caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/18250/020285_SAP-701785_1_L_Capalac_PU-Haerter.png

Capalac PU-Härter

Piedeva alkīda sveķu krāsām žūšanas paātrināšanai un ķīmiskās un mehāniskās noslogojamības uzlabošanai.
 • Pielietojums

  Visām alkīda sveķu lakām kā 5-15 apjoma % piedeva, izņemot ūdenī šķīstošo alkīda sveķu lakas, iekšdarbos un ārdarbos uz stingrām un cietām pamatnēm. Speciāli piemērota Capalac SolidGold, žūšanas paātrināšanai un kā cietinātājs Capalac EffektLack, Hochgalz-Buntlack un Seidenmatt-Buntlack krāsu tonī RAL 9006 un 9007.

  Īpašības

  • paātrina žūšanu līdz pat 40 %
  • ķīmiskās un mehāniskās noslogojamības uzlabošanai

  Materiāla bāze

  Izocianāts.

  Iepakojums

  500 ml, 1 l

  Uzglabāšana

  Uzglabāt vēsā un sausā vietā labi noslēgtos iepakojumos.

  Blīvums

  Apm. 0,98 g/cm3

  Norāde

  Piedeva ir bezkrāsaina un atkarībā no piedevas apjoma samazina noklātspēju  un nedaudz viskozitāti. Seidenmatt vai Seidenglanz (zīdaini matētu un zīdaini spīdīgu) laku gadījumā spīduma pakāpe tiek nedaudz paaugstināta. Produkts paredzēts tikai komerciālai iestrādei!

  Pamatnes sagatavošana

  Iestrādei ar otu vai rullīti piedevas daudzumu 5–10 apjoma-%,  atkarībā no vēlamā žūšanas paātrinājuma un vēlamās gala cietības, pamatīgi iemaisīt alkīda sveķu lakā. Līdz piedevas daudzuma 15 apjoma -%, veicot uzklāšanu ar izsmidzināšanas metodi
  Uzmanību: nepievienot vairāk par 15 Vol.-%! Strādājot ar Capalac Dickchichtlack, pievienot ne vairāk par 5 apjoma-%.

  Iestrādes ilgums

  Izstrādes (iestrādes laiks)
  Pastāvot +20 °C, izstrādes laiks ir 8 stundas. Uzmanību: Izstrādes laika beigas nevar konstatēt.

  Žūšana/ žūšanas laiks

  Žūšanas paātrināšana: Pastāvot +20 °C un 65 % relatīvajam gaisa mitrumam. Žūšanas laiks saīsinās par apmēram sekojošu laiku atbilstoši pievienotajam daudzumam, attiecinot uz konkrētajam produktam norādīto žūšanas laiku: 5 % piedeva no kopējā apjoma: par apm. 20 % 10%  piedeva no kopējā apjoma: par apm. 30 % 15 % piedeva no kopējā apjoma: par apm. 40 %

  Drošības norādes

  Komerciālai iestrādei paredzēts produkts. Satur: Ksilolu (Xylol) (izomēru maisījumu)

  Uzliesmojoša. Kaitīga ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot. Kairina ādu. Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu. Sargāt no bērniem. Spaiņus uzglabāt labi vēdināmā vietā. Turēt pienācīgā attālumā no pārtikas produktiem, dzērieniem un dzīvnieku barības. Izvairīties no nokļūšanas acīs. Strādājot izmantot piemērotus aizsargcimdus un aizsargbrilles/ sejas aizsargu. Izmantot tikai labi vēdināmās telpās.

  Ja norīts, neizraisīt vemšanu, Nekavējoties meklēt ārsta palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu. Satur Izoforondiizocianātu (Isophorondiisocyanat). Var izraisīt alerģiskas reakcijas.

  Satur izocianātus. Ievērot ražotāja norādes (drošības datu lapā). Cietinātājs un iestrādei gatavas pārklājuma vielas var kairināt ādu un elpošanas ceļus, padarīt tos jūtīgus un  izraisīt alerģiskas reakcijas. Iestrādes laikā un pēc tās rūpēties par telpu labu ventilāciju. Izvairīties no tvaiku ieelpošanas. Veicot izsmidzināšanu, izmantot svaiga gaisa masku vai, strādājot neilgi, kombinācijas filtru A2-P2.  Alerģētiķi un personas ar elpošanas ceļu slimībām nedrīkst strādāt ar šo pārklājuma materiālu.

  Likvidācija

  Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus ar piekaltušu materiāla aplipumu. Iepakojumus ar nesacietējušiem atlikumiem nodot vecu krāsu nodošanas punktā.

  ES robežvērtība GOS (gaistošo organismu saturam)

  Šinī produktā (Kat.: A/j): 500g/l Šī produkta GOS nedrīkst pārsniegt 500g/l.
  Pievienojot alkīda sveķu lakā, A/j kategorija netiek sasniegta. Noskaidrojiet maksimālo piedevas daudzumu.

  Tuvākas norādes

  Skatīt drošības datu lapu. 

  Tehniskās informācijas

  Drošības datu lapa