caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/102320/038203_Disbocret_734_Nivelliergrund_20L.png

DisboCRET® 734 Nivellierungrund

Ar ūdeni atšķaidāms grunts koncentrāts zem Disbocret® 735 Nivellierschicht.

Pielietojums

Gruntējums uzsūktspējas regulēšanai zem Disbocret®  735 Nivellierschicht.

Īpašības

  • samazina gaisa burbuļu pacelšanos no pamatnes
  • uzlabo saķeri
  • novērš pārāk ātru Disbocret®  735 Nivellierschicht atūdeņošanu
  • putekļus saistošs
  • liels cieto daļiņu saturs

Materiāla bāze

Mākslīgo sveķu dispersija.

Iepakojums

20 l plastmasas kanna.

Krāsu toņi

Zils.

Uzglabāšana

Vēsā, sausā vietā, bet neļaut sasalt. Oriģinālā slēgtā iepakojumā garantija 1 gadu.

Blīvums

1,0 g/cm3

Piemērotas pamatnes

Visas minerālās pamatnes.
Pamatnei ir jābūt ar labu nestspēju,  cietai, izturīgai, formas ziņā stabilai, bez atlupušām daļām, putekļus nesaturošai, bez eļļām, taukiem, gumijas nospiedumiem vai citām atdaloši ietekmējošām daļiņām. Virsmas stiepes izturībai vidū jābūt 1,5 N/mm2. Mazākā atsevišķā vērtība nedrīkst būt mazāka par 1,0 N/mm2.

Virsmai ir jābūt sasniegušai savu izlīdzinošo mitrumu:
Betona un cementa klons: maks. 4 svara-%
Magnezīta klons: maks. 2–4 svara-%
Anhidrīta klons: maks. 0,5 svara-%
Apsildīts anhidrīta klons: maks. 0,3 svara-%

Ja nav uzklāta hidroizolācija jeb pastāv kāpjoša mitruma risks, pēc Disbocret 735 Nivellierschicht uzklāšanas turpmāk jāuzklāj "elpojošas" kārtas. Blīvu sekojošo pārklājuma sistēmu gadījumā ir obligāti nepieciešams blīvējums ar zemi.

Pamatnes sagatavošana

Izmantojot atbilstošas metodes, tādas kā lodīšu strūklu vai frēzēšanu, pamatni sagatavot tā, lai tā atbilstu augstāk minētajiem nosacījumiem. Ekstrēmi blīvas un gludas pamatnes, kā arī esošu cementa pienu uzraupināt, tas ir noņemt, izmantojot lodīšu frēzēšanu. Lūzuma un defektu vietas pamatnē aizpildīt ar Disbocret®-PCC-javām, piesaistot pie virsmas.

Materiāla sagatavošana

Disbocret®  734 Nivelliergrund labi sakratīt un tīrā traukā samaisīt viendabīgā masā nepieciešamajā maisījuma attiecībā (skatīt tabulu) ar aukstu, tīru krāna ūdeni.

Maisījuma attiecība

PamatneDisbocret® 734 Nivelliergrund : ūdens
Magnezīta- un anhidrīta kloniuneatšķaidīti
Cementa kloni, betona gatavās detaļas un svaiga betona griesti 1 : 1
Svaigs betons un kollonas, uzsūcoši cementa kloni1 : 2
Stipri uzsūcošas, ar cementu saistītas pamatnes1 : 3

Magnezīta kloniem obligāti nepieciešams divreiz uzklāt gruntējumu.
Ļoti stipri uzsūcošu pamatņu gadījumā var atšķaidīt attiecībā 1 : 5.

Uzklāšanas metode

Gruntējums ar jērādas rullīti uz sagatavotas pamatnes, izvairīties no peļķu veidošanās. Atkarībā no pamatnes veida, jāievēro atbilstošs žūšanas laiks.

Patēriņš

Apm. 50–250 ml/m2 . Precīzu patēriņu noskaidrojiet, veicot izmēģinājuma pārklājumu objektā. Materiāla patēriņš ir atkarīgs no atšķaidīšanas pakāpes, pamatnes īpašībām un apstrādes ar darbarīku.

Norāde: Uz neparasti stipri uzsūcošām, jauna veida vai dīvainām pamatnēm jāuzklāj

paraugklājumi. Magnezīta kloniem obligāti nepieciešams divreiz uzklāt gruntējumu.

Iestrādes nosacījumi

Materiāla, apkārtējā gaisa un pamatnes temperatūra: Min. 5 °C, maks. 25 °C.

Darbarīku tīrīšana

Uzreiz pēc lietošanas darbarīkus mazgāt ar ūdeni.

Uzmanību

Sargāt no bērniem. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību. Aizliegts izliet kanalizācijā.

Likvidācija

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai iztukšotus iepakojumus. |Šķidrus materiāla atlikumus likvidēt kā krāsu uz ūdens bāzes atkritumus, iekaltušus materiāla atlikumus kā sacietējušas krāsas vai mājsaimniecības atkritumus.

ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

Šinī produktā (Kat. A/a): 50 g/l (2007)/30 g/l (2010). Šis produkts satur maksimāli 10 g/l GOS.

Gis-kods

M-GF01

Tehniskā konsultācija

Visas pamatnes un to tehniskās apstrādes iespējas, ar kādām praksē nākas saskarties, drukātā variantā nav iespējams paredzēt. Ja darbā nākas saskarties ar gadījumiem, kas šajā tehniskajā informācijā nav iekļauti, iesakām kontaktēties ar mūsu speciālistiem – mēs esam gatavi sniegt jums detalizētu konsultāciju attiecībā uz katru konkrēto objektu.

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa