caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/91407/035732_Disboxid_471.png

DisboPOX® W 471 AS 2K-EP-Leitschicht

Pigmentēti 2K šķidrie epoksīda sveķi uz ūdens bāzes.
Elektrovadītspējīgs starpklājums sistēmām Disboxid EP, Disbothan PU un Disbopox WEP-Antistatik.

Pielietojums

Elektrovadītspējīgs starpklājums sistēmām Disboxid, Disbothan un Disbopox Antistatik.

Īpašības

  • Ļoti laba elektrovadītspēja

  • Ļoti labas saķeres īpašības kā elektrovadītspējīgam starpklājumam

Materiāla bāze

Elektrovadītspējīgi 2K šķidrie epoksīda sveķi uz ūdens bāzes

Iepakojums

10 kg plastmasas kombinētie iepakojumi

Krāsu toņi

Melns

Uzglabāšana

Vēsā, sausā vietā, sargāt no sala.
Slēgtā oriģināliepakojumā uzglabājams vismaz 1 gadu. Pie zemākām temperatūrām materiālu pirms iestrādes uzglabāt apm. 20°C temperatūrā.

Blīvums

apm. 1,1 g/cm3

Maisījuma attiecība

Komponente A (pamatmasa): komponente B (cietinātājs) = 9 : 1 svara daļas

Pārklājuma uzbūve

Skat. informāciju par noslēdzošo klājumu (Disbothan 429 AS, Disbopox W 454 AS, Disboxid 467 2K-EP-Hartkornschicht DisboXID 472 AS 2K-EP-Beschichtung, DisboPOX W 477 AS, Disboxid 972 ESD).

Drošības norādes

Materiāls paredzēts tikai profesionālai lietošanai.

Komponente A:
Izraisa nopietnus acu bojājumus. Izmantot aizsargcimdus/ acu aizsargus. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Nekavējoties sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu. Satur: epoksīdsveķu amīna adduktu.

Komponente B:
Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Kairina ādu. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums/dzirksteles/atklāta uguns/karstas virsmas. Nesmēķēt. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Pēc izmantošanas rokas kārtīgi nomazgāt. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Izmantot aizsargcimdus/ acu aizsargus.
Satur: reakcijasprodukts: Bisfenola-A-Epihlorhidrīnsveķi ar vidējo molekulārsvaru ≤ 700, Bisfenola-F-Epihloridrīnsveķi ar vidējo molekulārsvaru <700.

Likvidācija

Ļaut pamatmasai un cietinātājam sacietēt un likvidēt kā krāsu atlikumus. Nesacietējušus materiāla atlikumus un piesārņotu iepakojumu likvidēt kā speciālos atkritumus.

ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

(Kat. A/j): 500 g/l (2010). Šis produkts satur maks. <70 g/l GOS.

Gis-kods

RE 1

Tuvākas norādes

Skat. Drošības datu lapas.
Iestrādājot materiālu, ievērot celtniecības aizsardzības iestrādes norādes.

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Tehniskās informācijas

Tehniskās informācijas