caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/220891/062503_OptiSilan_TiefGrund.png

OptiSilan TiefGrund

Hidrofoba silikona sveķu grunts ar dziļu iesūkšanās spēju ārdarbiem un iekšdarbiem.

Pielietojums

Caurspīdīga grunts uz silikona sveķu bāzes. Nostiprinoša un egalizējoša uz raupji porainiem, uzsūcošiem, viegli smilšainiem apmetumiem, ķieģeļu mūra un betona virsmām, ģipškartona plāksnēm, ģipša apmetumiem, ģipša špakteles un vājas saķeres dispersijas špakteles pirms pārklāšanas ar dispersijas, silikona sveķu un polimerizāta sveķu krāsām.
Pateicoties ļoti smalkai polisiloksāna hidrosola saistvielai, OptiSilan TiefGrund īpaši dziļi iesūcas pamatnē un atgrūž ūdeni.

Īpašības

  • Dziļa iesūkšanās spēja, pateicoties polisiloksāna hidrosolam
  • Ūdeni atgrūdoša
  • Ļoti labi nostiprina pamatni
  • Lieliski saderīga ar produktiem ThermoSan, AmphiSilan, Muresko

Materiāla bāze

Polisiloksāna un speciālas sintētiskās dispersijas kombinācija.

Iepakojums

Standarta iepakojums: 2,5 l, 10 l

 

Krāsu toņi

Zaļi caurspīdīga

Uzglabāšana

Vēsā vietā, sargāt no sala.

Tehniskie dati

 

Blīvums

apm. 1,0 g/cm3

Pielietošanas jomu noteikšana atbilstoši tehniskajai informācijai Nr.606

iekšdarbi 1iekšdarbi 2iekšdarbi 3ārdarbi 1ārdarbi 2
+++++
(–) nav piemērots / (○) nosacīti piemērots / (+) piemērots

Piemērotas pamatnes

Pamatnei jābūt sausai, bez netīrumiem un atdalošām vielām. Lietojot Vācijā, ievērot Vispārīgos tehniskos līguma nosacījumus celtniecības darbiem (VOB), C daļu, DIN 18363. Dažādām pamatnēm un to sagatavošanai skat. Tehnisko informāciju Nr. 650 „Pamatnes un to sagatavošana".

Pamatnes sagatavošana

Dažādām pamatnēm un to sagatavošanai skat. Tehnisko informāciju Nr. 650 „Pamatnes un to sagatavošana".

Uzklāšanas metode

Ar otu vai birsti uzklāt bagātīgi līdz pilnīgam, pamatni nostiprinošam piesātinājumam un iestrādāt. Uzklājams arī ar Airless izsmidzināšanas ierīcēm vai rullīti.

Pārklājuma uzbūve

Uz normāli uzsūcošām pamatnēm uzklāt neatšķaidītu vienā kārtā. Uz stipri uzsūcošām virsmām uzklāt neatšķaidītu vienā kārtā līdz piesātinājumam. Vajadzības gadījumā atšķaidīt ar 1 daļu ūdens un ar birsti vai otu uzklāt "slapjš slapjā" līdz pilnīgam pamatnes piesātinājumam. Gruntējums nedrīkst veidot noslēgtu, spīdošu plēvi.

Patēriņš

Apm. 150–250 ml/m2, atkarībā no pamatnes uzsūktspējas un struktūras. Precīzam patēriņam veikt paraugklājumu.

Iestrādes nosacījumi

Materiāla, apkārtējā gaisa un pamatnes temperatūra: min. +5 °C līdz maks. +30 °C.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pie +20 °C un 65 % rel. gaisa mitruma virsma ir pārklājama pēc apm. 12 stundām. Ja temperatūra ir zemāka, žūšanas laiks ir atbilstoši ilgāks.

Uzklāšana, izmantojot Airless izsmidzināšanas metodi

Izsmidzināšanas leņķis: 60°
Sprausla:0,029
Izsmidzināšanas spiediens:50 bar

Darbarīkus tūlīt pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni.

Norāde

OptiSilan TiefGrund nav piemērots horizontālām virsmām ar ūdens noslodzi.

Drošības norādes

Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Izmantot aizsargcimdus/ acu aizsargus. SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens un ziepju daudzumu. Saturs: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons, 2-metil-2H-izotiazol-3-ons.

Likvidācija

Šķidrus materiāla atlikumus likvidēt kā krāsu/laku atkritumus, iekaltušus materiāla atlikumus - kā būvgružus vai sadzīves atkritumus.

ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

Šis produkts satur maks. < 1 g/l GOS.

Produkta krāsu un laku kods

Giskods: BSW20

Sastāvā esošo vielu deklarācija

Poliakrilāta sveķi, ūdens, piedevas, konservanti (metil-/benzizotiazolinons)

Tuvākas norādes

Skat. Drošības datu lapu.

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)