklājumi.
Pamatnes saķerei jābūt vidēji ≥ 1,0 N/mm2, minimālā vērtība 0,5 N/mm2.

Pamatnes sagatavošana

Minerālas pamatnes:
Pamatnei jābūt ar labu nestspēju, tīrai un bez saķeri mazinošām vielām. Atdalošas vielas (piem., eļļa, tauki) atbilstoši notīrīt. Stipri netīras virsmas, piem., ar sūnām un aļģēm, un
ar stiklveida cementa akmens kārtu klātas virsmas ar vāju nestspēju noņemt, piem., apstrādājot ar cietu smilšu strūklu.
Uz pamatnes nedrīkst būt koroziju veicinošas vielas (piem., hlorīdi). 
Normāli uzsūcošas pamatnes iepriekš samitrināt. Pirms špakteles uzklāšanas pamatne drīkst būt tikai viegli mitra. Stipri uzsūcošas minerālās pamatnes gruntēt ar CapaSol LF Konzentrat atbilstoši instrukcijai.

Pamatnes ar pārklājumu:
Vecajiem klājumiem pārbaudīt to saķeri ar pamatni.
Vecos klājumus ar vāju saķeri noņemt.
Cieti turošās nekrītojošas vecas pārklājuma virsmas ar labu nestspēju notīrīt. Gruntēšana nav nepieciešama. Tā kā praksē nākas saskarties ar dažādiem vecajiem klājumiem, pirms plānotās pārklājuma konstrukcijas veidošanas jāpārbauda tās funkcionalitāte, veicot paraugklājumu.  

Lūzuma vietas, poras un spraugas:
Lai iegūtu vienmērīgu un pietiekoši biezu aizsargklājumu, izdrupumu vietas, plaisas, lielus nelīdzenumus un virsmas raupjumus apstrādāt un izlabot ar Disbocret® sistēmas materiāliem atbilstoši rūpnīcas priekšrakstiem. Mazāka izmēra poras un spraugas izlīdzinoši aizpildīt ar Disbocret® 510 Füllschicht.

Materiāla sagatavošana

Materiāls ir gatavs lietošanai un pirms lietošans to ir tikai jāizmaisa.
Atkarībā no uzklāšanas metodes, pamatnes un laikapstākļiem, var tikt atsšķaidīts ar maks. 5 % ūdens. Iestādājot manuāli, žūšanas veicināšanai var pievienot līdz 20 % iepriekš iejauktu cementu (CEM I/PZ 35) Lai uzklātu izsmidzinot, nepieciešamības gadījumā pievienot maks. 2 % ūdens.

Uzklāšanas metode

Materiālu var uzklāt ar otu, rullīti vai izsmidzinot.
Disbocret 510 Füllschicht, atkarībā no pamatnes, uzklāt 1-2 kārtās pretēji vērstos virzienos pilnībā aizpildot poras un spraugas. Ja nepieciešams saglabāt pamatnes struktūru, špakteles slāni ar gumijas ķelli izvikt līdz nullei.
Ja iestrādē izmantots cements, pēc pietiekami ilgas žūšanas špakteli nepieciešamības gadījumā var slīpēt.
Izmantojot Airless ierīci, nepieciešamības gadījumā jānoņem filtri, lai izvairītos no aizsprostošanās, sprauslas lielums 0,035 collas.
Materiālu nevajadzētu uzklāt tiešu saules staru iedarbībā, lietū vai stipra vēja apstākļos,
uz uzkarsētām pamatnēm utt. Nepieciešamības gadījumā veikt aizsargpasākumus.
Lietojot Vācijā, ievērot Vispārīgos tehniskos līguma nosacījumus celtniecības darbiem (VOB), C daļu, DIN 18363, 3. rindkopu.

Slāņa biezums

Izvelkama bez atlikuma gandrīz līdz nullei, maks. 1 mm. Lielāku kārtas biezumu (maks. 2mm) var panākt, uzklājot vairākas kārtas.

Pārklājuma uzbūve

Pēc apm. 24 stundu žūšanas laika Disbocret 510 Füllschicht var pārklāt ar Disbocret® 515 Betonfarbe, Disbocret®  530 OS-Reflect vai Disbocret® 518 Flex-Finish.

Patēriņš

Apm. 400–700 ml/m2 vienā kārtā.

Iestrādes nosacījumi

Materiāla, pamatnes un apkārtējā gaisa temperatūra:
Min. 5 °C, maks. 40 °C

Žūšana/ žūšanas laiks

Pie 20 °C un 65 % rel. gaisa mitruma apžuvusi pēc apm. 1 stundas, pēc apm. 2 stundām lietusdroša un pēc apm. 24 stundām pārklājama tālāk.

Darbarīku tīrīšana

Pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni.

Atzinums

Aktuālā informācija pēc pieprasījuma.

Uzmanību

Sargāt no bērniem. Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma. 
Satur 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onu, maisījumu no 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ona (EG Nr. 247-500-7) un 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (EG Nr. 220-239-6) (3:1), 2-metil-2H-izotiazol-3-onu. Var izraisīt alerģisku reakciju. Iestrādes un žūšanas laikā nodrošināt labu vēdināšanu. Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā. Ja nokļūst acīs vai uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Neieelpot smidzinājumu. Lietot putekļu aizsargfiltru A2/P2.

Likvidācija

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus likvidēt kā krāsas uz ūdens bāzes, iekaltušus materiāla atlikumus - kā sacietējušas krāsas vai sadzīves atkritumus.

ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

(Kat. A/c): 40 g/l (2010). Šis produkts satur maks. 25 g/l GOS.

Produkta krāsu un laku kods

M-DF 02

Tuvākas norādes

Skat. Drošības datu lapu.
Iestrādājot materiālu, ievērot Disbon celtniecības aizsardzības iestrādes norādes.

CE-apzīmējums

ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50,
64372 Ober-Ramstadt
09
DIS-510-001192
EN 1504-2:2004
Virsmas aizsardzības produkts - pārklājums
EN 1504-2: ZA.1d un ZA.1e
Tekstūra<GT2
COcaurlaidībaSD > 50 m
Ūdens tvaiku caurlaidībaKlase I
Kapilārā ūdens uzņemšana un ūdens caurlaidībaw < 0,1 kg/m2 x h0,5
Noturība pret temperatūras izmaiņām> 1,0 (0,7) N/mm2
Atraušanas tests adhēzijas novērtēšanai≥ 1,0 (0,7) N/mm2
UgunsreakcijaKlase E
Mākslīgi laikapstākļu testinav acīmredzamu kļūdu

EN 1504-2

Norma EN 1504-2 „Produkti un sistēmas betona nesošo konstrukciju aizsardzībai - 2. daļa: Virsmu aizsardzības sistēmas betonam" nosaka prasības virsmu aizsardzības metodei.

Produktiem, kas atbilst minētajai normai, jābūt marķētiem ar CE zīmi.

Klientu serviss

SIA DAW Baltica ▪ Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 ▪ www.caparol.lv  info@daw.lv ▪ Tālr.: 67500072 ▪ Fakss: 67440660 ▪ Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)