caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/216870/061858_DisboTHAN_446_12_kg.png

DisboTHAN® 446 PU-Klarschicht

Caurspīdīgs, ļoti elastīgs, gaisa mitruma iedarbībā cietējošs 1K poliuretāna lakojums pārklājumiem ārdarbos. Satur šķīdinātājus.

Pielietojums

Nodilumizturīgs lakojums (gluds vai ar pretslīdes efektu) uzklāšanai uz krāsainiem pārklājumiem (ar iekaisītiem čipšiem) ārdarbos, piem., uz DisboPUR 305, Disbothan 449 PU-Deckschicht, Disbon 400 BodenFinish, Disbon 404 Acryl-BodenSiegel.

Īpašības

  • Plaisas nosedzošs
  • Ļoti laba saķere
  • Ilgstoši noslogojams slapjā veidā
  • Noturīgs pret laikapstākļiem un pret UV stariem

Materiāla bāze

1K poliuretāns, cietē gaisa mitruma iedarbībā, satur šķīdinātājus

Iepakojums

1 kg metāla kārba, 6 kg, 12 kg metāla spainis

Krāsu toņi

Caurspīdīgs

Iespējamas krāsu toņu izmaiņas un krītaini plankumi UV staru un laika apstākļu iedarbībā. Organiskās krāsvielas (piem., kafija, sarkanvīns, vai koku lapas), kā arī dažādas ķīmiskas vielas (dezinfekcijas līdzekļi, skābes u.c.) var radīt krāsu toņu izmaiņas.

Tādējādi funkcionalitāte netiek traucēta.

Spīduma pakāpe

Spīdīgs

Uzglabāšana

Vēsā, sausā vietā. Sargāt no sala.
Slēgtā oriģināliepakojumā uzglabājams vismaz 6 mēnešus. Pie zemākām temperatūrām materiālu pirms iestrādes uzglabāt apm. 20°C temperatūrā.

Blīvums

apm. 1,05 g/cm3

Sausā slāņa biezums

apm. 68 µm/100 g/m2

Cietība pēc Shore (A/D)

90/30 atbilstoši DIN 53505

Stiepe pēc DIN 53504

apm. 240 % atbilstoši DIN EN ISO 527

Piemērotas pamatnes

Krāsaini pārklājumi kā, piem., DisboPUR 305, Disbothan 449 PU-Deckschicht, Disbon 404 Acryl- BodenSiegel.
Pamatnei jābūt sausai, nestspējīgai, forma ziņā stabilai, cietai, bez atdalošām vielām, brīvai no putekļiem, eļļām, taukiem, gumijas noberzumu pēdām un citām atdaloši darbojošām vielām.
Cementu saturošas, modificētas izlīdzinošās masas ir jāpārbauda uz to spēju tikt pārklātām ar konkrēto materiālu, nepieciešamības gadījumā uzklājot paraugklājumu. Nav pieļaujams no pamatnes kāpjošs mitrums.

Pamatnes sagatavošana

Pamatni sagatavot atbilstoši iepriekš minētajām prasībām. Dispersijas pārklājumus drīkst atkārtoti apstrādāt ne ātrāk kā pēc divām dienām. Ja temperatūra ir zema, tad jānogaida attiecīgi ilgāk.

Materiāla sagatavošana

Materiāls ir gatavs lietošanai. Pirms iestrādes rūpīgi izmaisīt.
Materiālu drīkst atšķaidīt ne vairāk par 6 % un tikai tad, ja to izmanto pretslīdes pārklājumam. Atšķaidīšanai izmantot tikai atšķaidītāju Disbocolor 499 Verdünner.
Ja tiek lietoti citi atšķaidītāji, rodas nelabojamu salipumu efekts. Iepakojumu izmantot bez pārpalikumiem, jo pretējā gadījumā materiāla virskārta sacietē. Ja iepriekš apstrādātam, sabiezējušam materiālam pievieno atšķaidītāju, tas kļūst nelietojams.

Uzklāšanas metode

Gludam lakojumam plānā kārtā uzklāt Disbothan 446 PU-Klarschicht ar īsas spalvas, šķīdinātājizturīgu rullīti.
Pretslīdes efekta lakojumam Disbothan 446 PU-Klarschicht, sajauktu ar Disbon 947 SlideStop Rough un Disbocolor 499 Verdünner, vienmērīgi uzklāt ar PE gludo ķelli. Ilgākos darba pārtraukumos materiālu laiku pa laikam izmaisīt. Nobeigumā krustu šķērsu pārrulēt virsmu ar raupju porainu rulli Moltopren (Ø 5mm). Virsma nav paredzēta staigāšanai ar apaviem ar asām radzēm.

Pārklājuma uzbūve

Klājuma uzbūvei Disboxid ColorQuarz ārdarbu sistēmai un Disboxid MultiColor ārdarbu sistēmai skat. attiecīgās sistēmas datu lapas.

Materiālu uzklāt vai nu plānā kārtā tīrā veidā (gludam lakojumam) vai sajauktu ar Disbon 947 SlideStop Rough un Disbocolor 499 (pretslīdes efekta lakojumam).

Patēriņš

Nobeiguma klājums uz Disbon 400 BodenFinish, Disbon 404 Acryl-BodenSiegel, DisboPUR 305, Disbothan 449 PU-Deckschicht
Gluda virsmaapm. 150 g/m2
Virsma ar pretslīdes efektu (R 10)
Disbothan 446 PU-Klarschicht
Disbon 947 SlideStop Rough (apm. 10%)
Disbocolor 499 Verdünner (apm. 6%)
apm. 150 g/m2
apm. 15 g/m2
apm. 9 ml/m2
Precīzam patēriņam veikt paraugklājumu.

Iestrādes nosacījumi

Materiāla, pamatnes un apkārtējā gaisa temperatūra:
Min. 5°C, maks. 30°C
Neiestrādāt lietus laikā vai gaidāma sala gadījumā, kā arī uz stipri sakarsētām virsmām. Relatīvajam gaisa mitrumam jābūt robežās no 35 % līdz 80 %. Pamatnes temperatūrai vienmēr būtu būt vismaz 3°C virs rasas punkta.

Pārkrāsojams pēc:

Ja temperatūra ir 20°C, žūšanas laikam starp darba posmiem vajadzētu būt vismaz 12 stundas.
Norādīto laika periodu augstāka temperatūra samazina, zemāka - palielina.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pie 20°C temperatūras un 60% relat. gaisa mitruma pēc apm. 12 stundām virsma minimāli noslogojama un apstrādājama tālāk, pilnībā mehāniski un ķīmiski noslogojama pēc apm. 7 dienām.
Ja temperatūra zemāka, žūšanas laiks ir atbilstoši ilgāks. Cietēšanas laikā (apm. 12 st. pie 20 °C) uzklāto materiālu sargāt no mitruma, citādi var rasties virsmas bojājumi un mazināties saķere.

Darbarīku tīrīšana

Tūlīt pēc lietošanas un ilgākos darba pārtraukumos mazgāt ar Disbocolor 499 Verdünner.
Norāde: Nonākot saskarē ar varu vai varu saturošu ūdeni, caurspīdīgās kārtas krāsa var mainīties.

Drošības norādes

Produkts paredzēts tikai rūpnieciskai iestrādei.

Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums/dzirksteles/atklāta uguns/karstas virsmas. Nesmēķēt. Neieelpot tvaikus/ smidzinājumu. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Izmantot aizsargcimdus/acu aizsargus. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): noģērbt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/dušā. Satur alifātiskos poliziocianātus, 1.6-Heksandil-bis (2-(2-(1-ethilpentil)-3-oksazolidinil)etil)karbamātu, 3-izocianātmetil-3,5,5-trimetilcikloheksilizocianātu.

Satur izocianātus. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Likvidācija

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Šķidrus un sacietējušus materiāla atlikumus likvidēt kā krāsu atkritumus.

ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

(Kat. A/i): 500 g/l (2010.). Šis produkts satur maks. 309 g/l GOS.

Gis-kods

PU 20

Tuvākas norādes

Skat. Drošības datu lapu.

Iestrādājot materiālu, ievērot celtniecības aizsardzības iestrādes norādes, kā arī Disbon grīdu tīrīšanas un kopšanas norādes.

Klientu serviss

SIA DAW Baltica ▪ Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 ▪ www.caparol.lv  info@daw.lv ▪ Tālr.: 67500072 ▪ Fakss: 67440660 ▪ Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa