caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/57200/027250_Disbopur_458_PU-Aquasigel_NL.png

DisboPUR® 458 PU-AquaSiegel

Caurspīdīgi, ar ūdeni atšķaidāmi, divkomponentu (2K) poliuretāna sveķi matētiem cietu un ļoti cietu epoksīdu un poliuretāna pārklājumu lakojumiem iekšdarbos.

Pielietojums

Pateicoties samazinātai emisijai materiāls ir īpaši piemērots visām "jūtīgajām" zonām, tādām kā uzgaidāmās telpas, slimnīcas, bērnudārzi un pagarinātās dienas grupas, skolas u.tml.
Matētu lakojumu iegūšanai uz cietiem un ļoti cietiem poliuretāna un epoksīdu pārklājumiem iekšdarbos ar nelielu noslodzi.
Disboxid StoneColor sistēmas sastāvdaļa iekšdarbos.

Papildus sedzošais lakojums Disboxid MultiColor sistēmā iekšdarbos, kā arī Disboxid ArteFloor sistēmā matētas virsmas iegūšanai.
Kopā ar Disbon 947 SlideStop Fine pastiprina pretslīdes efektu.
Var tikt uzklāts kā aizsargklājums sienām virs Caparol SeidenLatex ELF un Caparol Latex Satin 20.

Īpašības

  • Ar samazinātu emisiju
  • Elpojošs
  • Paaugstina PUR un EP cieto un ļoti cieto pārklājumu izturību pret skrāpējumiem
  • Laba noturība pret UV stariem un ķīmiskajiem līdzekļiem
  • Samazina spīdīgu klājumu gaismas atstarošanas spēju
  • Aizsarglakojums grīdu klājumiem ir iekaisītiem čipšiem

Pārbaudīts un licencēts saskaņā ar AgBB pārbaudes kritērijiem GOS (gaistošo organisko savienojumu) emisijai un iekšdarbiem relevantiem celtniecības produktiem.  AgBB (Celtniecības produktu veselības  novērtējuma komisijas) vērtējuma shēma radusies no apkārtējās vides un veselības iestādēm celtniecības materiālu izmantošanai jūtīgās zonās, tādās kā uzgaidāmās zāles.

Materiāla bāze

Ūdenī šķīstoša 2K poliuretāna dispersija.

Iepakojums

4 kg plastmasas kombinētie iepakojumi

Krāsu toņi

Caurspīdīgs

Organiskās krāsvielas (piem., kafija, sarkanvīns vai koku lapas) kā arī dažādas ķīmiskās vielas (dezinfekcijas līdzekļi, skābes u.c.) var radīt krāsu toņu izmaiņas.

Abrazīvu materiālu lietošana var radīt skrāpējumus virsmā, taču tas neietekmē virsmas funkcionalitāti.

Spīduma pakāpe

Matēts

Uzglabāšana

Vēsā, sausā vietā, sargāt no sala.
Slēgtā oriģināliepakojumā uzglabājams vismaz 9 mēnešus. Pie zemākām darba temperatūrām materiālu pirms iestrādes uzglabāt apm. 20°C temperatūrā.

Blīvums

apm. 1,05 g/cm3

Sausā slāņa biezums

apm. 44 µm/100 g/m2

Noberzums saskaņā ar Taber (CS 10/1000 U/1000 g)

17 mg/30 cm2

Izturība pret ķimikālijām

Noturība pret ķīmisko vielu iedarbību atbilstoši DIN EN ISO 2812-3:2007 pie 20 °C temperatūras
7 dienas
Pārbaudes grupas atbilstoši Vācijas Būvtehnikas instutūta Berlīnē būvniecības un kontroles standartiem
Grupa 1: Benzīns+
Grupa 3:
Šķidrais kurināmais EL (atbilstoši DIN 51 603-1)
+
Grupa 4: visi ogļūdeņraži+
Grupa 7b:
biodīzelis (pēc DIN EN 14214)
+
Grupa 8: līdz 40 % alifātiskie aldehīdi ūdens šķīdumā+
Grupa 9: neorganisko skābju ūdens šķīdumi (karbonskābes) līdz 10 %+ (V)
Grupa 10: minerālskābes līdz 20 %+
Grupa 11: neorganiski sārmi+
Grupa 14: organiskās virsmaktīvās vielas ūdens šķīdumā+
Skidrols+
10 % citronskābe+
Dzelzs III hlorīdšķīdums, piesātināts+
85 % fosforskābe+
Ksilols+
25 % amonjaks+
Kola+
Kafija+ (V)
Sarkanvīns+ (V)
40 % etanols+
96 % etanols+
Destilēts ūdens+
Testbenzīns (terpentīna aizvietotājs)+
10 % sālsskābe+
30 % sālsskābe+ (V)
Apzīmējumi: + = noturīgs, V = krāsas maiņa

Piemērotas pamatnes

Noturīgi cieti un ļoti cieti PU un EP pārklājumi, kā arī ar čipšiem nobērtas virsmas, kā arī Disboxid MultiColor, StoneColor un ArteFloor sistēmas.
Pamatnei jābūt nestspējīgai, ar stabilu formu, cietai, bez atdalošām vielām, brīvai no putekļiem, eļļām, taukiem, gumijas noberzumiem un citām atdalošām vielām.

Uz sienām, kas krāsotas ar ar Caparol SeidenLatex ELF un Caparol Latex Satin 20 gaišos toņos ar gaišuma pakāpi 100 – 60. Uz Capaver® Glasgewebe stikla šķiedras audumiem tiek panāktas īpaši noturīgas virsmas. Klājot uz citu ražotāju stiklašķiedras audumiem, var veidoties neliels dzeltējums.


Nelietot uz uzsūcošām pamatnēm, tādām kā betons, klons vai koks.

Pamatnes sagatavošana

Pamatne ar piemērotām metodēm, piem., rūpīgi noslaukot un nosūcot (īpaši attiecībā uz virsmām ar čipšiem), jāsagatavo tā, lai tā atbilstu augstāk minētiem nosacījumiem. Papildus virsmu noslaucīt ar mikrošķiedras vai putekļu lupatiņu.

Uzklātos reaģējošo sveķu pārklājumus nākošajā dienā nolakot. Ilgākas dīkstāves gadījumā klājumu viegli noslīpēt.

Vecos pārklājumus pieslīpēt tā, lai veidojas matēta virsma. Neizmantot raupjus slīpēšanas līdzekļus, lai izvairītos no skrāpējumiem. Lakojums neizlīdzina skrāpējumus un nelīdzenumus.

Materiāla sagatavošana

Pievienot cietinātāju pamatmasai. Intensīvi maisīt ar lēni rotējošu maisītāju (maks. 400 apgriezieni/min.), līdz izveidojies vienmērīga masa. Iepildīt citā traukā un vēlreiz rūpīgi samaisīt.

Maisījuma attiecība

Pamatmasa : cietinātājs = 5 : 1

Uzklāšanas metode

Uzklāt ar otu vai rullīti (ar tekstūras poliamīda rullīti, diega garumā 8-11 mm).
Vienmērīgai optikai uzklāt "slapjš slapjā”. Strādājot ar rullīti, materiālu uzklāt vienmērīgās joslās, lai nepaliktu redzamas rullīša atstātās pēdas.

Pārklājuma uzbūve

Gluda virsma
Materiālu uzklāt vienmērīgi, plānā kārtā, krustu šķērsu virzienā. Blakusesošās virsmas nolakot vienā paņēmienā, lai izvairītos no redzamiem pārlaidumiem

Virsma ar pretslīdes efektu

Materiālam pievienot  2–3 % Disbon 947 SlideStop Fine, rūpīgi izmaisīt un uzklāt, kā aprakstīts attiecībā uz gludām virsmām. Uzklājot materiālu laiku pa laikam izmaisīt.

Patēriņš

Gluda virsma
Disbopur 458 PU-AquaSiegel80–120 g/m2
vienam klājumam
Virsma ar pretslīdes efektu
Disbopur 458 U-AquaSiegel 
Disbon 947 SlideStop Fine
apm. 130 g/m2
apm. 4 g/m2

Blīvam bezporu klājumam ieteicams uzklāt divās kārtās. Precīzam patēriņam veikt paraugklājumu objektā.

Iestrādes ilgums

Pie 20°C temperatūras un 60% relat. gaisa mitruma - apm. 90 minūtes. Augstāka temperatūra samazina, zemāka - palielina saistīšanās laiku.
Norāde: Saistīšanās laika beigas nav pamanāmas. Šī laika neievērošana izraisa spīduma pakāpes izmaiņas, kā arī mazāku cietību un saķeri ar pamatni. Uzklājot materiālu nevienmērīgi, nav iespējams izvairīties no spīduma atšķirībām un sānu gaismā redzamiem defektiem, īpaši tumšu toņu gadījumā. Neuzklāt pārāk biezā kārtā (> 200 g/m2 ), citādi klājumā veidojas reakcijas burbuļi. Žūšanas un cietēšanas laikā nodrošināt labu vēdināšanu.

Iestrādes nosacījumi

Produktu neiestrādāt temperatūrā zem 10 °C vai  zem rasas punkta, citādi var rasties ilgstoši paliekoši balti plankumi.
Materiāla, pamatnes un apkārtējā gaisa temperatūra min. 10 °C, maks. 25 °C.
Relatīvais gaisa mitrums nedrīkst pārsniegt 80 %. Pamatnes temperatūrai vienmēr būtu būt vismaz 3 °C virs rasas punkta.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pie 20 °C temperatūras un 60 % rel. gaisa mitruma pēc apm. 1 dienas pa virsmu var pārvietoties, un tā apstrādājama tālāk, pilnībā mehāniski un ķīmiski noslogojama pēc apm. 7 dienām. Ja temperatūra ir zemāka, gaidīšanas laiks ir atbilstoši ilgāks.

Darbarīku tīrīšana

Tūlīt pēc lietošanas un ilgākos darba pārtraukumos mazgāt ar ūdeni vai siltu ziepjūdeni.

Atzinums

Spēkā esošie atzinumi - uz pieprasījumu.

Drošības norādes

Produkts paredzēts tikai profesionāliem lietotājiem.

Pamatmasa:
Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. SASAKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu. Drošības datu lapa pieejama pēc pieprasījuma. Satur benzizotiazolinonu. Var izraisīt alerģisku reakciju.


Cietinātājs: 
Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Kaitīgs ieelpojot. Var izraisīt elpceļu kairinājumu. Neieelpot putekļus/ tvaikus/ gāzi/ dūmus/ izgarojumus/smidzinājumu. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Izmantot aizsargcimdus/ acu aizsargus. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. Glabāt slēgtā veidā.

Uzmanību

Pamatmasa: Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. SASAKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu.

Likvidācija

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Ļaut pamatmasai un cietinātājam sacietēt un likvidēt kā krāsu atkritumus.

ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

(Kat. A/j): 140 g/l (2010). Šis produkts satur maks. 20 g/l GOS.

Gis-kods

PU 10

Tuvākas norādes

Skat. Drošības datu lapas.
Iestrādājot materiālu, ievērot celtniecības aizsardzības iestrādes norādes, kā arī Disbon grīdu tīrīšanas un kopšanas norādes.

CE-apzīmējums

ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

08

DIS-458-005657 EN 13813:2002
Mākslīgo sveķu segums/mākslīgo sveķu pārklājums lietošanai iekštelpās
EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
UgunsreakcijaEfl
Korozīvu vielu izdalīšanāsSR
ŪdenscaurlaidībaNPD
Nodilumpretestība≤ AR1
Vilces noturība≥ B1,5
Triecienizturība≥ IR4


EN 13813

EN 13813 norma "Klona javas, klona masas un kloni - klona javas un klona masas-
īpašības un prasības" nosaka prasības tām klona javām, kas jāizmanto grīdu konstrukcijām iekšdarbos. Šī norma atteicas arī uz mākslīgo sveķu pārklājumiem un lakojumiem.

Produkti, kas atbilst augstākminētajam standartam, ir marķēti ar CE marķējumu. Marķējums tiek izvietots uz konteinera, kā arī Ekspluatācijas īpašību deklarācijas pielikumā saskaņā ar Būvizstrādājumu regulu, kuru atrodama www.disbon.de.

Klientu serviss

SIA DAW Baltica ▪ Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 ▪ www.caparol.lv  info@daw.lv ▪ Tālr.: 67500072 ▪ Fakss: 67440660 ▪ Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa

Informācija

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa

Informācija

Product recommendation:

Disbon® 947 Slidestop