DisboPOX® 475 OS

Pigmentēts epoksīda šķidro sveķu virsējais pārklājums sistēmai Disbon Parkhaus-System OS 8.

Pielietojums

Virsējais pārklājums sistēmai Disbon Park­haus-System OS 8.

Īpašības

  • Gandrīz bez smaržas
  • Noturīgs pret patstāvīgu mitrumu
  • Laba noturība pret ķīmiskām vielām
  • Noturīgs pret salu un ielu kaisāmo sāli
  • Atbilst EN 1504-2 un DIN V 18026 prasībām: Betona virsmas aizsardzības sistēmas

Materiāla bāze

2K epoksīda šķidrie sveķi, pilnīgi cieti saskaņā ar „Deutscher Bauchemie”.

Iepakojums

30 kg

Krāsu toņi

RAL 7030, RAL 7032, RAL 7035, RAL 7037, RAL 7038, RAL 7040, RAL 7042

Citi krāsu toņi pieejami pēc pasūtījuma.

Spīduma pakāpe

Spīdīgs

Uzglabāšana

Vēsā, sausā vietā, sargāt no sala.
Ja materiāls tiek uzglabāts zemā temperatūrā, pirms iestrādes novietot to apm. 20°C temperatūrā.

Slēgtā oriģināliepakojumā uzglabājams vismaz 1 gadu.

Blīvums

apm. 1,55 g/cm3

Sausā slāņa biezums

66 µm/100 g/m2

Noberzums saskaņā ar Taber (CS 10/1000 U/1000 g)

42 mg/30 cm2

Cietība pēc Shore (A/D)

apm. D 77

Viskozitāte

apm. 1.400 mPas

Lieces stiprība

apm. 50 N/mm2
Skat. Disbon Park­haus-System OS 8 sistēmas atgādnes norādes.

Uzmanību: Nav iespējama vienlaīcīga DisboPOX 475 un DisboXID 464 vai DisboXID 421 produktu izmantošana, lai neveidotos virsmas defekti. Izņēmums ir esošie klājumi, kas vecāki par 28 dienām.

Maisījuma attiecība

Komponente A : komponente B = 82 : 18 svara daļas

Atzinums

Spēkā esošie atzinumi - uz pieprasījumu.

Tīrīšana un kopšana

Iestrādājot materiālu, ievērot celtniecības aizsardzības iestrādes norādes.

Ultravioletā starojuma un laikapstākļu ietekmē var mainīties krāsas tonis un arādīties krītaini plankumi. Organiskās krāsvielas (piem., kafija, sarkanvīns vai lapas), kā arī dažādas ķīmiskās vielas (piem., dezinfekcijas līdzekļi, skābes u. c.) var radīt krāsas toņa izmaiņas. Ievērot BFS atgādni Nr. 25. Berzes rezultātā virsmā var rasties skrāpējumi. Tas neietekmē produkta funkcionalitāti.
Savienotām virsmām izmantot viena ražojuma (šārža) krāsu toņus.

Drošības norādes

Materiāls paredzēts tikai profesionālai lietošanai.

Komponente A:
Kairina ādu. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Pēc izmantošanas rokas kārtīgi nomazgāt. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Izmantot aizsargcimdus/ acu aizsargus. Ja rodas ādas iekaisums: lūdziet mediķu palīdzību. Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību. Satur: bis(4,4’-glicidiloksifenil)-propāns, bisfenola-F-epoksīdsveķi MG <700, oksirāns, mono[(C12-14-alkiloksi)metil]derivāti, dekarboksilēts, destilēts indijas riekstu ekstrakts (Anacardium occidentale).

Komponente B:
Kaitīgs, ja norij. Kaitīgs ieelpojot. Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Neieelpot tvaikus/smidzinājumu. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Pēc izmantošanas ādu kārtīgi nomazgāt. Izmantot aizsargcimdus/ acu aizsargus. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni [vai iet dušā]. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Nekavējoties sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu. Satur: benzilalkohols, 3-aminometill-3,5,5-trimetilcikloheksilamīns, m-fenilēnbis(metilamīns).

Likvidācija

Materiāla atlikumi: ļaut pamatmasai un cietinātājam sacietēt un likvidēt kā krāsu atlikumus. Nesacietējušus materiāla atlikumus un piesārņotu iepakojumu likvidēt kā bīstamās vielas.

ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

(Kat. A/j): 500 g/l (2010). Produkts satur maks. <140 g/l GOS.

Gis-kods

RE30
RE1 (novecojis)

Tuvākas norādes

Skat. Drošības datu lapas. 

CE-apzīmējums

ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt 

19

DIS-475-015669
EN 13813:2002
Mākslīgo sveķu klājums/mākslīgo sveķu pārklājums iekšdarbos
EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
UgunsreakcijaEfl
Korozīvu vielu izdalīšanāsSR
Nodilumpretestība≤ AR1
Adhēzija≥ B1,5
Triecienizturība≥ IR4

EN 13813

Norma EN 13813 "Klona javas, klona masas un klona javas un masas īpašības un prasības" nosaka prasības klona javām grīdu konstrukcijām iekšdarbos. Šī norma attiecas arī uz mākslīgo sveķu pārklājumiem un lakojumiem.

ce-logo
1119
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

19
DIS-475-015669
EN 1504-2:2004 Virsmas aizsardzības produkts - pārklājums
EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1f un ZA.1g
Disbon PHS-System OS 8
Lineārā saraušanās≤ 0,3 %
SpiedienizturībaKlase I
NodilumizturībaMasas zudums < 3000 mg
CO2 caurlaidībaSD > 50 m
Ūdens tvaiku caurlaidībaKlase III
Kapilārā ūdens uzņemšana un ūdens caurlaidībaw < 0,1 kg/m2 x h0,5
Noturība pret temperatūras izmaiņām≥ 2,0 (1,5) N/mm2
Noturība pret intensīvu ķīmisko vielu iedarbībuCietības zudums < 50%
Plaisu nosegšanas spējaNPD
TriecienizturībaKlase I
Atraušanas tests adhēzijas novērtēšanai≥ 2,0 (1,5) N/mm2
UgunsreakcijaKlase Efl
SaķereKlase III

EN 1504-2

Norma EN 1504-2 „Produkti un sistēmas betona nesošo konstrukciju aizsardzībai - 2. daļa: Virsmu aizsardzības sistēmas betonam" nosaka prasības virsmu aizsardzības metodei.

Produktiem, kas atbilst minētajai normai, jābūt marķētiem ar CE zīmi. Marķējumu izvieto uz iepakojuma, kā arī pievienotajā ekspluatācijas īpašību deklarācijā atbilstoši BauPVO, kas pieejama interneta vietnē www.disbon.de.

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)