caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/90322/035500_Disboxid_961_16,67_KG.png

DisboXID® 961 EP-Grund

Caurspīdīgi, ātri reaģējoši divkomponentu epoksīda šķidrie sveķi minerālu grīdu virsmu gruntēšanai un skrāpējuma špaktelēšanai.

Pielietojums

Kā gruntējums un skrāpējuma špaktelējums uz minerālām pamatnēm zem grīdas pārklājuma. Kā saistviela Disboxid 946 javas kvarcam grīdlīstu veidošanai un lūzuma vietu reprofilēšanai.

Norāde: Nav piemēroti nosedzošam pārklājumam.

Īpašības

  • labi sacietē arī 10 °C
  • izturīgi pret atmosfēras ietekmi
  • ar ilgstošu noturību pret mitruma noslodzi
  • ar labu izturību pret ķimikālijām
  • atbilst EN 1504-2 un DIN V 18026 prasībām: Betona virsmu aizsardzības sistēmas

Materiāla bāze

2K-šķidrie epoksīda sveķi ar zemu viskozitāti, nesatur šķīdinātājus saskaņā ar Vācijas celtniecības ķīmiju.

Iepakojums

25 kg iepakojums (masa 16,67 kg kanna, cietinātājs 8,33 kg spainis).
600 kg iepakojums (masa 200 kg muca(2 x), cietinātājs 200 kg muca(1 x)).

Krāsu toņi

Caurspīdīgi.
Pigmentējami ar Disboxid 980 NEFA®POX- krāsu pastām. Iespējamas krāsu toņu izmaiņas UV staru un klimatisko apstākļu iedarbībā. Organiskās krāsvielas (piem. kafija, sarkanvīns, vai lapas), kā arī dažādas ķimikālijas (dezinfekcijas līdzekļi, skābes) var izraisīt krāsu toņu izmaiņas. Taču pārklājuma funkcionalitāte ar to netiek traucēta.

Uzglabāšana

Vēsā, sausā vietā, bet sargāt no sala. Oriģināli slēgtā iepakojumā uzglabāšanas garantija 1 gads. Zemākās temperatūrās materiālu pirms iestrādes uzglabāt apm. 20 °C.

Blīvums

Apm. 1,1 g/cm3

Sausā slāņa biezums

Apm. 95 µm/100 g/m2

Cietība pēc Koenig metodes

Apm. 190 s

Cietība pēc Shore (A/D)

Apm. D 81

Spiedes pretestība

Apm. 65 N/mm2

Piemērotas pamatnes

Visas minerālās pamatnes. Pamatnei ir jābūt ar labu nestspēju, cietai, izturīgai, formas ziņā stabilai, bez atlupušām daļām, putekļus nesaturošai, bez eļļām, taukiem, gumijas nospiedumiem vai citām atdaloši ietekmējošām daļiņām. Cementu saturošām, ar sintētisko materiālu bagātinātām izlīdzinošām masām ir jāpārbauda to saderība, nepieciešamības gadījumā uzklājot paraugklājumu. Pamatnes virsmas stiepes stiprībai vidū jābūt 1,5 N/mm2. Mazākā atsevišķā vērtība nedrīkst būt mazāka par 1,0 N/mm2. Virsmai ir jābūt  sasniegušai savu izlīdzinošo mitrumu: Betons un cementa klons – maks. 4 masas %. Nav pieļaujams kāpjošs mitrums.

Pamatnes sagatavošana

Izmantojot atbilstošas metodes, tādas kā lodīšu strūklu vai frēzēšanu, pamatni sagatavot tā, lai tā atbilstu augstāk minētajiem nosacījumiem. Izdrupušās vietas un caurumus virsmā aizpildīt ar Disbocret® PCC vai ar Disboxid EP sērijas javām.

Materiāla sagatavošana

Pievienot pamatmasai cietinātāju. Ar lēni rotējušu maisītāju (maks. 400 apgriezieni/min.) intensīvi maisīt. Pārliet citā traukā un vēlreiz rūpīgi izmaisīt. Ja materiālu jāpigmentē, vispirms pamatmasai jāpievieno krāsu pasta (1 folija maisiņš Disboxid 980 NEFA®POX-krāsu pastas uz 25 kg Disboxid 961 EP-Grund) un jāsamaisa.

Maisījuma attiecība

Pamatmasa: Cietinātājs = 2 : 1 svara daļas.

Uzklāšanas metode

Atkarībā no pielietojuma ar gumijas špakteli, lakošanas birsti, vidēja diegu garuma veltni vai izlīdzināšanas ķelli.

Pārklājuma uzbūve

Gruntējums:
Iejaukto materiālu uzliet uz virsmas un vienmērīgi izlīdzināt ar gumijas špakteli. Lai izvairītos no spīdīgām vietām, pēc tam apstrādāt ar vidēja diegu garuma veltnīti vai lakošanas birsti. Uz vāji uzsūcošām pamatnēm materiālu var atšķaidīt maksimāli ar 15 svara-% Disboxid 419 Verdünner. Šādā gadījumā jārūpējas par pietiekošu ventilāciju. Svaigu gruntējumu nepieciešamības gadījumā var pārkaisīt ar smiltīm.

Pārklājumiem ar pretslīdes efektu, kas tiek uzklāti ar rullīti, uzkaisīšanai izmanto Disboxid 943/944 iekaisāmās kvarca smiltis. Sekojošos pārklājumus, ko uzklāj ar špakteli pārkaisa ar Disboxid 942 Mischquarz. Gruntējumu, kas nav pārkaisīts 24 stundu laikā jāapstrādā ar sekojošo pārklājumu.

Skrāpējuma špaktelējums:
Līdzenas, smalki raupjas pamatnes
Špakteles masu izveidot no
Disboxid 961 EP-Grund, 1 svara daļa
Disboxid 942 Mischquarz, 1,5 svara daļas

Neīdzenas, raupjas pamatnes
Špakteles masu izveidot no
Disboxid 961 EP-Grund, 1 svara daļa
Quarzsand, 1,5 svara daļas
(Disboxid 942 Mischquarz + Disboxid 943 Einstreuquarz 1 : 1 maisījums) Špakteles masu uzliet uz gruntētas virsmas. Vienmērīgi izlīdzināt ar izlīdzināšanas ķelli. Beigās atgaisot ar adatu rulli. Gatavo skrāpējuma špaktelējumu nepieciešamības gadījumā var pārkaisīt ar smiltīm. Ļoti porainas un raupjas pamatnes pirms pārklāšanas ar skrāpējumu špaktelējumu gruntēt ar Disboxid 961 EP- Grund.

Grīdlīstes (5cm rādiusā)
Grīdu virsmas gruntēt tā, kā tas ir aprakstīts punktā 1. Javu izveidot no
Disboxid 961 EP-Grund, 1 svara daļa
Disboxid 946 Mörtelquarz, 10 svara daļas
Svaigo materiālu ar atbilstoša darbarīka palīdzību, piem., grīdlīstu ķelli, iebūvēt kā grīdlīsti 5 cm rādiusā.

Pārklājuma uzbūve saskaņā ar OS 8
Skatīt Disboxid  autostāvvietu sistēmas OS 8 atgādni.
Patēriņš


GruntējumsApm. 200–400 g/m2
Skrāpējuma špaktelējums
smalki raupjām, līdzenām pamatnēm:
Disboxid 961 EP-Grund
Disboxid 942 Mischquarz
Apm. 660 g/mm/m2
Apm. 1 kg/mm/m2
raupjām, negludām pamatnēm
Disboxid 961 EP-Grund
Disboxid 942 Mischquarz
Disboxid 943 Einstreuquarz
Apm. 660 g/mm/m2
Apm. 500 g/mm/m2
Apm. 500 g/mm/m2
Grīdlīstes
Disboxid 961 EP-Grund
Disboxid 946 Mörtelquarz
Apm. 1,50 g/m
Apm. 1,5 kg/m

Iestrādes ilgums

Pastāvot 20 °C un 60 % relatīvajam gaisa mitrumam, apm. 20 minūtes. Augstāka temperatūra saīsina, zemāka - pagarina saistīšanās laiku.

Iestrādes nosacījumi

Materiāla, apkārtējā gaisa un pamatnes temperatūra: Vismaz 10 °C, maks. 30 °C.
Relatīvais gaisa mitrums nedrīkst pārsniegt 80 %. Pamatnes temperatūrai būtu vienmēr jābūt vismaz 3 °C virs rasas punkta.

Pārkrāsojams pēc:

Žūšanas laikam starp klājumiem, pastāvot 20 °C, būtu jābūt vismaz  8 stundām. Ja žūšanas laiks ir ilgāks, iepriekšējā klājuma virsmu ir jānoslīpē, ja tā nav tikusi pārkaisīt ar smiltīm. Norādīto laika periodu augstāka temperatūra saīsina un zemāka - pagarina.

Žūšana/ žūšanas laiks

Ja gaisa temperatūra ir 20 °C un relatīvais mitrums 60 %, tad var tikt noslogota ejot pēc apm. 16 stundām. Pēc 3 dienām virsma var tikt mehāniski noslogota, pēc 7 dienām krāsojums ir pilnībā sacietējis. Zemākās temperatūrās žūšanas laiks pagarinās. Sacietēšanas laikā (apm. 24 St., pastāvot 20 °C) uzklāto materiālu sargāt virsmu no mitruma. Pretējā gadījumā var tikt bojāta virsma un mazināta saķere.

Atzinums

  • 1-1092 Pārbaudes sertifikāts OS 8
  • 1-1192 Uzliesmojamības pārbaude saskaņā ar DIN EN13501 Bfl-s1
  • Pārbaudes institūts Hoch, Fladungen

Drošības norādes

Komerciālai iestrādei paredzēts produkts. Pamatmasa: uzliesmojoša. Kairina acis un ādu. Saskaroties ar ādu, var izraisīt paaugstinātu jutīgumu. Bīstams ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē. Sargāt no uguns - nesmēķēt. Izvairīties no tvaiku vai aerosolu ieelpošanas. Nepieļaut nokļūšanu uz ādas. Ja nokļūst acīs,  nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību. Ja nokļūst uz ādas,  nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens un ziepēm. Aizliegts izliet kanalizācijā. Izmantot piemērotu aizsargapģērbu un acu vai sejas aizsargu Nepietiekamas ventilācijas apstākļos aizsargāt elpošanas orgānus. Izmantot tikai labi vēdināmās telpās. Satur epoksīdu saturošus savienojumus. Ievērot ražotāja norādes (drošības datu lapā).

Cietinātāji: Kaitīgs ieelpojot. Kaitīgs norijot. Rada apdegumus. Saskaroties ar ādu, var izraisīt paaugstinātu jutīgumu. Bīstams ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē. Sargāt no bērniem. Ja nokļūst acīs,  nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību.

Aizliegts izliet kanalizācijā. Šo  produktu vai iepakojumu likvidē bīstamo atkritumu savākšanas vietā vai īpašā atkritumu savākšanas vietā. Izmantot piemērotu aizsargapģērbu un acu vai sejas aizsargu Ja noticis nelaimes gadījums vai jūtami veselības traucējumi, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību (ja iespējams, uzrādīt marķējumu) Izmantot tikai labi vēdināmās telpās.

Likvidācija

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai iztukšotus iepakojumus. Šķidrus un sacietējušus materiālus likvidēt kā krāsu un laku atkritumus, kas satur organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas.

ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

Šinī produktā (Kat. A/j): 500 g/l (2010). Šis produkts satur maksimāli 310 g/l GOS.

Gis-kods

RE 2

CE-apzīmējums

EN 13813
EN 13813 norma "Klona javas, klona masas un kloni - klona javas un klona masas- īpašības un prasības" nosaka prasības tām klona javām, kas jāizmanto grīdu konstrukcijām iekšdarbos. Šī norma attiecas arī uz mākslīgo sveķu pārklājumiem un lakojumiem.

EN 1504-2
EN 1504-2 „Produkti un sistēmas betona nesošo konstrukciju aizsardzībai - 2. daļa: Virsmu aizsardzības sistēmas betonam" nosaka prasības virsmu aizsardzības metodei. Produktus, kas atbilst šai normai, ir jāapzīmē ar CE-apzīmējumu Apzīmējums tiek uzklāts uz iepakojuma, kā arī atbilstošā atzīmju žurnālā CE apzīmējumiem, ko var atrast Internetā www.caparol.de. Jomās, kur svarīga ir būves konstrukcijas noturība Vācijā, ir spēkā papildus normas. Atbilstība tiek dokumentēta ar Ü zīmi uz iepakojuma. Turklāt to vēl apliecina 2+ atbilstības pierādīšanas sistēma ar pārbaudēm un kontroli no ražotāja un atzītu pārbaudes iestāžu (Notified Body) puses.

Tehniskā konsultācija

Visas pamatnes un to tehniskās apstrādes iespējas, ar kādām praksē nākas saskarties, drukātā variantā nav iespējams paredzēt. Ja darbā nākas saskarties ar gadījumiem, kas šajā tehniskajā informācijā nav iekļauti, iesakām kontaktēties ar mūsu ārējā dienesta speciālistiem - mēs esam gatavi sniegt jums detalizētu konsultāciju.

Tehniskās informācijas

Tehniskās informācijas