caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/264667/070498_Aqua-inn_No1_12_5L.png

Aqua-inn N°1

Ar ūdeni atšķaidāma, izolējoša, labi sedzoša krāsa iekšdarbiem. Bez sprieguma, renovācijas krāsa  skaņu izolācijas virsmām.

Pielietojums

Ar ūdeni atšķaidāma un ātri žūstoša iekšdarbu krāsa ar augstu nosegtspēju un izcili matētu
virsmu. Īpaši labi piemērota kā izolācijas krāsa telpām, ko īsā laikā jānodod sabiedriskai lietošanai, kā arī kā izolācijas klājums uz virsmām ar nikotīna, kvēpu, lignīna un izžuvuša ūdens pleķiem.
No virsmas izdalošās satura vielas tiek labi izolētas. Ievērojot iepriekš norādīto sanācijas instruktāžu, piemērota arī kā renovācijas krāsa uz akustisko griestu plātnēm un apmetumam skaņu izolācijas virsmām.

Īpašības

■  laba izolācija
■  nedzeltējoša
■  augsta baltuma pakāpe
■  ar augstu segtspējas līmeni
■  viegla iestrāde
■  gruntējuma un finiša krāsa
■  plānkārtas, struktūru saglabājoša
■  bez sprieguma
■  elpojoša
■  sd-vērtība < 0,14 m

Materiāla bāze

Mākslīgo sveķu dispersija saskaņā ar  DIN 55945.

Iepakojums

5l un 12,5l

Krāsu toņi

Balts
Tonēšana ar rokām iespējama ar universālajām maisījumu pastām līdz maks. 3 %, samaisīt visu nepieciešamo daudzumu, lai izvairītos no krāsu toņu atšķirībām. Pasūtot 100 litrus un vairāk vienā krāsu tonī un vienā pasūtījumā, pēc pieprasījuma iespējams tonēt arī rūpnīcā. Aqua-inn Nr.1 ir tonējama automātiski ColorExpress sistēmā visos populārākajos krāsu toņu  kolekcijas toņos līdz krāsu toņa gaišuma pakāpei apm.70. Lai atpazītu iespējamās tonēšanas kļūdas,pirms iestrādes pārbaudiet krāsu toņa atbilstību. Uz savienotām virsmām izmantot viena ražojuma (šārža) krāsu toņus.

Spīduma pakāpe

Matēta (saskaņā ar DIN EN 300)

Uzglabāšana

Vēsā vietā, bet neļau sasalt.

Tehniskie dati

Parametri saskaņā ar  DIN EN 300.
Tonējot ir iespējamas nobīdes tehniskajos parametros.

Mitrās berzes klase

Klase 1, atbilst piemērotībai telpām ar augstām prasībām saskaņā ar DIN 53778

Kontrastu attiecība

Segtspējas klase 1, ar mazu krāsas patēriņu 6 m2/l jeb 150 ml/m2

Maksimālais grauda lielums

Smalks (<100pm)

Blīvums

Apm. 1,37 g/cm3

Piemērotas pamatnes

Pamatnēm jābūt brīvām no netīrumiem, atgrūdošām vielām un sausām.
Ievērot VOB, C daļu, DIN 18 363, 3. atk.

Pamatnes sagatavošana

Cietas, vāji uzsūcošas pamatnes, kā arī vecus, matētus klājumus ar labu nestspēju pārklāt bez iepriekšējas apstrādes. Uz drūpošām, stipri uzsūcošām pamatnēm, kā arī noslīpētiem ģipša apmetumiem veikt gruntējumu ar Caparol Tiefgrund TB vai AmphiSilan- Putzfestiger.

Virsmas ar nikotīna, ūdens vai kvēpu pleķiem:
Nikotīna vai kvēpu nogulsnes noņemt mazgājot, virsmas pārkrāsot bez papildus
sagatavošanas.

Izkaltuši ūdens pleķi:
Atsevišķos gadījumos varētu nepietikt ar Aqua-inn Nr. 1 izolācijas jaudu. Šāda veida problēmu gadījumā veikt izmēģinājuma klājumu un nepieciešamības gadījumā uzklāt izolācijas krāsojumu ar Caparol AquaSperrgrund, Disbon 481 EP-Uniprimer vai Capacryl Holz-Isogrund. Nožuvušus ūdens pleķus notīrīt sausus ar birsti.

Lignīna krāsojumi uz ģipša (ģipškartona) plāksnēm:
Virsmas pārstrādāt uzreiz, neveicot iepriekšēju sagatavošanu.

Griesti ar skaņas absorbcijas elementiem un apmetumi skaņas izolācijas virsmām:
Akustisko sistēmu sanācijai ir nepieciešama īpaša pieeja. Detalizētu
sanācijas instruktāžu varat atrast Caparol-rokasgrāmatā par izsmidzināšanas tehnoloģiju. Rokasgrāmatu var pieprasīt Caparol. Nepieciešamības gadījumā jautājiet pēc konsultācijas.

Pārkrāsošana:
Aqua-inn N°1 var krāsot vairākās kārtās vienu uz otras. Ja sekos tapecēšana
Veikt starpklājumu ar Caparol Haftgrund vai Caparol AquaSperrgrund.

Mazas defektu vietas:
Pēc atbilstošas priekšapstrādes ar Caparol-Akkordspachtel vai AkkordLeichtspachtel veikt uzlabojumus saskaņā ar iestrādes nosacījumiem un nepieciešamības gadījumā vēlreiz nogruntēt.

Uzklāšanas metode

Iestrādāt ar otu, rullīti un izsmidzināšanas ierīcēm.

Uzklāšana, izmantojot Airless ierīci:
Izsmidzināšanas leņķis: 40-50°
Sprausla: 0,019-0,021"
Izsmidzināšanas spiediens: apm. 200 bar (akustiskajās sistēmās neizmantot izsmidzināšanas ierīces bez gaisa atbalsta).

Pārklājuma uzbūve

Piesātināts, vienmērīgs krāsojums ar neatšķaidītu Aqua-inn N°1. Uz kontrastainām virsmām, kā arī virsmām ar netīrumiem vēlams iepriekšējs gruntējošais vai starpklājums klājums, atšķaidot maksimāli ar 5 % ūdens. Uz dažādi uzsūcošām pamatnēm- gruntējums ar AquaSperrgrund vai Caparol-Haftgrund.

Patēriņš

Apm. 150ml/m2 vienam klājumam uz gludas pamatnes. Uz raupjām virsmām atbilstoši vairāk. Precīzu patēriņu noskaidrojiet, veicot izmēģinājuma klājumu.

Iestrādes nosacījumi

Zemākā iestrādes un žūšanas temperatūra : +5 °C pamatnei un apkārtējam gaisam

Optimālai izolācija nepieciešamā minimālā temperatūra ir +16 °C.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pastāvot +20 °C un 65 % rel. gaisa mitrumam, pēc 4-6 stundām virsma ir sausa un pēc 12 stundām to var pārkrāsot vēlreiz laiks pagarinās.

Norāde

Lai izvairītos no salaidumu vietām, krāsojot ievērot metodi slapjš slapjā, veicot klājumu vienā reizē bez pārtraukumiem. Pārklājot nosmērētas virsmas iesakām pamatnē iespējamo šķīdināto netīrumu dažādības dēļ veikt izmēģinājuma klājumus. Aqua-inn N°1 nav piemērota mitrām telpām vai virsmām ar ūdens tvaiku noslodzi. Izmantojot Airless izsmidzināšanas metodi, krāsu labi apmaisīt un izkāst caur sietu. Izmantojot Caparol-Tiefgrund TB iekšdarbos, var rasties tipisks šķīdinātāju aromāts. Tādēļ rūpēties par labu ventilāciju. Jūtīgās zonās izmantot bezaromāta AmphiSilan Putzfestiger. Lai atpazītu iespējamās tonēšanas kļūdas, pirms iestrādes pārbaudiet krāsu toņa atbilstību. Uz savienotām virsmām izmantot viena ražojuma (šārža) krāsu toņus. Saderība. Aqua-inn N°1 nedrīkst maisīt ar citiem materiāliem.

Atzinums

Skaņu absorbcijas mērījums saskaņā ar DIN EN 20354.
Pārbaudes ziņojums Nr. 48690, skaņu tehniskais konsultāciju birojs Müller-BBM, Planegg.

Uzmanību

Sargāt no bērniem. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību Izvairīties no aerosolu ieelpošanas. Aizliegts izliet kanalizācijā.

Likvidācija

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus var likvidēt kā krāsu atkritumus uz ūdens bāzes, iekaltušus materiāla atlikumus kā sacietējušas krāsas vai mājsaimniecības atkritumus.

ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

Šinī produktā (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Šis produkts satur maksimāli 30 gl/GOS.

Produkta krāsu un laku kods

M-DF02

Sastāvā esošo vielu deklarācija

Poliakrilāta sveķi, titāna dioksīds, silikāti, kalcija karbonāts, ūdens, glikola ēteris piejaukumi, konservēšanas līdzekļi.

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa