caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/151483/049189_Disbopox_443_EP-Impraegnierung_10kg.png

DisboPOX® W 443 2K-EP-Grundierung, wässrig

Ar ūdeni atšķaidāmi, caurspīdīgi divkomponentu epoksīda sveķi minerālo pamatņu gruntēšanai un impregnēšanai.

Pielietojums

Bezkrāsains impregnējums minerālām grīdu virsmām un gruntējums zem ar ūdeni atšķaidāmiem EP grīdu pārklājumiem.
Pateicoties samazinātai emisijai un kaitīgo vielu pārbaudei un uzraudzībai, materiāls īpaši piemērots visām "jūtīgajām" zonām, tādām kā uzgaidāmās telpas, slimnīcas, bērnudārzi un pagarinātās dienas grupas, skolas utt.

Īpašības

  • Ūdens tvaikus caurlaidīgi
  • Piemēroti matēti mitrām, cementu saturošām virsmām
  • Ar samazinātu emisiju, kaitīgo vielu pārbaudi un uzraudzību
Pārbaudīti un licencēti saskaņā ar AgBB pārbaudes kritērijiem GOS (gaistošo organisko savienojumu) emisijai un iekšdarbiem būtiskiem celtniecības produktiem. AgBB (Celtniecības produktu veselības novērtējuma komisijas) vērtējuma shēmu izveidojušas apkārtējās vides un veselības iestādes celtniecības materiālu izmantošanai jūtīgās zonās, piem., uzgaidāmajās telpās.

Materiāla bāze

Ūdenī šķīstoši divkomponentu epoksīda šķidrie sveķi.

Iepakojums

5 kg, 10 kg plastikāta kombi iepakojums

Krāsu toņi

Caurspīdīgi

Iespējamas krāsu toņu izmaiņas un krītaini plankumi UV staru un klimatisko apstākļu iedarbībā. Organiskās krāsvielas (piem., kafija, sarkanvīns, vai koku lapas) kā arī dažādas ķimikālijas (dezinfekcijas līdzekļi, skābes u.c.) var izraisīt krāsu toņu izmaiņas. Taču pārklājuma funkcionalitāti tas neietekmē.

Spīduma pakāpe

Spīdīgs

Uzglabāšana

Sausā, vēsā vietā, sargāt no sala.

Slēgtā oriģināliepakojumā uzglabājami vismaz 1 gadu. Zemākās temperatūrās materiālu pirms iestrādes uzglabāt apm. 20 °C.

Blīvums

apm. 1,0 g/cm3

Sausā slāņa biezums

apm. 30 µm/100 g/m2

Difūzijas pretestība µ (H2O)

apm. 38.000

Piemērotas pamatnes

Minerālās pamatnes (piem., betons, cementa, anhidrīta izlīdzinošās masas) iekšdarbos. Pamatnei jābūt ar labu nestspēju, cietai, formas ziņā stabilai, bez saķeri mazinošām vielām, bez putekļiem, eļļām, taukiem, gumijas nospiedumiem vai citām atdalošām vielām. Cementu saturošām, ar mākslīgām vielām bagātinātām izlīdzinošām masām ir jāpārbauda to saderība.

Cietu materiālu klājumi, kā arī ar ķīmiskām piedevām apstrādātas virsmas (piem., kopšanas līdzekļi) mehāniski rūpīgi jāsagatavo. Nepieciešamības gadījumā jāveic paraugklājums. Betona un cementa klājumiem jābūt sausiem un matētiem, uz tiem nedrīkst būt ūdens vai citu šķidrumu veidota spīdīga plēvīte.

Ja DisboPOX W 443 tiek pielietots kā gruntsklājums, jāievēro sekojoši priekšnosacījumi:
Pamatnes virsmas stiepes stiprībai būtu jābūt vidēji 1,5 N/mm2. Mazākā atsevišķā vērtība nedrīkst būt zemāka par 1,0 N/mm2.
Pamatnēm jābūt sasniegušām to izlīdzināšanas mitrumu:
Betona un cementa klājumiem: maks. 4 svara % (CM metode) (nav spēkā, ja pēc tam tiek uzklāts DisboPOX 453)
Anhidrīta klājums: maks. 1,0 svara % (CM metode)
Testa metodes minētajiem rādītājiem - atb. DAfStb, remonta vadlīniju 3. daļu.

Pamatnes sagatavošana

Izmantojot atbilstošas metodes, piem., lodīšu strūklu vai frēzēšanu, pamatni sagatavot tā, lai tā atbilstu augstāk minētajiem nosacījumiem.

Ļoti netīras virsmas, piem., eļļas, tauki, gumijas švīkas utt., ar vāju nestspēju vai putekļainiem, stiklveidīgiem cementa akmeņiem rūpīgi mehāniski sagatavot. Eļļas traipus notīrīt ar parastajiem eļļas traipu tīrītājiem.  

Vecos krāsu/laku klājumus noņemt.

Izdrupušās vietas un caurumus virsmā aizpildīt ar Disbocret® PCC vai ar Disboxid EP sērijas javām.

Aizpildāmo vietu sagatavošanā un aizpildīšanā neizmantot silikonu saturošus materiālus, jo tie var izraisīt virsmas bojājumus.

Materiāla sagatavošana

Pievienot komp.B (cietinātāju) komp.A (pamatmasai). Intensīvi samaisīt ar lēni rotējušu maisītāju (maks. 400 apgriezieni/min.). Pārliet citā traukā, nepieciešamības gadījumā atšķaidīšanai pievienot vajadzīgo ūdens daudzumu (maks. 5 svara %) un vēlreiz rūpīgi izmaisīt.

Maisījuma attiecība

Komp. A (pamatmasa) : Komp. B (cietinātājs) = 4 : 1 svara daļas

Uzklāšanas metode

Atkarībā no pielietojuma uzklāt ar lakošanas birsti, īsas plūksnas rullīti vai Airless izsmidzināšanas ierīci. Iestrādes laikā materiālu ik pa laikam maisīt.

Lietojot kā impregnētāju, pamatne tiek  atjaunināta. Spīduma un krāsas toņa atšķirības var rasties uz nevienmērīgi uzsūcošām pamatnēm. Lai iegūtu vienmērīgu izskatu, vienmēr iestrādās "mitrs-mitrā"", pie lielākām plaknēm sadalīt virsmu pārklāšanai vairākiem darbiniekiem, klājot vienlaikus vairākus sektorus. Vienmēr izmantojiet materiālu no vienas partijas uz pieguļošām virsmām.

Pārmērīgs slāņa biezums atsevišķos darba posmos var izraisīt sacietēšanas problēmas un materiāla lobīšanos.


Pārklājuma uzbūve

Minerālo pamatņu impregnēšanai/ lakojumam atkarībā no uzsūktspējas un vēlamā slāņa biezuma atšķaidīt ar maks. 5 svara % ūdens. Piemērota izsmidzināšanas ierīce: Airless ierīce (sprauslas lielums 0,008 collas).

Gruntsklājums uzsūcošām minerālām pamatnēm zem pārklājumiem uz ūdens bāzes. 
Materiālu vienmērīgi un intensīvi uzklāt vienā kārtā ar lakošanas birsti.

Uzsūcošu minerālo pamatņu impregnēšana/lakošana
Materiālu uzklāt vienā vai divās kārtās. Pirmo klājumu uzklāt ar lakošanas birsti, otro - ar īsas plūksnas veltnīti vai izsmidzinot.

Patēriņš

Uzsūcošām pamatnēm apm. 200 g/m2 atšķaidīts vai neatšķaidīts materiāls vienā kārtā.
Precīzam patēriņam veikt paraugklājumu objektā.

Iestrādes ilgums

Pie 20 °C un 60 % rel. gaisa mitruma - apm. 60 minūtes.
Augstāka temperatūra saīsina, zemāka - pagarina saistīšanās laiku.
Norāde: Saistīšanās laika beigas ir optiski redzamas.

Iestrādes nosacījumi

Materiāla, apkārtējā gaisa un pamatnes temperatūra:
Min. 12 °C, maks. 30 °C
Rel. gaisa mitrums nedrīkst pārsniegt 80 %. Pamatnes temperatūrai vienmēr būtu jābūt vismaz 3 °C virs rasas punkta punkta. Žūšanas laikā nodrošināt labu ventilāciju, jo materiālā esošā ūdens iztvaikošanas rezultātā var palielināties gaisa mitrums. Izvairīties no caurvēja.

Pārkrāsojams pēc:

Pātraukumam starp klājumiem pie 20 °C jābūt vismaz 16 un maks. 24 stundām. Tas attiecas arī uz pigmentētu, elpojošu pārklājumu iestrādi. Ja žūšanas laiks ir ilgāks, virsmu jāuzraupina. Augstākas temperatūras minēto laika periodu saīsina, zemākas - pagarina.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pie 20 °C un 60 % rel. gaisa mitruma virsma minimāli noslogojama pēc apm. 16 stundām, pilnībā mehāniski un ķīmiski noslogojama pēc apm. 7 dienām. Zemākās temperatūrās žūšanas laiks paieaug.

Cietēšanas laikā (apm. 24 stundas pie 20 °C) uzklāto materiālu sargāt no mitruma. Pretējā gadījumā var tikt bojāta virsma un mazināta saķere.

Darbarīku tīrīšana

Tūlīt pēc lietošanas un ilgākos darba pātraukumos mazgāt ar tīru ūdeni un vai siltu ziepjūdeni.

Atzinums

Spēkā esošie atzinumi - uz pieprasījumu.

Drošības norādes

Tikai profesionāliem lietotājiem.

Pamatmasa:
 
Bīstami. Izraisa nopietnus acu bojājumus. Izmantot aizsargcimdus/ acu aizsargus.SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt.Turpināt skalot. Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ ārstu. Satur: epoxy resin amine adduct.

Cietinātājs: 
Uzmanību. Kairina ādu. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Drošības prasību apzīmējums: Censties neieelpot tvaikus vai izgarojumus. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Pēc izmantošanas ādu kārtīgi nomazgāt.

Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Izmantot aizsargcimdus/ acu aizsargus. Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību.Satur: bis-[4-(2,3-epoksipropoksi)fenil]propāns, bisphenol-F epoxy resin MW <700 p-tert-butylphenyl 1-(2,3-epoxy)propyl ether.

Likvidācija

No satura un tvertnes atbrīvoties saskaņā ar vietējiem, reģionālajiem, valsts un starptautiskajiem noteikumiem. Materiāla atliekas: Ļaujiet bāzes maisījumam ar cietinātāju sacietēt un atbrīvojieties no tā kā no krāsas atkritumiem. Neizšķīdinātie produkta atlikumi un neiztīrīts iepakojums jāiznīcina kā bīstamie atkritumi. Atkritumus nedrīkst izmest notekūdeņos.

ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

(Kat. A/j): 140 g/l (2010). Šis produkts satur maks. 50 g/l GOS.

Gis-kods

RE 1

Tuvākas norādes

Skat. Drošības datu lapu.
Iestrādājot materiālu, jāievēro celtniecības aizsardzības iestrādes norādes, kā arī Caparol tīrīšanas un kopšanas norādes grīdām.

CE-apzīmējums

ce-logo
Disbon GmbH

Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

08

DIS-443-001235 EN 13813:2002
Mākslīgo sveķu klājums/mākslīgo sveķu pārklājums iekšdarbos
EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
UgunsreakcijaEfl
Korozīvu vielu izdalīšanāsSR
Ūdens tvaiku caurlaidībaNPD
Nodilumpretestība≤ AR1
Stiepes stiprība≥ B1,5
Triecienizturība≥ IR4

EN 13813
Norma EN 13813 "Klona javas, klona masas un klona javas un masas īpašības un prasības" nosaka prasības klona javām grīdu konstrukcijām iekšdarbos. Šī norma attiecas arī uz mākslīgo sveķu pārklājumiem un lakojumiem.

Produktiem, kas atbilst minētajai normai, jābūt marķētiem ar CE zīmi. Marķējumu izvieto uz iepakojuma, kā arī pievienotajā ekspluatācijas īpašību deklarācijā atbilstoši BauPVO, kas pieejama interneta vietnē www.disbon.de.

Tehniskā konsultācija

Šajā publikācijā nevar aplūkot visas praksē sastopamās pamatnes un to tehnisko apstrādi. Ja ir jāapstrādā pamatnes, kas nav norādītas šajā tehniskajā informācijā, ir nepieciešams konsultēties ar mums vai mūsu tirdzniecības pārstāvjiem. Mēs ar prieku sniegsim jums detalizētas rekomendācijas.

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Tondiraba ledus arēna, Igaunija, Tallina

Administratīvā ēka Tukumā

Latvijas Nacionālā bibliotēka