caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/275112/073051_Ceratherm_Ansetzmoertel_084_1_LV.png

Capatect Keramikkleber 084

Minerāla plānkārtas līmjava šķelto klinkera apdares plāksnīšu un keramikas apšuvuma līmēšanai Capatect fasādes sistēmās

Pielietojums

Plānkārtas līmjava šķelto ķieģeļu, ķieģeļu slīdņu, keramisko flīžu un plātņu ieklāšanai Capatect fasādes sistēmās. Keramisko flīžu un plātņu līmēšana uz citām piemērotām, nesošām, minerālām pamatnēm.
Keramisko flīžu un plātņu līmēšana uz citām piemērotām, nestspējīgām, minerālām pamatnēm.

Īpašības

  • C1 adhēzijas klase saskaņā ar EN 12004
  • Ūdens atgrūdošs
  • Ūdens tvaiku caurlaidīgs
  • Ar augsta adhēzija
  • Īpaši piemērots pielietošanai siltināšanas sistēmās (ETICS)
  • Deformējama cementa java, kas atbilst paaugstinātām prasībām

Iepakojums

25 kg maiss

Krāsu toņi

Cementa pelēka

Uzglabāšana

Sausā, vēsā vietā, sargāt no mitruma un sala. Sargāt no tiešiem saules stariem.
Oriģināli noslēgtā iepakojumā derīguma termiņš apm. 12 mēnešus.

Cietas javas blīvums

apm. 1,55 g/cm³

Saistes stiprība

Adhēzija ar betonu ≥ 0,5 N/mm2

Ūdens uzņemšanas koeficients

w < 0,1 kg/(m2 · h0,5) pēc DIN 52617

Saistvielas bāze

Minerālu saistviela saskaņā ar DIN EN 197-1
Sintētisko sveķu dispersijas pulveris

Produkta-Nr.

084

Norāde

Instalējot flīzes un apdares plāksnes uz fasādēm, jāievēro DIN 18515-1.

Pamatnes sagatavošana

Visām pamatnēm jābūt stabilām, līdzenām, tīrām, sausām un bez adhēziju mazinošām vielām. Saskaņā ar DIN 18202 pamatnes virsmai jābūt līdzenai un vertikālai. Lietojot cieto apšuvumu ar sānu garumu ≥ 49 cm, jāievēro augstākas prasības virsmas līdzenumam.

Uzklāšanas metode

Plānkārtas līmjava keramisko segumu līmēšanai. Līmējot keramiskos segumus, pielietot kombinēto iestrādes (Floating-Buttering) metodi saskaņā ar DIN EN 12004, t.i. uzklājot līmjavu gan uz pamatnes, gan plāksnītes. Plānkārtas līmjavu uzklājiet uz pamatnes, izmantojot zobķelli (zobu izmērs atbilstoši pamatnes stāvoklim, apdares plāknes izmēram un līmējamās virsmas stāvoklim). Uz plāksnītes aizmugures vienmērīgi plānā kārtā uzklājiet līmjavu.

Klājiet līmjavu maziem laukumiem, ko var ātri pārklāt ar apdares materiālu, nepieļaujot apžuvušas kārtas veidošanos. Viegli piespiežot iespiediet apdares plāksnīti svaigā javas slānī. 

  • Keramika: 8 mm ķelles zobu izmērs
  • Šķeltais klinkeris 10 mm ķelles zobu izmērs


Šuvju platumam starp flīzēm vai plāksnēm jābūt pietiekami platām, atkarībā no formāta. Šuves parasti tiek iztīrītas un padziļinātas pirms līmjavas sacietēšanas. Ir jānoņem vaļīgi javas atlikumi.

Patēriņš

apm. 5,0 kg/m2 atkarībā no iezvēlētā zobķelles zobu izmēra.

Patēriņš norādīts bez atbirumiem un saraušanās zudumiem. Jāņem vērā no objekta atkarīgas vai ar apstrādi saistītas novirzes. 

Iestrādes nosacījumi

Iestrādes laikā un žūšanas fāzē apkārtējās vides un pamatnes temperatūra nedrīkst būt zemāka par +5 °C un augstāka par +30 °C. Nelietot tiešos saules staros, stiprā vējā, miglā vai paaugstināta mitruma apstākļos. Šajā kontekstā mēs atsaucamies uz federālās būvniecības un fasāžu asociācijas bukletu "Apmešana, Siltinājuma instalācija, Špaktelēšana, Pārklājumu uzklāšana augstā un zemā temperatūrā".

Žūšana/ žūšanas laiks

apm. 2–3 dienas atkarībā no temperatūras, vēja un gaisa relatīvā mitruma. Pirms šuvošanas ļaujiet līmjavai pilnībā nožūt.

Ja nepieciešams, gatavā virsma ir jāaizsargā ar piemērotiem pasākumiem, līdz tā ir sasniegusi pietiekamu laikapstākļu noturību.

Darbarīku tīrīšana

Uzreiz pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni

Materiāla pielietošana

Tīrā traukā ielej apm. 6,0 – 6,5 l tīra ūdens ieber 25 kg minerālā maisījuma (maiss) un samaisa ar zemu apgriezienu mikseri vai maisīšanas iekārtā. Ļauj materiālam nobriest apmēram 3-5 minūtes un pēc tam rūpīgi pārmaisa.

Drošības norādes

Bīstamības apzīmējumi/Drošības prasību apzīmējums: Kairina ādu. Izraisa nopietnus acu bojājumus. Var izraisīt elpceļu kairinājumu. Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Neieelpot putekļus vai dūmus. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Izmantot aizsargcimdus/ acu aizsargus. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu. Glabāt slēgtā veidā. Sastāvā ietilpst: cement, portland, chemicals, quartz (respirable dust). Ūdeņainām cementa nogulsnēm ir sārmaina iedarbība. Sastāvdaļas atbilstoši Vācijas laku un krāsu rūpniecības apvienības vadlīnijām 01: Cements, polivinilacetāta sveķi, silikāti, kalcija karbonāts, piedevas.

Likvidācija

Pēc koncentrēšanas var novietot izgāztuvē, ja atbilst vietējiem noteikumiem

ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

GOS saturs atbilstoši Direktīvai 2004/42/EK < 1 g/l

Gis-kods

ZP1

Tuvākas norādes

Tāpat ievērojiet aktuālajā tehniskajā informācijā, kura ir atrodama www.caparol.lv, sniegtās norādes attiecībā uz produktu un tā uzklāšanu.

Atļauja

Z-33.46-1091

CE-apzīmējums

Piezīme par CE marķējumu:
CE marķējums ir norādīts uz iepakojuma. Ekspluatācijas īpašību deklarācijai pieejama www.caparol.de.

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa