caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/79156/033407_OrcaSpachtel_20_kg.png

Capatect-OrCa-Spachtel

Lietošanai gatava, ar karbona šķiedru stiprināta vieglās armēšanas špaktele nedegošām Capatect siltināšanas sistēmām. OrCa (System Carbon DarkSide).

Pielietojums

Armēšanas masa minerālvates izolācijas plāksnēm
- Capatect-MW-Fassadendämmplatte 149 EXTRA
- Capatect-LS-Fassadendämmplatte VB 101
Capatect siltumizolācijas sistemā OrCa.

Īpašības

  • Ļoti laba saķere
  • Izturīga pret laikapstākļu iedarbību un ūdeni atgrūdoša pēc DIN V 18550
  • Ūdens tvaikus caurlaidīga
  • Atšķaidāma ar ūdeni
  • Gatava iestrādei
  • Viegli, elastīgi iestrādājama
  • Mazs patēriņš
  • Ļoti zturīga pret sitieniem un plaisāšanu
  • Saistvielas bāze: silikāta organiskā hibrīda dispersija

Iepakojums

20 kg spainis

Krāsu toņi

Krēmkrāsas

Uzglabāšana

Vēsā, sausā vietā, sargāt no sala un tiešas saules staru iedarbības.

Blīvums

apm. 1,4 g/cm³

Difūzijas ekvivalentais gaisa slāņa augstums sdH2O

0,26 m pēc DIN ISO 7783

Ūdens uzņemšanas koeficients

apm. 0,03 kg/(m2 · h0,5) pēc DIN 1062, klase W2 (vidējs)

Triecienizturība

Izturība pret sitieniem/ grūdieniem - līdz 60 džouli (atkarībā no sistēmas uzbūves)

Produkta-Nr.

9818

Norāde

Norādītie dati ir orientējošas vērtības, neņemot vērā zudumus, kas rodas, izmantojot dabiskos resursus, veicot pārvadājumus.

Nedrīkst pārklāt ar minerāliem virsmas apmetumiem un armēšanas masām.

Materiāla sagatavošana

Capatect OrCa špaktele ir gatava iestrādei un to tikai nedaudz jāsamaisa.

Iespējama konsistences regulēšana, pievienojot ūdeni.
Armēšanas masa katrreiz jāuzklāj auduma platumā uz siltināšanas plāksnēm un Capatect-OrCa-audums 653 ir jāiespiež ar apmēram 10cm pārklājumu.
Pēc tam pāršpaktelēt, izmantojot metodi „mitrs uz mitra” tā, ka ir nodrošināts pilnīgs auduma pārklājums.
Audumam vajadzētu atrasties armējuma slāņa augšējā trešdaļā. Kopējam slāņa biezumam būtu jābūt apm. 4-5 mm.
Izmantojot Capatect aizsargstūrusārējiem stūriem, siets tiek pārklāts apmēram 10 cm pāri stūriem.
Izmantojot Capatect aizsargstūrus ar sietu, sieta rullis tiek virzīts tikai līdz stūrim.

Patēriņš

Apm. 1,4 kg/m2 uz 1 mm kārtas biezumu.
Dotais patēriņš neietver zudumus. Jāņem vērā atkāpes, kas ir saistītas ar objekta un iestrādes specifiku.

Iestrādes nosacījumi

Iestrādes un žūšanas laikā materiāla, pamatnes un apkārtnes temperatūra nedrīkst būt zemāka par +8 °C un pārsniegt +30 °C
Neiestrādāt tiešos saules staros, stiprā vējā, miglā vai augsta gaisa mitruma apstākļos.

Šai sakarā norādām uz Vācijas apmetuma apvienības atgādni ”Apmetuma uzklāšana augstu un zemu temperatūru gadījumā”.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pie 20° C un 65 % rel. gaisa mitruma armējuma kārta ir apžuvusi pēc 24 stundām, pilnībā sausa un noslogojama - pēc 2-3 dienām. Atkarībā no laikapstākļiem, pārklājama ar Thermosan Fassadenputz NQG pēc 2-3 dienām.

Uzmanību

Sargāt no bērniem. Iestrādes un žūšanas laikā nodrošināt labu vēdināšanu. Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā. Ja nokļūst acīs vai uz ādas, nekavējoties saklot ar lielu daudzumu ūdens. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Darbarīkus tūlīt pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni un ziepēm. Satur: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onu, 2-metil-2H-izotiazol-3-onu. Var izraisīt alerģisku reakciju. Sīkāka informācija: skat. Drošības datu lapu.

Likvidācija

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus likvidēt kā ūdens bāzes krāsu atkritumus, sakaltušus materiāla atlikumus - kā sakaltušas krāsas vai sadzīves akritumus.

ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

Gaistošie organiskie savienojumi atbilstoši Direktīvai 2004/42/EK: < 1%; < 10 g/l

Produkta krāsu un laku kods

M-DF02

Klientu serviss

SIA DAW Baltica ▪ Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 ▪ www.caparol.lv  info@daw.lv ▪ Tālr.: 67500072 ▪ Fakss: 67440660 ▪ Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Daugavpils Universitāte, Daugavpils

Dzīvojamā māja, Tartu, Igaunija

Špoģu mūzikas un mākslas skola

RTU Laboratoriju korpuss