caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/211036/061217_Disbon_DisboFEIN_330_25kg.png

DisboFEIN 330 Rollschicht

Klājošs akrila dispersijas pārklājums gāzbetona sienas plāksnēm.

Pielietojums

Gāzbetona sienas plākšņu fasāžu virsmas aizsardzība.

Īpašības

Disbofein 330 Rollschicht atbilst gāzbetona ražotāju prasībām.
  • ūdens tvaikus caurlaidīgs
  • zema kapilārā ūdens uzsūkšana
  • elastīgs
  • izturīgs pret atmosfēras ietekmi

Materiāla bāze

Akrila dispersija

Iepakojums

25 kg spainis

Krāsu toņi

Balts 
Citi toņi - uz pieprasījumu.

Tonējams līdz 10% ar laikapstākļu noturīgām pilntoņa krāsām  (piem., AVA). Krāsu toņa gaišuma pakāpei (refleksijas līmenim) būtu jābūt lielākai par 20.

Krāsu toņu noturība saskaņā ar BFS atgādni Nr. 26:
Saistviela: Klase B
Pigmentācija: Grupa 1 līdz 3, atkarībā no krāsu toņa

Spīduma pakāpe

Matēta

Uzglabāšana

Vēsā vietā, sargāt no sala. Derīguma termiņš slēgtā oriģināliepakojumā 12 mēneši.

Blīvums

apm. 1,7 g/cm3

Difūzijas ekvivalentais gaisa slāņa augstums sdH2O

< 2 m

Ūdenscaurlaidība (w-vērtība)

< 0,03 kg/(m2 · h0,5) Klase w3 (zema) atbilstoši DIN EN 1062

Piemērotas pamatnes

Jaunas vai iepriekš pārklātas gāzbetona sienu plāksnes. 
Pamatnei jābūt sausai, stingrai, ar labu saķeri un bez atdalošām vielām.

Pamatnes sagatavošana

Gāzbetona virsmas pamatīgi noslaucīt ar birsti: Pilnībā noņemt netīrumus. Lūzumu un defektu vietas līdz 5 mm dziļas izlabot ar Disbofein 331 Reparaturmörtel. Rukuma dobumus un ražošanas procesā radušos nelīdzenumus, kā arī  lūzumu un defektu vietas līdz 5 mm dziļumam izlabot ar Disbofein 332.

Materiāla sagatavošana

Gruntsklājumam atšķaidīt ar ūdeni līdz maks. 10 %. Nobeiguma klājumam atšķaidīt ar ūdeni līdz maks. 5 %.

Uzklāšanas metode

Uzklāšana ar rullīti
Gruntsklājumu uzklāt ar rullīti. Nobeiguma klājumu uzklāt ar rullīti plākšņveidīgi un tūlīt pēc tam vienā virzienā vienmērīgi, bez redzamām salaiduma vietām pārrullēt ar raupju porainu rulli (piem., Moltropren).

Mehāniska uzklāšana
Ar piemērotām smidzināšanām iekārtām. Materiālu izsmidzināt un vienmērīgi izlīdzināt ar rulli. Nobeiguma pārklājums papildus norullēt ar raupju porainu rulli (piem., Moltropren) vienā virzienā bez salaiduma vietām. Materiālu neuzklāt tiešu saules staru iedarbībā, lietū, stiprā vējā, uz uzkarsušām pamatnēm. Nepieciešamības gadījumā izmantot aizsargtentu. Lietojot Vācijā, ievērot Vispārīgos tehniskos līguma nosacījumus celtniecības darbiem (VOB), C daļu, DIN 18 363, 3. rindkopu.

Pārklājuma uzbūve

Jauns pārklājums
Jaunas, iepriekš nepārklātas gāzbetona virsmas gruntēt ar Disbofein 329 vai Disbofein 330 Rollschicht, kas atšķaidīts ar ūdeni līdz maks. 10%. Nobeiguma klājums ar Disbofein 330 Rollschicht.

Labošana ar armēšanas sietu
Vecos pārklājumus ar labu saķeri notīrīt un atbilstoši uzsūktspējai gruntēt ar Capagrund Universal, Tiefgrund TB vai Optigrund E.L.F. Ievērot atbilstošo Tehnisko informāciju. Pirmajā mitrajā Disbofein 330 Rollschicht slānī ar nerūsējoša metāla tērauda ķelli ieklāt Capatect Gewebe 650 tā, lai neveidojas burbuļi. Pēc slāņa nožūšanas lieko audumu, kas atrodas uz fāžu vai šuvju pārejas, līdzeni nogriezt. (nepārklāt fāžu vai šuvju zonas). Starpklājumu un nobeiguma klājumu uzklat ar Disbofein 330 Rollschicht un strukturēt. Jāraugās, lai armēšanas siets tiek ieklāts pietiekošā daudzumā uz visas virsmas.

Patēriņš

Gruntsklājums: 0,9 kg/m2
Nobeiguma klājums: 0,9 kg/m2
Pirmajai kārtai uz gāzbetona minimālais patēriņs 1,8 kg/m2 , klājot uz armēšanas sieta - 3 kg/m2.

Iestrādes nosacījumi

Materiāla, apkārtējā gaisa un pamatnes temperatūra: min. 5 °C, maks. 30 °C

Žūšana/ žūšanas laiks

Pie +20 °C un 60 % rel. gaisa mitruma  - apm. 4-12 stundas. Ja temperatūra zemāka un gaisa mitrums lielāks, žūšanas laiks pieaug.

Darbarīku tīrīšana

Uzreiz pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni.

Atzinums

Aktuālā informācija pieejama pēc pieprasījuma.

Drošības norādes

Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā. Neieelpot putekļus/ smidzinājumu. Lūdziet palīdzību mediķiem, ja jums ir slikta pašsajūta. Satur 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-onu, 2-Metil-2H-izotiazol-3-onu, CIT. Var izraisīt alerģisku reakciju. Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.

Likvidācija

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus likvidēt kā krāsu/laku atkritumus, iekaltušus materiāla atlikumus - kā sadzīves atkritumus vai būvgružus.

Produkta krāsu un laku kods

BSW20
M-DF02 (novecojis)

Tuvākas norādes

Skat. Drošības datu lapu.
Iestrādājot materiālu, ievērot Disbon celtniecības aizsardzības iestrādes norādes.

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa