caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/264680/070510_Fungitex-W_12_5L.png

Fungitex-W

Lateksa krāsa atbilstoši Direktīvai par pārtikas produktu higiēnu.
Zīdaini matēta. Mitrās berzes klase 1, atbilst piemērotībai telpām ar augstām prasībām saskaņā ar DIN 53778 Labi tīrāma.

 • Pielietojums

  Fungitex-W ir speciāla lateksa krāsa ar fungicīdām un baktericīdām vielām pārklājumā un ir īpaši piemērota izmantošanai komerciālos uzņēmumos ar mitrām telpām, tādos kā alus darītavas, kautuves, pienotavas, slimnīcas,  sanitārajās jomās un dzīvojamās telpās.

  Fungitex-W ir ļoti nodilumizturīga (Mitrās berzes klase 1) un tādējādi arī piemērota virsmām, ko jātīra vai jāapstrādā ar ūdeni saturošiem dezinfekcijas līdzekļiem. Attiecībā uz šo īpašību Fungitex-W atbilst Direktīvas prasībām par uzturlīdzekļu higiēnu.

  Fungitex-W ir pārbaudīta tās piemērotība iekštelpām saskaņā ar Komisijas celtniecības produktu novērtējumu attiecībā uz kaitējumu veselībai (AgBB) direktīvām. Turklāt tiek ievērotas stingrās prasības attiecībā uz gaistošo organismu izdalīšanu - to daudzums ir mazāks par noteiktajām robežvērtībām. Tādā veidā tiek apstiprināta piemērotība iekštelpām.

  Īpašības

  - atšķaidāma ar ūdeni un ar vāju aromātu
  - elpojoša
  - sd-vērtība <0,3m
  - biocīdo piedevu īpašības
  - viegli iestrādājama
  - labi tīrāma un izturīga pret ūdeni saturošiem dezinfekcijas līdzekļiem
  - atbilst direktīvai par uzturlīdzekļu higēnu

  Materiāla bāze

  Mākslīgo sveķu dispersija saskaņā ar  DIN 55 945.

  Iepakojums

  • 12,5 l
  • 25 l
  • 120 l
  • 220 l

  Krāsu toņi

  Balts.
  Tonējama ar maks. 5 % Histolith pilntoņa krāsām. Tonējot ar rokām, samaisīt visu nepieciešamo daudzumu, lai izvairītos no krāsu toņu atšķirībām. Pasūtot 100 litrus vienā krāsu tonī un vienā pasūtījumā, pēc pieprasījuma iespējams tonēt arī rūpnīcā. Spilgtiem, intensīviem krāsu toņiem noteiktos apstākļos ir maza  segtspēja. Lai atpazītu iespējamās tonēšanas kļūdas, pirms iestrādes pārbaudiet krāsu toņa atbilstību. Uz savienotām virsmām izmantot tikai viena ražojuma (šārža) krāsu toņus. Tādēļ iesakām šiem krāsu toņiem pirms tam uzklāt līdzīgu, nosedzošu baltas bāzes pasteļtoni. Iespējams būs nepieciešams otrs nosedzošais pārklājums.

  Spīduma pakāpe

  Zīdaini matēta (saskaņā ar  DIN EN 13 300)

  Uzglabāšana

  Vēsā vietā, bet neļaut sasalt.

  Tehniskie dati

  Parametri saskaņā ar  DIN EN 300.

  Mitrās berzes klase

  Klase 1, atbilst piemērotībai telpām ar augstām prasībām saskaņā ar DIN 53778

  Kontrastu attiecība

  Segtspējas klase 2, ar mazu krāsas patēriņu 7 m2/l jeb 140 ml/m2

  Maksimālais grauda lielums

  Smalks (< 100 ^m)

  Blīvums

  Apm. 1,4 g/сm3

  Piemērotas pamatnes

  Pamatnēm jābūt brīvām no netīrumiem, atgrūdošām vielām un sausām.
  Ievērot VOB, C daļu, DIN 18 363, 3. atk.

  Pamatnes sagatavošana

  Javu grupu PII un PIII apmetumi:
  Cietus, normāli uzsūcošus apmetumus pārklāt bez iepriekšējas apstrādes. Uz stipri porainām, uzsūcošām, drūpošām apmetuma virsmām gruntējums ar OptiGrund E.L.F. vai CapaSol LF.

  Javu grupas PIV ģipša un gatavie apmetumi:
  Gruntējums ar Caparol-Haftgrund. Ģipša apmetumus ar cieto kalcītu kārtu noslīpēt, noņemt putekļus, gruntēt ar  Caparol-Tiefgrund TB.

  Ģipša būvniecības plāksnes:
  Uz uzsūcošām virsmām gruntējums ar OptiGrund E.L.F. vai Caparol-Tiefgrund TB. Stipri
  blīvas virsmas gruntēt ar sasaisti uzlabojošo gruntskrāsu Caparol-Haftgrund.

  Ģipškartona (ģipškartona) plāksnes:
  Špaktelēšanas pēdas noslīpēt. Mīkstas un noslīpētas ģipša špakteles vietas nostiprināt ar Caparol-Tiefgrund TB. Gruntēt ar Caparol-Haftgrund, OptiGrund E.L.F. vai Capasol LF. Uz plāksnēm ar ūdenī šķīstošām, krāsojošām satura vielām uzklāt gruntējumu ar Caparol AquaSperrgrund. Ievērot BFS atgādni Nr. 12.

  Betons:
  Iespējamos esošos atgrūdošos atlikumus, kā arī birstošas, drūpošas vielas noņemt.

  Gāzbetons:
  Gruntējums ar Capaplex, kas ir atšķaidīts ar ūdeni attiecībā 1 : 3 atšķaidīts ar ūdeni.
  Silikātķieģeļa un māla ķieģeļu mūris: pārklāt bez iepriekšējas apstrādes.

  Pārklājumi ar labu nestspēju:
  Matētus, vāji uzsūcošus pārklājumus pārklāt bez iepriekšējas apstrādes. Spīdīgas virsmas un alkīda/ akrila krāsu pārklājumus uzraupināt. Gruntējums ar Caparol-Haftgrund.

  Pārklājumi ar vāju nestspēju:
  Lakas un dispersijas krāsu vai mākslīgu sveķu pārklājumus ar vāju nestspēju noņemt. Uz birstošām, stipri uzsūcošām pamatnēm- gruntējums ar Caparol-Haftgrund. Uz rupji porainām, uzsūcošām vai drūpošām apmetuma virsmām gruntējums ar OptiGrund E.L.F. vai CapaSol LF. Minerālās krāsas ar vāju nestspēju noņemt mehāniski un virsmas notīrīt no putekļiem. Gruntējums ar Caprol-Tiefgrund TB.

  Līmes krāsu klājumi:
  Tīri nomazgāt. Gruntējums ar Caprol-Tiefgrund TB.

  Nekrāsotas struktūrtapetes, reljefa un krāsojamās struktūrtapetes no papīra:
  Pārklāt bez iepriekšējas apstrādes.

  Atlupušas tapetes:
  Pilnībā noņemt. Līmes un papīra atlikumus nomazgāt. Gruntējums ar Caprol-Tiefgrund TB.

  Virsmas ar nikotīna, ūdens, kvēpu vai tauku pleķiem:
  Nikotīna netīrumus, kā arī kvēpu vai tauku pleķus nomazgāt ar ūdeni, kam pievienots taukus šķīdinošs mājsaimniecības tīrīšanas līdzeklis, un ļaut labi nožūt. Nožuvušus ūdens pleķus notīrīt sausus ar birsti. Veikt izolējošu pamata krāsojumu ar Caparol AquaSperrgrund.

  Koka un koksnes materiālu virsmas:
  Krāsot ar ūdenī atšķaidāmām, vidi saudzējošām Capacryl akrila vai Capacryl PU akrila krāsām.

  Mazas defektu vietas:
  Pēc atbilstošas sagatavošanas veikt uzlabojumus  ar Caparol-Akkordspachtel saskaņā ar iestrādes nosacījumiem un nepieciešamības gadījumā vēlreiz nogruntēt.

  Uzklāšanas metode

  Iestrādāt ar otu vai rullīti. Pēc lietošanas darbarīkus mazgāt ar ūdeni.

  Pārklājuma uzbūve

  Sagatavošana:
  Iespējamo pelējumu noņemt, izmantojot mitrās tīrīšanas metodi. Virsmas  nomazgāt ar Capatox vai FungiGrund un ļaut labi nožūt. To veicot, jāievēro likumīgie un institūciju priekšraksti (piem., direktīvu par biovielām un bīstamajām vielām).

  Gruntējuma klājums vai starpklājums:
  Fungitex-W, kas ir atšķaidīts ar maks. 10% ūdens.

  Nobeiguma pārklājums:
  Fungitex-W, kas ir atšķaidīts ar maks. 5 % ūdens.

  Patēriņš

  Apm. 140 ml/m2 vienam klājumam uz gludas pamatnes. Uz raupjām virsmām atbilstoši vairāk. Precīzu patēriņu noskaidrojiet, veicot izmēģinājuma pārklājumu.
  Klājuma biezums būtiski ietekmē fungicīdās un baktericīdās iedarbības ilgumu. Tādēļ Fungitex-W jāuzklāj biezā un vienmērīgā kārtā. Patēriņa vērtības nedrīkst būt zemākas par norādītājām. 

  Iestrādes nosacījumi

  Zemākā iestrādes un žūšanas temperatūra: +5 °C pamatnei un apkārtējam gaisam.

  Žūšana/ žūšanas laiks

  Pastāvot +20 °C un 65 % rel. gaisa mitrumam, pēc 4-6 stundām virsma ir sausa un to var pārkrāsot vēlreiz. Pilnībā nožuvusi un noslogojama pēc apm.3 dienām. Ja temperatūra zemāka un gaisa mitrums lielāks, žūšanas laiks pagarinās.

  Norāde

  Telpās, kur tiek uzglabāti vai ražoti pārtikas produkti, nedrīkst izmantot šķīdinātājus saturošus gruntēšanas materiālus. Tādēļ šajās telpās būtu jāizmanto tikai ar ūdeni atšķaidāmus gruntējuma materiālus, tādus kā OptiGrund E.L.F. vai Caparol-Haftgrund. Pēc pārklāšanas ar Fungitex-W šīs telpas vismaz trīs dienas jāvēdina pirms lietošanas uzsākšanas. Izmantojot Caparol-Tiefgrund TB iekšdarbos, var rasties tipisks šķīdinātāju aromāts. Tādēļ rūpēties par labu ventilāciju. Jūtīgās zonās izmantot bezaromāta AmphiSilan Putzfestiger. Uzlabojuma vietu redzamība uz virsmas ir atkarīga no daudziem faktoriem, un tādēļ ir neizbēgama (BFS atgādne 25).

  Uzmanību

  Fungitex-W un Capatox sargāt no bērniem. Aizliegts izliet kanalizācijā. Izmantot tikai, uzklājot ar otu vai rullīti. Detalizētāka informācija: Skatīt drošības datu lapu. Ja nokļūst acīs vai uz ādas, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību Ja norīts: nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu, jo var tikt bojāta zarnu  flora.

  Likvidācija

  Atkārtotai pārstrādei nodot tikai iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus var likvidēt kā krāsu atkritumus uz ūdens bāzes, iekaltušus materiāla atlikumus kā sacietējušas krāsas vai mājsaimniecības atkritumus.

  ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

  Šinī produktā (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Šis produkts satur maksimāli 10 g/l GOS.

  Produkta krāsu un laku kods

  M-DF01F

  Sastāvā esošo vielu deklarācija

  Poliakrila sveķu dispersija, titāna dioksīds, silikāti, kalcija karbonāts, ūdens, piedevas, konservanti (metilizotiazolinons, benzisotiazolinons), plēves aizsarglīdzeklis (oktilizotiazolinons, jodpropinilbutilkarbamāts, cinka piritions)

  Klientu serviss

  SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
  Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

  Tehniskās informācijas

  Drošības datu lapa

  Tehniskās informācijas

  Drošības datu lapa