caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/187896/056511_Capadur_LasurGel_2_5L.png

Capadur LasurGel

Pret nokrišņiem aizsargāta lazūra ar aizsardzību pret pilēšanu un sēnīšu apaugumu plānkārtas, ar atvērtām porām, ārdarbiem.

 • Pielietojums

  Tilpumā mainīgu koka detaļu –  žogu, balkona margu, plākšņu apšuvju, automobiļu novietņu, lapeņu u.c. krāsojumam un aizsardzībai pret mitrumu. Pirms tādu koksnes materiālu plāksnīšu, kā masīvkoka plāksnes vai finierskaidru spraišļi pārklāšanas, ievērot BFS atgādnes Nr. 18 atkāpi 2.2.3 ff. Neizmantot iekšdarbos.

  Īpašības

  • želejveidīga
  • tiksotropa
  • ar aizsardzību pret pilēšanu
  • šķīdinātājs bez aromāta
  •  plānkārtas
  • ar atvērtām porām, mitrumu regulējoša
  • laba aizsardzība pret UV staru iedarbību
  • viegla un vienkārša iestrāde
  • viegli pielietojama remontdarbos
  • nelobās
  • konservēšana pret pārklājamās virsmas apaugumu ar sēnīti

  Materiāla bāze

  Alkīda sveķi ar vāja aromāta šķīdinātājiem.

  Iepakojums

  • Standarta krāsu toņi: 1 l, 2,5 l: visi krāsu toņi 5 l: bezkrāsains, priede, gaišais ozols, riekstu koks.

  Krāsu toņi

  Standarta krāsu toņi: bezkrāsains, priede, gaišs ozols, valriekts, riekstkoks, mahagoni, palisander, tīkkoks, melnkoks, balts. Visus krāsu toņus iespējams jebkurā proporcijā savstarpēji jaukt. Krāsu tonējamās mašīnās ColorExpress (Capamix un Capalac mix) iespējams atbilstoši krāsu toņu kartei sajaukt 89 īpašos 3D-kolekcijas krāsu toņos, kā arī daudzos citu krāsu kolekciju krāsu toņos.

  Norāde: Dažus krāsu toņus ieteicams pielietot tikai ārdarbos. Sīkāku informāciju par to varat saņemt krāsu tonējamo mašīnu ColorExpress vietās. "Bezkrāsainu” Capadur LasurGel izmantot tikai kā grunti zem krāsainās lazūras koka uzsūktspējas izlīdzināšanai, jo citādā gadījumā netiek nodrošināts pietiekams aizsardzības līmenis pret UV-staru iedarbību.

  Spīduma pakāpe

  Zīdaini matēta. Spīduma pakāpe atkarīga no koka virsmas īpašībām.

  Uzglabāšana

  Vēsā vietā. Spaiņus turēt cieši noslēgtus.

  Blīvums

  Apm. 0,85 g/cm3

  Cieto daļiņu saturs

  Apm. 17-20 svara%

  Piemērotas pamatnes

  Tilpumā mainīgas koka būvdetaļas. Pamatnei jābūt tīrai, ar labu nestspēju un brīvai no krāsu atgrūdošām vielām. Koksnes mitrums ārdarbos lapu kokiem vidēji nedrīkst pārsniegt 12%, skuju kokiem vidēji - 15%. Ievērot konstruktīvās koksnes aizsardzības pamatnoteikumus. Tie ir priekšnoteikumi ilgstošai koksnes aizsardzībai ar pārklājuma materiāliem.

  Pamatnes sagatavošana

  Jaunas koksnes būvdetaļas:
  Gludas virsmas noslīpēt šķiedru virzienā, pamatīgi notīrīt, pamatīgi notīrīt, un noņemt no koksnes iznākošas sastāvdaļas tādas kā sveķi un sveķu kabatas.

  Veca neapstrādāta koksne:
  Pelēki niansētas, atmosfēras ietekmē cietušas koksnes virsmas noslīpēt līdz veselai koksnei ar labu nestspēju, pamatīgi notīrīt.

  Apstrādāta koksne:
  Vecos klājumus – tādus kā lakas un biezas lazūras kārtas, noņemt līdz pat uzsūktspējīgai  koka virskārtai. Stingras plānās lazūras noslīpēt, notīrīt un saderību to pārbaudīt ar Capadur LasurGel.

  Uzklāšanas metode

  Iestrāde: Capadur LasurGel var iestrādāt nesamaisot. Capadur LasurGel tiek iestrādāts ar otu.

  Pārklājuma uzbūve

  PamatneImpregnējumsStarpklājumsNobeiguma pārklājums
  Tilpumā mainīgas koka būvdetaļas:Capalac HolzImprägniergrund1–2 x Capadur LasurGel1)Capadur LasurGel
  1)Optimālai aizsardzībai pret UV staru iedarbību gaišiem toņiem nepieciešams dubults
  starpklājums. Tumšu toņu gadījumā (krāsu tonis riekstkoks un tumšāki) pietiek ar
  vienu starpklājuma slāni. Bezkrāsainais produkts nesniedz pietiekošu aizsardzību pret UV staru iedarbību un pārsvarā noder kā bāzes materiāls tonēšanai.

  Patēriņš

  Uzklāšana ar otu uz gludām koka virsmām: Apm. 80–100 ml/m2/uz klājumu atkarībā no pamatnes uzsūktspējas.
  Uzklāšana ar otu uz neēvelētām koka virsmām:Apm. 200-250 ml/m2  atkarībā no pamatnes uzsūktspējas.

  Iestrādes nosacījumi

  Materiāla, apkārtējā gaisa un pamatnes temperatūra: Vismaz 5 °C.

  Žūšana/ žūšanas laiks

  Pastāvot 20 °C un 65 % rel. gaisa mitrumam, pēc 12 stundām virsma ir sausa un pārkrāsojama. Koka pamatnes uzsūktspēja ietekmē žūšanu un spīduma pakāpi Koksnēm ar koksnes satura vielām (piem., ozols) var būt žūšanas aizkavēšanās.

  Drošības norādes

  Uzliesmojošs. Bīstams ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē. Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu. Sargāt no bērniem. Spaiņus uzglabāt cieši noslēgtus labi vēdināmā vietā. Turēt pienācīgā attālumā no pārtikas produktiem, dzērieniem un dzīvnieku barības.  Sargāt no uguns - nesmēķēt. Izvairīties no tvaiku vai aerosolu ieelpošanas. Nedzert, neēst un nesmēķēt. Izvairīties no nokļūšanas acīs un uz ādas. Aizliegts izliet kanalizācijā. Ja norīts: neizraisīt vemšanu. Nekavējoties meklēt ārsta palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu. Satur propiconazolu, 2-butanonoksīmu, kobalta karboksilātus. Var izraisīt alerģiskas reakcijas.

  Likvidācija

  Atkārtotai pārstrādei nodot tikai iztukšotus iepakojumus. Iepakojumus ar atlikumiem nodot vecu krāsu nodošanas punktā. Atkritumu kods saskaņā ar EAK un AVV: 030205 citi koksnes aizsardzības līdzekļi, kas satur bīstamas vielas.

  ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

  Šinī produktā (Kat. A/f): 700 g/l (2010). Šis produkts satur maksimāli 700 g/l GOS.

  Produkta krāsu un laku kods

  HSM-LV20

  Klientu serviss

  SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
  Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

  Tehniskās informācijas

  Drošības datu lapa

  Informācija

  Tehniskās informācijas

  Drošības datu lapa

  Informācija