caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/185055/055809_CAPALAC_Heizkoerperlack_2,5L.png

Capalac Heizkörperlack

Speciāla krāsa radiatoriem.

Pielietojums

Starpklājums un nobeiguma klājums gruntētiem radiatoriem un apkures caurulēm iekšdarbos.

Alkīda sveķu krāsām raksturīgā tipiskā aromāta dēļ lielākām pārklājamām platībām iekšdarbos iesakām izmantot Capacryl HeizkörperLack.

Īpašības

  • Karstumizturīga līdz 180 °C
  • Ātri žūstoša
  • Ļoti labi sedzoša
  • Ļoti viegli uzklājama
  • Laba izturība pret dzeltēšanu uz siltā ūdens sildelementiem pie temperatūras < 60 °C
  • Ļoti viegli izlīdzināma
  • Ar labu virsmu un malu nosegtspēju
  • Izturīga pret sadzīves tīrīšanas līdzekļiem un īslaicīgi pret vājas iedarbības skābēm un sārmiem

Materiāla bāze

Alkīda sveķi ar bezaromāta šķīdinātājiem.

Iepakojums

375 ml, 750 ml, 2,5 l, 10 l

Krāsu toņi

Balta

Gaišu un baltu toņu gadījumā nepietiekamas gaismas (UV stari), siltuma vai ķīmiskās iedarbības (piem., amonjaka tvaiki no tīrīšanas līdzekļiem, līmēm, hermētiķiem) rezultātā uz krāsotās virsmas var rasties dzeltējums. Šāds dzeltējums ir tipiska materiāla iezīme un nav uzskatāms par produkta defektu.

Spīduma pakāpe

Spīdīga

Uzglabāšana

Vēsā vietā. Spaiņus turēt cieši noslēgtus.

Blīvums

apm. 1,2 g/cm3

Pielietošanas jomu noteikšana atbilstoši tehniskajai informācijai Nr.606

iekšdarbi 1iekšdarbi 2iekšdarbi 3ārdarbi 1ārdarbi 2
+++
(–) nav piemērots / (○) nosacīti piemērots / (+) piemērots

Piemērotas pamatnes

Gruntēti radiatori un apkures caurules.

Pamatnes sagatavošana

Virsmu pieslīpēt un notīrīt.

Uzklāšanas metode

Capalac Heizkörperlack var uzklāt ar otu, ar rullīti vai izsmidzinot. Pirms lietošanas kārtīgi izmaisīt un vajadzības gadījumā atšķaidīt ar Caparol AF-Verdünner (bezaromāta).

Norādes izsmidzināšanai:

Sprauslas ØSpiediensAtšķaidīšanaMateriāla uzsildīšana
Augstspiediens1,5–2,0 mm3–4 bar5–10 Vol.-%
Airless0,009–0,011 inch180–200 barPiegādes konsistence
Aircoat-TempSpray0,010–0,013 inch180–200 barPiegādes konsistence35 °C

Papildus izformāciju skatīt Caparol rokasgrāmatā par izsmidzināšanas tehnoloģiju.

Pārklājuma uzbūve

GruntēšanaStarpklājumsNobeiguma klājums
iepriekš nepārklāti sildelementiCapalac AllGrund
(līdz 100 °C)
Capalac
Heizkörperlack
Capalac
Heizkörperlack
industriāli gruntēti/krāsoti sildelementiDisbon 481
2K-EP-Universalprimer

(līdz 100 °C)

Patēriņš

Ar otuAr rullītiIzsmidzinot
AugstspiediensAirless/Aircoat
Patēriņš ml/m280–11070–9090100

Patēriņa lielumi ir orientējoši, tie var atšķirties atkarībā no pamatnes un tās īpašībām. Precīzam patēriņam veikt paraugpārklājumu.

Iestrādes nosacījumi

Minimālā temperatūra materiālam, apkārtējam gaisam un pamatnei: + 5 °C (izdevīgāk: 10 līdz 25 °C)
Relat. gaisa mitrums: ≤ 80 %

Žūšana/ žūšanas laiks

Pie 20 °C un 65 % relat. gaisa mitrumaputekļu sausspieskārienu drošspārkrāsojamspārklājams izsmidzinot
pēc stundām3apm. 122020

Ja temperatūra ir zemāka un gaisa mitrums lielāks, žūšanas laiks ir ilgāks.

Darbarīku tīrīšana

Darbarīkus pēc lietošanas mazgāt ar mākslīgo sveķu šķīdinātāju vai universālo šķīdinātāju.

Drošības norādes

Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni [vai iet dušā]. Slīpējot izmantot putekļu filtru P2. Neieelpot smidzinājumu. Lietot kombinēto filtru A2/P2.

Likvidācija

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus likvidēt kā krāsu/laku atkritumus, iekaltušus materiāla atlikumus - kā būvgružus vai sadzīves atkritumus.

ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

(Kat. A/i): 500 g/l (2010). Šis produkts satur maks. 440 g/l GOS.

Gis-kods

BSL20

Produkta krāsu un laku kods

M-LL01

Sastāvā esošo vielu deklarācija

Alkīda sveķi, titāna dioksīds, minerālie pigmenti / pildvielas, alifāti, glikolēteris, piedevas.

Tuvākas norādes

Skat. Drošības datu lapu.

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa