caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/218666/062011_MattFinish_weisserDeckel.png

MattFinish

Matēta iekšdarbu krāsa ar 1. mitrās berzes klasi.

 • Pielietojums

  Viegli aizpildošiem noslēguma un starpklājumiem uz dažādām virsmām iekšdarbos. 1.mitrās berzes klase ļauj izmantot produktu arī telpās ar augstu noslodzi kā, piemēram, viesnīcas un biroji.

  Īpašības

  • ar minimālu emisiju un bez šķīdinātājiem
  • atšķaidāma ar ūdeni, draudzīga apkārtējai videi un praktiski bez smakas 
  • laba segtspēja
  • saglabā struktūru
  • elpojoša

  Materiāla bāze

  Mākslīgo sveķu dispersija saskaņā ar DIN 55945.

  Iepakojums

  • Standarta iepakojums: 12,5 l, 15 l, Airfix: 25 l , 120 l Konteiners

  Krāsu toņi

  Balta.

  Tonējama manuāli ar CaparolColor pilntoņa un tonēšanas krāsām (bij. Alpinacolor) vai AVA – Amphibolin pilntoņa un tonēšanas krāsām. Tonējot ar rokām, samaisīt visu nepieciešamo daudzumu, lai izvairītos no krāsu toņu atšķirībām.

  MattFinish ir tonējama automātiski ColorExpress sistēmā gaišos toņos (gaismas atstarošanas vērtība aptuveni līdz 70). Pasūtot 100 litrus un vairāk vienā krāsu tonī un vienā pasūtījumā, pēc pieprasījuma iespējams tonēt arī rūpnīcā. Lai atpazītu iespējamās tonēšanas kļūdas, pirms iestrādes pārbaudiet krāsu toņa atbilstību. Uz savienotām virsmām izmantot viena ražojuma (šārža) krāsu toņus.

  Spīduma pakāpe

  Dziļi matēta (saskaņā ar DIN EN 13 300).

  Uzglabāšana

  Vēsā vietā, sargāt no sala.

  Tehniskie dati

  Tehniski dati saskaņā ar DIN EN 13 300:
  Dati attiecas uz baltu produktu, pēc tonēšanas iespējamas nelielas izmaiņas tajos.

  Mitrās berzes klase

  1.klase, atbilst nodilumizturīgai saskaņā ar DIN 53778

  Kontrastu attiecība

  Segtspējas klase 1, pie patēriņa 6 m2/l

  Maksimālais grauda lielums

  smalks (< 100 µm)

  Blīvums

  apt. 1,45 g/cm3

  Pielietošanas jomu noteikšana atbilstoši tehniskajai informācijai Nr.606

  iekšdarbi 1iekšdarbi 2iekšdarbi 3ārdarbi 1ārdarbi 2
  ++
  (–) nav piemērota / (○) daļēji piemērota / (+) piemērota

  Piemērotas pamatnes

  Pamatnēm jābūt brīvām no netīrumiem, atgrūdošām vielām un sausām.
  Ievērot VOB, C daļu, DIN 18 363, 3. atk.

  Pamatnes sagatavošana

  Javu grupu PII un PIII apmetumi:
  Cietus, normāli uzsūcošus apmetumus pārklāt bez iepriekšējas apstrādes. Uz stipri porainām, uzsūcošām, drūpošām apmetuma virsmām gruntējums ar OptiGrund E.L.F. vai CapaSol LF.

  Javu grupas PIV ģipša un gatavie apmetumi:
  Gruntējums ar Caparol-Haftgrund. Ģipša apmetumus ar cieto kalcītu kārtu noslīpēt, notīrīt putekļus, gruntēt ar Caparol-Tiefgrund TB.

  Ģipša būvniecības plātnes:
  Uz uzsūcošām virsmām gruntējums ar OptiGrund E.L.F. vai Caparol-Tiefgrund TB. Stipri blīvas virsmas gruntēt ar sasaisti uzlabojošo gruntskrāsu Caparol-Haftgrund.

  Ģipškartona (ģipškartona) plāksnes:
  Špaktelēšanas pēdas noslīpēt. Mīkstas un noslīpētas ģipša špakteles vietas nostiprināt ar Caparol-Tiefgrund TB. Gruntēt ar Caparol-Haftgrund, OptiGrund E.L.F. vai Capasol LF. Uz plāksnēm ar ūdenī šķīstošām, krāsojošām satura vielām uzklāt gruntējumu ar Caparol Ievērot BFS atgādni Nr. 12.

  Betons: 
  Iespējamos esošos atgrūdošos atlikumus, kā arī birstošas, drūpošas vielas noņemt.

  Gāzbetons: 
  Gruntējums ar Capaplex, kas ir atšķaidīts ar ūdeni attiecībā 1 : 3.

  Silikātķieģeļa un māla ķieģeļu mūris: 
  Pārklāt bez iepriekšējas apstrādes.

  Pārklājumi ar labu nestspēju:
  Matētus, vāji uzsūcošus pārklājumus pārklāt bez iepriekšējas apstrādes. Spīdīgas virsmas un alkīda/ akrila krāsu pārklājumus uzraupināt. Gruntējums ar Caparol-Haftgrund.

  Pārklājumi ar vāju nestspēju:
  Lakas un dispersijas krāsu vai mākslīgu sveķu pārklājumus ar vāju nestspēju noņemt. Uz birstošām, stipri uzsūcošām pamatnēm- gruntējums ar Caparol-Haftgrund. Uz rupji porainām, uzsūcošām vai drūpošām apmetuma virsmām gruntējums ar OptiGrund E.L.F. vai CapaSol LF. 

  Līmes krāsu klājumi: 
  Tīri nomazgāt. Gruntējums ar Caprol-Tiefgrund TB.

  Nekrāsotas struktūrtapetes, reljefa un krāsojamās struktūrtapetes no papīra: 
  pārklāt bez iepriekšējas apstrādes.

  Atlupušas tapetes: 
  Pilnībā noņemt. Līmes un papīra atlikumus nomazgāt. Gruntējums ar Caparol Tiefgrund TB.

  Virsmas ar pelējuma sēnīti:
  Pelējumu vai sēnīti noņemt, izmantojot mitrās tīrīšanas metodi. Virsmas  nomazgāt ar Capatox vai FungiGrund un ļaut labi nožūt. Gruntējums atkarībā no pamatnes veida un īpašībām. Stipri bojātām virsmām uzklāt nobeiguma krāsojumu ar Indeko-W, Malerit-W vai Fungitex-W.  Ievērot likumīgos un iestāžu priekšrakstus (piem., biovielu un bīstamo vielu direktīvu)To veicot, jāievēro likumīgie un institūciju priekšraksti (piem., direktīvu par biovielām un bīstamajām vielām).

  Virsmas ar nikotīna, ūdens, kvēpu vai tauku pleķiem:
  Nikotīna netīrumus, kā arī kvēpu vai tauku pleķus nomazgāt ar ūdeni, kam pievienots taukus šķīdinošs mājsaimniecības tīrīšanas līdzeklis, un ļaut labi nožūt. Nožuvušus ūdens pleķus notīrīt sausus ar birsti. Veikt izolējošu pamata krāsojumu ar Caparol AquaSperrgrund. Stipri netīru virsmu nobeiguma klājumam izmantot Aqua-inn No. 1.

  Koka un koksnes materiālu virsmas: 
  Krāsot ar ūdenī atšķaidāmām, vidi saudzējošām Capacryl PU akrila krāsām.

  Mazas defektu vietas: 
  Pēc atbilstošas sagatavošanas veikt uzlabojumus  ar Caparol-Akkordspachtel saskaņā ar iestrādes nosacījumiem un nepieciešamības gadījumā vēlreiz nogruntēt.

  Uzklāšanas metode

  Uzklāt ar otu, rullīti, vai izsmidzinot.

  Uzklāšana, izmantojot Airless ierīci:
  Izsmidzināšanas leņķis: 40–50°
  Sprausla: 0,019–0,021"
  Izsmidzināšanas spiediens: 150–180 bar
  Instrumentus pēc izmantošanas tīrīt ar ūdeni.

  Pārklājuma uzbūve

  Uzklāt vienmērīgu, piesātinātu kārtu ar MattFinish, atsķaidītu ar maks. līdz 5 % ūdens. Uz kontrastainām, stipri vai nevienmērīgi uzsūcošām virsmām vēlams iepriekšējs gruntējošais klājums, atšķaidot maksimāli ar 5% ūdens. Uz birstošām, stipri uzsūcošām pamatnēm jāuzklāj gruntējums ar Caparol-Haftgrund.

  Patēriņš

  Apm. 150 ml/m2 vienam klājumam uz gludas pamatnes. Uz raupjām virsmām patēriņš atbilstoši palielinās. Precīzu patēriņu noskaidrojiet, veicot izmēģinājuma pārklājumu.

  Iestrādes nosacījumi

  Minimālā temperatūra iestrādes un žūšanas laikā:
  +5 °C pamatnei un apkārtējai videi.

  Žūšana/ žūšanas laiks

  Pie +20 °C un 65 % relatīvā gaisa mitruma virsma ir sausa un pārkrāsojama pēc aptuveni 4-6 stundām. Pilnībā izžūvusi un noslogojama pēc aptuveni 3 dienām. Pie zemākas temperatūras un augstāka gaisa mitruma žūšanas laiks paildzinās.

  Norāde

  Izmantojot izsmidzināšanas metodi, krāsu labi apmaisīt un izkāst caur sietu. Lai izvairītos no salaidumu vietām, krāsojot ievērot metodi slapjš slapjā, veicot klājumu vienā reizē bez pārtraukumiem. Izmantojot Caparol-Tiefgrund TB iekšdarbos, var rasties tipisks šķīdinātāju aromāts. Tādēļ nepieciešams rūpēties par labu ventilāciju. Jūtīgās zonās izmantot bezaromāta grunti AmphiSilan Putzfestiger. Uz tumšiem krāsu toņiem mehāniska iedarbība (noberzumi) var radīt gaišas svītras (uz matētas virsmas paliekoši nospiedumi pēc mehāniskas iedarbības). Tādēļ virsmām ar mehānisku noslogojumu un intensīviem krāsu toņiem iesakām veikt papildus tāda paša toņa aizsargklājumu ar PremiumColor. Uzlabojuma vietu redzamība uz virsmas ir atkarīga no daudziem faktoriem, un tādēļ ir neizbēgama (BFS atgādne 25).

  Uzmanību

  Sargāt no bērniem. Iestrādes un žūšanas laikā nodrošināt atbilstošu ventilāciju. Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā. Nonākot kontaktā ar acīm vai ādu, nekavējoties nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu. Nepieļaut produkta nonākšanu augsnē, kanalizācijā vai ūdenstilpnēs. Darbarīkus uzreiz pēc lietošanas tīrīt ar ūdeni vai ziepēm. Slīpējot izmantot putekļu filtru P2. Neieelpot smidzinājumu. Izmantot kombinēto filtru A2/P2.

  Satur benzizotiazolinonu, metilizotiazolinonu. Var izraisīt alerģisku reakciju. 

  Likvidācija

  Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus nodot krāsu/laku savākšanas punktā, iekaltuši materiāla atlikumi var tikt likvidēti kā celtniecības atkritumi.

  ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

  šim produktam (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Šis produkts satur < 1 g/l GOS.

  Gis-kods

  BSW20

  Produkta krāsu un laku kods

  M-DF01

  Sastāvā esošo vielu deklarācija

  Polivinilacetāta sveķi, titāna dioksīds, silikāti, ūdens, piedevas, konservanti (metilizotiazolinons, benzizotiazolinons.

  Klientu serviss

  SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
  Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

  Tehniskās informācijas

  Drošības datu lapa

  Tehniskās informācijas

  Drošības datu lapa

  Rīgas Tūrisma un radošās industrijas…