caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/181433/054898_LACU000081_EXL_Caparol_Tiefgrund_TB_10_L_XRPU.png

Tiefgrund TB

Šķīdinātājus saturošs speciālais gruntēšanas līdzeklis ārdarbiem un iekšdarbiem.

Pielietojums

Speciālais gruntēšanas līdzeklis ārdarbiem un iekšdarbiem, kas izžūstot nemaina krāsu. Speciāli paredzēts ģipša virsmām. Vecu, virspusē birstošu apmetumu, virsmu ar nomazgātu vai mehāniski noņemtu veco krāsojumu, ar makulatūru un līmes atlikumiem piesārņotu pamatņu gruntēšanai un stiprināšanai. Nepielietot uz polistirola siltumizolācijas sistēmām un uz polistirolu saturošiem apmetumiem. Nepielietot telpās, kur tiek glabāti vai ražoti pārtikas līdzekļi.

Īpašības

  • Nostiprina pamatni
  • Ar augstu iesūkšanās spēju
  • Ar difūzijas un sorbcijas spēju
  • Izturīgs pret sārmiem
  • Nožūstot caurspīdīgs

Materiāla bāze

Akrila sveķi vaitspirtā.

Iepakojums

1l, 5l, 10l, 25l

Uzglabāšana

Vēsā vietā, sargāt no sala.

Blīvums

Apm. 0,8 g/сm3.

Piemērotas pamatnes

Pamatnēm jābūt brīvām no netīrumiem, atgrūdošām vielām un sausām. Ievērot VOB, C daļu, DIN 18363, 3. atk.

Pamatnes sagatavošana

Ievērot Tehnisko informāciju Nr. 650 „Pamatnes un to sagatavošana” attiecībā uz dažādām pamatnēm un to sagatavošanu.

Atšķaidīšana

Nepieciešamības gadījumā atšķaidīt tikai un vienīgi ar vaitspirtu.

Pārklājuma uzbūve

Standarta gadījumā iestrādāt neatšķaidītu. Uz trausliem, porainiem apmetumiem veikt iestrādi, divas reizes uzklājot, izmantojot metodi „slapjš slapjā”. Uz viegli uzsūcošām pamatnēm atšķaidīt ar maks. 20% vaitspirta. Gruntējums nedrīkst veidot noslēgtu, spīdīgu plēvīti.

Patēriņš

Atkarībā no virsmas uzsūktspējas apm. 150-300 ml/m2 vienā kārtā. Precīzam patēriņam veikt paraugklājumu objektā.

Iestrādes nosacījumi

Zemākā temperatūras robeža, veicot iestrādi un žūstot: ja pamatne ir sausa un nav apledojusi, iestrādi var veikt arī salā.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pie 20°C un 65% rel. gaisa mitruma, nākamā kārta uzklājama pēc 12 stundām. Strādājot zemākā temperatūrā, ievērot garākus žūšanas starplaikus.

Darbarīki

Caparol Tiefgrund TB rūpīgi ieberzēt virsmā ar krāsošanas darbarīkiem. Izsmidzināšanu veikt, izmantojot piemērotas Airless ierīces. Neizmantot izsmidzināšanas ierīces ar saspiestu gaisu.

Darbarīku tīrīšana

Darbarīkus tūlīt pēc lietošanas mazgāt ar vaitspirtu vai otu tīrītāju.

Uzklāšana, izmantojot Airless izsmidzināšanas metodi

Izsmidzināšanas leņķis: 60°
Sprausla: 0,029”

Izsmidzināšanas spiediens: 50-60bar

Norāde

Jūtīgās zonās neizmantot, ja netiek ievērots pietiekošs žūšanas laiks. Izmantojot Caparol Tiefgtund TB iekšdarbos, var rasties tipisks šķīdinātāja aromāts. Tādēļ nodrošināt par labu ventilāciju. Jūtīgās zonās izmantot AmphiSilan Putzfestiger ar vāju aromātu (skat. Tehnisko informāciju Nr. 670).

Drošības norādes

Uzliesmojošs. Bīstams ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē. Bīstams veselībai: norīšanas gadījumā var rasties plaušu problēmas. Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu. Tvaiki var radīt miegainību un reiboni. Sargāt no bērniem. Uzglabāt cieši noslēgtu labi vēdināmā vietā. Sargāt no uguns - nesmēķēt! Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs. Aizliegts izliet kanalizācijā.

Nepietiekamas ventilācijas apstākļos aizsargāt elpošanas orgānus. Izmantot tikai labi vēdināmās telpās. Ja norīts, neizraisīt vemšanu, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai marķējumu.

Likvidācija

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Iepakojumus ar matreiāla atliekām nodot vecu krāsu un laku vākšanas punktā.

ES robežvērtība GOS (gaistošo organismu saturam)

(Kat. A/h): 750 g/l (2010). Produkts satur maks. 730 g/l GOS.

Produkta krāsu un laku kods

M-GF03

Tehniskā konsultācija

Visas pamatnes un to tehniskās apstrādes iespējas, ar kādām praksē nākas saskarties, drukātā variantā nav iespējams paredzēt. Ja darbā nākas saskarties ar gadījumiem, kas šajā tehniskajā informācijā nav iekļauti, iesakām kontaktēties ar mūsu speciālistiem – mēs esam gatavi sniegt jums detalizētu konsultāciju attiecībā uz katru konkrēto objektu.

Klientu servisa centrs

SIA DAW Baltica ▪ Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 www.caparol.lv info@dawl.lv Tālr.: 67500072 Fakss: 67440660 Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Lāčplēša iela 48, Rīga

Klusā iela 11, Rīga

Latvijas Universitātes Bibliotēka

Staļģenes Muiža

Skrundas muiža

Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris

Sarkandaugavas Kultūras Centrs Draudzība

Meitenes dzelzceļa stacija