caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/285379/075043_Hist_Innenkalk_LV.png

Histolith Innenkalk

Lietotājam draudzīga kaļķa krāsa

Pielietojums

Autentiskam kaļķa krāsojumam, it sevišķi arhitektūras pieminekļu aizsardzības sfērā, kā arī visā dzīvojamajā sfērā. Īpaši piemērots apmetumu, ar bagātīgu kaļķa saturu, pārklāšanai, kā arī uzsūktspējīgu, minerālu veco krāsojumu atjaunošanai.

Īpašības

  • augsta baltuma pakāpe
  • augsta ūdens tvaiku caurlaidība, Sd vērtība = 0,01 m
  • absorbējošs un sorbcijas spējīgs
  • ar zemu spriegums
  • var tikt uzklāts vairākos slāņos

Materiāla bāze

Baltais kaļķis, minerāli pigmenti un pildvielas, neliela organisko vielu piedeva, lai uzlabotu pigmenta saistes īpašības un apstrādi (t.sk. lineļļa).

Iepakojums

12,5 l

Krāsu toņi

Balta. Pēc pieprasījuma, rūpnieciski tonējama daudzos krāsas toņos. Noslēguma pārklājumā uz
saistītām virsmām apstrādāt tikai tā paša ražošanas numura materiālu vai samaisīt dažādu ražošanas
numuru materiālu. Iespējama paštonēšana ar kaļķa noturīgām tonējošām krāsām un sausiem pigmentiem. Pigmenta saderība jāpārbauda, ​​izmantojot paraugu.

Spīduma pakāpe

Blāvi matēta (Stumpfmatt)

Uzglabāšana

Vēsā vietā, sargāt no sala.

Blīvums

apt. 1,5 g/cm³

Pielietošanas jomu noteikšana atbilstoši tehniskajai informācijai Nr.606

iekšdarbi 1iekšdarbi 2iekšdarbi 3ārdarbi 1ārdarbi 2
+++
(–) nav piemērots / (○) nosacīti piemērots / (+) piemērots

Piemērotas pamatnes

Pamatnēm ir jābūt stingrām, stabilām, bez piesārņojuma, atdalošām vielām, sausām un uzsūkt spējīgām. Ievērot VOB, C daļa, DIN 18 363, 3. punktu.

Pamatnes sagatavošana

Jauni apmetumi atbilstoši DIN EN 998-1, CS I  - CS IV klase
Ievērot jaunu apmetumu žūšanas laiku, pirms turpmāka pārklājuma t.i. 2-4 nedēļas. Noņemiet saķepšanas kārtu ar Histolith Fluat. Alternatīvi, Histolith Innenkalk var uzklāt arī freskas veidā, aptuveni 24 stundas pēc apmetuma uzklāšanas. Freskas veida apstrādē, pie tonētiem pārklājumiem var parādīties toņu atšķirības un pleķu veidošanās.

Veci nekrāsoti apmetumi un veci minerāli krāsojumi:
Kārtīgi notīrīt virsmu. Nenoturīgos slāņus noņemt.Apmetuma remonti: Remonta javas veidam un struktūrai jāatbilst vecajam apmetumam. Apmetuma remontam pirms krāsošanas jābūt labi sacietētam un sacietētam. Noņemiet saķepšanas kārtu.

Māla apmetumi: Virsmu notīrīt un nogruntēt ar Histolith® Silikat-Fixaktiv atjauktu ar ūdeni 2:1. Veikt izmēģinājuma pārklājumu un pārbaudīt uz brūnēšanu.

Dabīgais akmens: Kā pamatne ir piemēroti tikai uzsūkt spējīgi dabīgie akmeņi. Iespēju robežās uzlikt nelielā izmēģinājuma virsmā un pārbaudīt krāsojuma saderību. 
Ievērojiet: dabīgie akmeņi ar ūdenī šķīstošām sastāvdaļām var radīt izsāļojumus un traipus uz krāsotām virsmām.

Pelējumu vai aļģēm pārklātas virsmas: Virsmas, uz kurām ir pelējums vai aļģes, tīrīt mitrā veidā. Pēc žāvēšanas virsmu pārklāt ar Capatox un ļaut nožūt. Krāsojuma uzbūves veidošanai, ir nepieciešama iepriekšēja konsultācija ar kādu ārštata konsultantu vai mūsu tehnisko nodaļu.

Uzklāšanas metode

Ar sukas (birstes) veida instrumentiem

Pārklājuma uzbūve

Pēc pamatnes iepriekšējas apstrādes, viens gruntējuma un viens noslēguma pārklājums, atkarībā no pamatnes uzsūktspējas atšķaidīts ar ūdeni līdz maks. 15%.

Stipri un atšķirīgi uzsūcošas pamatnes, pirms tam nogruntēt ar Histolith® Silikat-Fixaktiv, atšķaidot ar ūdeni attiecībā 2:1 līdz 1:1, atkarībā no pamatnes uzsūktspējas.

Pārklājot lielas, blakus esošās virsmas, jau uzklāto bāzes kārtu ieteicams samitrināt ar tīru ūdeni tieši pirms virskārtas uzklāšanas un pēc tam uzklāt virskārtu uz matēti mitras pamatnes.

Patēriņš

apt. 300–400 ml/m2 klājot 2x slāņos uz līdzenas virsmas. Uz raupjām virsmām attiecīgi vairāk. Precīzu patēriņu noteikt veicot izmēģinājuma klājumu attiecīgajā objektā.

Iestrādes nosacījumi

Zemākā iestrādes temperatūra:
+8°C gaisa un pamatnes.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pie 20°C un 65% rel. gaisa mitruma apm. pēc 4-6 stundām virsma ir sausa, pēc 24 stundām pārkrāsojama. Zemā temperatūrā un augstākā gaisa mitrumā šis laiks pagarinās

Darbarīku tīrīšana

Uzreiz pēc lietošanas tīrīt ar ūdeni.

Norāde

Atkarībā no pamatnes veida var rasties krāsu toņa nobīdes un traipi. Ieteicams uzklāt testa pārklājumu, lai pārbaudītu saderību ar pamatni. Lai izvairītos no redzamām pārejām, klāt vienā piegājienā pēc metodes mitrs uz mitra.

Segšanas pasākumi:
Uzmanīgi nosedziet pārklājamajām virsmām pieguļošās konstrukcijas, īpaši stiklu, keramiku, krāsojumu, klinkeri, dabīgo akmeni, metālu un koku.

Drošības norādes

Bīstami. Bīstamības apzīmējumi/Drošības prasību apzīmējums: Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. Var izraisīt elpceļu kairinājumu. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Pēc izmantošanas ādu kārtīgi nomazgāt. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Izmantot acu aizsargus/ sejas aizsargus. Izmantot aizsargcimdus/ aizsargapģērbu/ acu aizsargus/ sejas aizsargus. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni. IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu. Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ ārstu. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ ārstu. Glabāt slēgtā veidā

Likvidācija

Utilizācija: Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējo likumdošanu.

Šķidrās materiālu atliekas utilezēt veco krāsu/laku savākšanas punktā, bet izžuvušās materiālu atliekas izmetiet kā celtniecības un demontāžas atkritumus vai kā sadzīves atkritumus.

ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

šāda veida produktam (Kat. A/a): 30 g/l (2010).
Šis produkts satur maks. 1 g/l GOS.

Sastāvā esošo vielu deklarācija

Sastāvdaļas atbilstoši Vācijas laku un krāsu rūpniecības apvienības vadlīnijām 01: Kalcija
hidroksīds, poliakrilāta sveķi, lineļļa, kalcija karbonāts, titāna dioksīds, silikāti, minerālie pigmenti /
pildvielas, ūdens, piedevas.

Tuvākas norādes

Skatīt Drošības datu lapu (DDL).

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Borherta muižas ēku komplekss, Zvārdes…