caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/259076/069254_CarbonSpachtel_X-TRA_900_15kg_LV.png

Capatect CarbonSpachtel X-TRA 900

Oglekļa šķiedras stiprināta un iestrādei gatava siltumizolācijas plākšņu armēšanas un līmēšanas java ar vieglajām organiskām pildvielām (EPS)

Pielietojums

Samazināta patēriņa EPS un minerālvates siltumizolācijas plākšņu armēšanai Capatect fasāžu sistēmās, kā arī EPS plākšņu līmēšanai. Capatect CarbonSpachtel X-TRA 900 izmantojams arī stabilu, nestspējīgu pamatņu renovācijai un ar EPS plāksnēm.

Īpašības

  • Oglekļa šķiedrām pastiprināta.
  • Izturīga pret triecieniem un plaisām.
  • Ar samazinātu materiāla patēriņu.
  • Ļoti augsta efektivitāte.
  • Stabila konsistence.
  • Īpaši viegla uzklāšana.

Materiāla bāze

Polimēru dispersija

Iepakojums

15 kg spainis

Krāsu toņi

Gaiši bēša

Uzglabāšana

Uzglabāt vēsā un sausā vietā, sargāt no sala un tiešajiem saules stariem.

Blīvums

1,0 g/cm³

Difūzijas ekvivalentais gaisa slāņa augstums sdH2O

< 0,14 m nach DIN EN ISO 7783
Klase V1 (augsta) pēc DIN EN 15824

Saistes stiprība

≥ 0,3 N/mm2 pēc DIN EN 1542

Uzliesmojamība

Ugunsreakcijas klase A2-s1, d0 (nedegoša)
pēc DIN EN 13501-1

Ūdens uzņemšanas koeficients

≤ 0,1 kg(m2h1/2) pēc DIN EN 1062-3
Klase W3 (zema) pēc DIN EN 15824

Triecienizturība

Līdz 30J pie slāņa biezuma min. 3 mm

Saistvielas bāze

Polimēra dispersija

Produkta-Nr.

9813

Norāde

Šajā dokumentā ir norādītas vidējās vērtības, kas atkarībā no dabisko izejmateriālu izmantošanas var nedaudz atšķirties.

Uzklāt vienā piegājienā, lai izvairītos no nosēdumu veidošanās. Lai saglabātu materiāla īpašības, Capatect Carbon produktus nav atļauts jaukt ar citiem produktiem. Produkts nav piemērots izmantošanai uz horizontālām virsmām, kas pakļautas patstāvīgai ūdens ietekmei.

Pamatnes sagatavošana

Mūrim, betonam vai krāsojumam jābūt tīram, sausam, stabilam un nestspējīgam. Noņemt netīrumus un saķeri mazinošās vielas (piemēram, veidņu eļļu), kā arī nolīdzināt javas nelīdzenumus. Noņemt bojāto, nolobījušos krāsojumu vai struktūrapmetumu, cik vien tas praktiski ir iespējams.

Izlīdzināt slīpējot  jebkurus Capatect EPS fasāžu siltumizolācijas plākšņu salaiduma vietu nelīdzenumus un notīrīt, tā rezultātā radušos putekļus. Aizsargāt palodzes un citus piestiprināmos elementus.

Materiāla sagatavošana

Capatect CarbonSpachtel X-TRA 900 java ir gatava izmantošanai. Pirms produkta lietošanas viegli samaisīt. Siltos laikapstākļos iespējams regulēt javas konsistenci, pievienojot nelielu daudzumu ūdens.

Uzklāšanas metode

Armējošā slāņa izveide
Izlīdzināt slīpējot jebkurus Capatect EPS fasāžu izolācijas plākšņu salaiduma vietu nelīdzenumus un notīrīt tā rezultātā radušos putekļus.
Izmantojot minerālvates siltumizolācijas plāksnes, pirms armējošā slāņa uzklāšanas ieteicams uzklāt izlīdzinošo slāni, lai izolācijas plāksnes virsma būtu līdzena. Pēc logu ailu un malu aizsargprofilu uzstādīšanas, kā arī diagonālās armēšanas fasāžu aiļu stūros, ieklāt armējuma sietu Capatect Gewebe 650  armējošā slānī un iespiest. Sietu ieklāt ar vismaz 10cm pārlaidi. Izlīdzināt armējošo slāni tā, lai siets tiktu pilnībā noklāts.

Slāņa biezumam ir jābūt vismaz 2 mm (EPS izolācijas plāksnēm) vai attiecīgi 4 mm (minerālvates izolācijas plāksnēm). Slāņa biezumam nevajadzētu pārsniegt 5 mm. Ja armējuma slāņa biezums ir līdz 4mm, iespiest sietu slāņa vidus daļā. Ja armējuma slāņa biezums pārsniedz 4 mm, iespiest sietu armējuma masas slāņa ārpusē (1/3 no virsmas). Izmantojot Capatect Gewebe stūru aizsargprofilus, sieta joslai ir jāsniedzas līdz malai.

EPS izolācijas plākšņu pielīmēšana
Uzklāt javu uz plāksnes aizmugurējās virsmas, izmantojot zobķelli (ja pamatnes virsma pietiekami līdzena). Javu iespējams uzklāt arī uz pamatnes, pirms izolācijas plāksnes piestiprināšanas nolīdzinot ar zobķelli. Izolācijas plāksnes ne vēlāk kā 10 minūšu laikā ir jāiespiež ar svārstīgām kustībām svaigā javas masā un jānostiprina.

Patēriņš

Armējošā slāņa veidošana: apm. 1,0 kg/mm/m2

EPS minimālais slāņa biezums: apm. 2 mm
EPS kopējais slāņa biezums: apm. 2 – 5 mm
Minerālvates kopējais slāņa biezums: apm. 4 – 5 mm

Attiecībā uz materiāla patēriņu minētās vērtības ir aptuvenas. Ņemt vērā attiecīgās nobīdes, kas ir atkarīgas no atbilstošā objekta un materiāla izmantošanas.

Izolācijas plākšņu pielīmēšana: apm. 2,0 kg/m2

Iestrādes nosacījumi

Uzklāšanas un žūšanas laikā vides un pamatnes temperatūra nedrīkst būt zemākas par +5 °C un augstākas par +30 °C. Neveikt uzklāšanu tiešu saules staru, spēcīga vēja, miglas vai liela gaisa mitruma apstākļos. Šajā sakarā skatīt Vācijas Federālās Būvniecības un fasāžu speciālistu apvienības izstrādātos norādījumus "Virsmu apmešana, siltumizolācija, špaktelēšana un pārklāšana augstas un zemas temperatūras apstākļos”

Žūšana/ žūšanas laiks

20°C temperatūras un 65% relatīvā gaisa mitruma apstākļos armējuma sānis ir sauss pēc 24 stundām un gatavs apstrādei pēc apmēram 3 dienām. Pirms turpmākas apstrādes pārbaudīt, vai klājums ir pietiekami nožuvis. Apmetums žūst fiziski, t.i., mitruma iztvaikošanas rezultātā. Šī iemesla dēļ vēsā laikā un paaugstināta gaisa mitruma apstākļos žūšanas process ir ilgāks.

Darbarīku tīrīšana

Pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni.

Drošības norādes

Bīstamības apzīmējumi/Drošības prasību apzīmējums: Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Sastāvā ietilpst 1,2- benzizotiazol-3(2H)-ons, 2-metilizotiazol-3(2H)-ons. Var izraisīt alerģisku reakciju. U

Likvidācija

Utilizācija:Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējo likumdošanu.

ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu) saturam šajā produktā (Kat. A/c): 40 g/l
(2010). Šis produkts satur maks. 1 g/l GOS.

Gis-kods

BSW20

Atļauja

Z-33.41-130
Z-33.43-132
Z-33.44-133
Z-33.47-859

CE-apzīmējums

Saskaņā ar standartu DIN EN 15824 marķējums ar CE zīmi ir norādāms uz konteinera, kā arī CE marķējuma produkta datu lapā, kas ir pieejama tīmekļa vietnē www.caparol.lv.

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)