caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/79156/033407_OrcaSpachtel_20_kg.png

Capatect-OrCa-Spachtel

Lietošanai gatava, ar karbona šķiedru stiprināta vieglās armēšanas špaktele nedegošāi Capatect siltināšanas sistēmāi Capatect Carbon A.

Pielietojums

Armēšanas masa minerālvates izolācijas plāksnēm ar kvalitāti atbilstošu
- Capatect-MW-Fassadendämmplatte 149 EXTRA
- Capatect-LS-Fassadendämmplatte VB 101
Capatect siltumizolācijas sistemā Capatect Carbon A.

Īpašības

  • A2-s1,d0 (nedegoša) saskaņā ar EN13501-1
  • Gatava iestrādei
  • Viegli, elastīgi iestrādājama
  • Mazs patēriņš
  • Ļoti laba saķere
  • Ūdeni atgrūstoša
  • Ļoti izturīga pret triecieniem un plaisāšanu
  • Triecienizturība līdz 20J (ar vienu armēšanas slāni)
  • Triecienizturība līdz 50J (ar dubulto armēšanu)

Iepakojums

20 kg spainis

Krāsu toņi

Krēmkrāsas

Uzglabāšana

Vēsā, sausā vietā, sargāt no sala un tiešas saules staru iedarbības.

Blīvums

apm. 1,3 g/cm³

Difūzijas ekvivalentais gaisa slāņa augstums sdH2O

< 0,5 m pēc DIN EN ISO 7783, Klase Vpēc DIN EN 15824

Uzliesmojamība

A2-s1, d0 pēc DIN EN 13501-1

Ūdens uzņemšanas koeficients

≤ 0,1 kg/(m2h0,5) pēc DIN EN 1062-3,
Klase W3 pēc DIN EN 15824Saistvielas bāze

Hibrīda silikāta organiska dispersija

Produkta-Nr.

9818

Norāde

Norādītie dati atspoguļo vidējās vērtības, kuras dabisko izejvielu izmantošanas dēļ var nedaudz atšķirties no piegādes līdz piegādei.

Nedrīkst pārklāt ar minerāliem virsmas apmetumiem un armēšanas masām.

Pamatnes sagatavošana

Visām pamatnēm jābūt nestspējīgām, sausām, līdzenām (DIN 18202 vai 18203), tīrām un bez adhēziju samazinošām vielām.

Materiāla sagatavošana

Capatect OrCa Spachtel ir gatava iestrādei un to pirms iestrādes ir jāizmaisa.

Iespējama konsistences regulēšana, pievienojot nelielu daudzumu ūdens.

Patēriņš

Apm. 1,3 kg/m2 uz 1 mm kārtas biezumu.
Dotais patēriņš neietver zudumus. Jāņem vērā atkāpes, kas ir saistītas ar objekta un iestrādes specifiku.

Iestrādes nosacījumi

Iestrādes un žūšanas laikā materiāla, pamatnes un apkārtnes temperatūra nedrīkst būt zemāka par +8 °C un pārsniegt +30 °C
Neiestrādāt tiešos saules staros, stiprā vējā, miglā vai augsta gaisa mitruma apstākļos.

Šai sakarā norādām uz Vācijas apmetuma apvienības atgādni ”Apmetuma uzklāšana augstu un zemu temperatūru gadījumā”.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pie 20° C un 65 % rel. gaisa mitruma armējuma kārta ir apžuvusi pēc 24 stundām, pilnībā sausa un noslogojama - pēc 2-3 dienām. Atkarībā no laikapstākļiem, pārklājama ar Thermosan Fassadenputz NQG pēc 2-3 dienām.

Darbarīku tīrīšana

Uzreiz pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni.

Uzmanību

Bīstamības apzīmējumi/Drošības prasību apzīmējums: Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Izmantot aizsargcimdus/ acu aizsargus. SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu. Sastāvā ietilpst: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons, 2-metilizotiazol-3(2H)-ons.

Likvidācija

Utilizācija: Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējo likumdošanu.

Tāpat ievērojiet aktuālajā tehniskajā informācijā, kura ir atrodama www.caparol.lv, sniegtās
norādes attiecībā uz produktu un tā uzklāšanu.

ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

GOS (gaistošo organiesko savienojumu) saturs atbilstoši Direktīvai 2004/42/EK < 10 g/l

Gis-kods

BSW20

Produkta krāsu un laku kods

M-DF02

Tuvākas norādes

Sastāvdaļas atbilstoši Vācijas laku un krāsu rūpniecības apvienības vadlīnijām 01:
polivinilacetāta sveķi, hibrīda saistviela (organiskais silikāts/akrilāts), silikāti, alumīnija hidroksīds,
ūdens, glikola ēteri, alifāti, piedevas, konservants.

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Dzīvojamo māju kvartāls, Mārupē

Biroja ēka Daugavpilī, Muitas iela 3e

Daugavpils universitātes kopmītnes ēka -…

Daugavpils Universitāte, Daugavpils

Dzīvojamā māja, Tartu, Igaunija

Špoģu mūzikas un mākslas skola

RTU Laboratoriju korpuss