caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/88389/035041_Kalk-Kaseinfarbe_12,5_L.png

Histolith Kalk-Kaseinfarbe

Dabīgu sastāvdaļu sienas krāsa.

Pielietojums

Īpaši kultūrvēsturiskiem objektiem paredzēta kaļķa krāsa. Piemērota arī lietošanai ekoloģiskās būvniecības jomā.
Sevišķi piemērota kaļķi saturošu apmetumu pārklāšanai, kā arī vecu minerālo krāsojumu ar labu uzsūktspēju renovācijai.

Īpašības

  • Nesatur sintētiskas saistvielas
  • Nesatur konservantus
  • Nesatur titāna dioksīdu
  • Augsta ūdens tvaiku caurlaidība, sd vērtība = 0,01 m
  • Veido veselīgu mikroklimatu telpā
  • Uzsūktspējīgs, ar sorbcijas spēju

Materiāla bāze

Baltais kaļķis, kazeīns, minerālie pigmenti un pildvielas.

Iepakojums

12,5 l

Krāsu toņi

Balta 

Uz pieprasījumu rūpnieciski tonējama dažādos pasteļtoņos. Savienotu virsmu nobeiguma klājumam iestrādāt tikai krāsu ar vienu un to pašu ražošanas partijas numuru vai samaisīt krāsu ar atšķirīgiem partijas numuriem.

Manuāli tonējama ar Calcino-Color krāsu toņiem, kā arī ar kaļķi saderīgām tonēšanas krāsām un sausajiem pigmentiem. Veikt paraugklājumu, lai pārbaudītu pigmentu saderību.

Spīduma pakāpe

Izteikti matēta

Uzglabāšana

Vēsā vietā, sargāt no sala.

Blīvums

apm. 1,4 g/cm³

Pielietošanas jomu noteikšana atbilstoši tehniskajai informācijai Nr.606

iekšdarbi 1iekšdarbi 2iekšdarbi 3ārdarbi 1ārdarbi 2
+
(–) nav piemērots / (○) nosacīti piemērots / (+) piemērots

Piemērotas pamatnes

Pamatnei jābūt sausai, stingrai, tīrai, bez atdalošām vielām un ar labu nestspēju. Lietojot Vācijā, ievērot Vispārīgos tehniskos līguma nosacījumus celtniecības darbiem (VOB), C daļu, DIN 18363.

Pamatnes sagatavošana

Jauni javas grupu PI, PII un PIII apmetumi:
Atstāt nepārklātus 2-4 nedēļas. Noņemt cieto kalcīta kārtu ar Histolith® Fluat. Alternatīvi Histolith® Kalk-Kaseinfarbe var uzklāt arī freskas veidā apm. 24 stundas pēc apmetuma uzklāšanas. Freskas veida apstrādē tonētu pārklājumu gadījumā var veidoties toņu atšķirības un pleķi.

Veci apmetumi bez pārklājuma un veci minerālie krāsojumi:
Virsmu kārtīgi notīrīt. Mazizturīgus slāņus noņemt.

Apmetuma labošana:
Labošana jāveic ar materiālu, kas pēc veida un struktūras atbilst esošajam apmetumam, un pirms krāsošanas tam jābūt sasaistītam un sacietējušam. Visas apmetuma remonta vietas piesūcināt ar Histolith® Fluat un nomazgāt.

Māla apmetumi:
Virsmu notīrīt un gruntēt ar Histolith® Silikat-Fixativ. Veikt paraugklājumu, lai pārliecinātos par krāsas toņa noturību (brūnēšanas risks).

Dabīgie akmeņi:
Apstrādei piemēroti ir tikai akmeņi ar uzsūkspēju. Veikt paraugklājumu un pārbaudīt pārklājuma saderību. Virsmu kārtīgi notīrīt. Mazizturīgus slāņus noņemt. Uzmanību: Dabīgajiem akmens materiāliem ar ūdenī šķīstošām sastāvdaļām var veidoties izsvīdumi un traipi.

Virsmas ar sēnīšu vai aļģu bojājumiem:
Sēnīšu un aļģu skartās virsmas nomazgāt. Pēc nožūšanas virsmas piesūcināt ar Capatox un ļaut nožūt. Par pārklājuma uzbūvi iepriekš konsultēties ar mūsu speciālistiem.

Uzklāšanas metode

Uzklāt ar birsti.

Pārklājuma uzbūve

Pēc pamatnes iepriekšējas apstrādes, atkarībā no pamatnes uzsūktspējas, uzklāt gruntsklājumu un nobeiguma pārklājumu, atšķaidot ar ūdeni līdz maks. 10%.

Stipri un nevienmērīgi uzsūcošas pamatnes vispirms gruntēt ar Histolith® Silikat-Fixativ, kas atšķaidīts ar ūdeni attiecībā 2 : 1 līdz 1 : 1, atkarībā no pamatnes uzsūktspējas.

Lielām savienotām virsmām pirms nobeiguma klājuma ieteicams uzklāto gruntsklājumu samitrināt ar tīru ūdeni un tad uz matēti mitrās pamatnes uzklāt nobeiguma klājumu.

Patēriņš

Apm. 300–400 ml/m2 diviem klājumiem uz gludas pamatnes. Uz raupjām virsmām patēriņš ir atbilstoši lielāks.
Precīzam patēriņam veikt paraugklājumu.

Iestrādes nosacījumi

Zemākā temperatūras robeža iestrādei:
+8 °C pamatnei un apkārtējam gaisam.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pie +20 °C un 65 % rel. gaisa mitruma virsma sausa pēc 4– 6 stundām, pārklājama pēc 24 stundām. Ja temperatūra zemāka un gaisa mitrums lielāks, žūšanas laiks ir ilgāks.

Darbarīku tīrīšana

Tūlīt pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni.

Norāde

Atkarībā no pamatnes īpašībām var veidoties krāsu toņu atšķirības un pleķi. Ieteicams veikt paraugklājumu un pārbaudīt produkta saderību ar virsmu. Lai izvairītos no salaidumu vietām, uzklāt „slapjš slapjā”, klājot vienā reizē bez pārtraukumiem.

Produkts nav piemērots mitrām telpām.

Pārklāšanas pasākumi:
Rūpīgi nosegt pārklājamās virsmas apkārtni, īpaši stiklu, keramiku, krāsu pārklājumus, klinkerus, dabīgos akmeņus, metālu un koku.

Drošības norādes

Kairina ādu. Izraisa nopietnus acu bojājumus. Var izraisīt elpceļu kairinājumu. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Izmantot aizsargcimdus/ acu aizsargus. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Nekavējoties sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu. Glabāt slēgtā veidā. Saturs: kalcija hidroksīds. Iestrādes un žūšanas laikā nodrošināt labu vēdināšanu. Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā. Ja nokļūst acīs vai uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu ūdens daudzumu. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Darbarīkus tūlīt pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni un ziepēm. Slīpējot lietot putekļu aizsargfiltru P2. Neieelpot smidzinājumu. Lietot kombinēto filtru A2/P2.

Likvidācija

Neļaut nonākt sadzīves atkritumos. Produktu un iepakojumu utilizēt atbilstoši vietējai likumdošanai. Šķidrus materiāla atlikumus likvidēt kā krāsu/laku atkritumus, iekaltušus materiāla atlikumus - kā būvgružus vai sadzīves atkritumus.

ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

(Kat. A/a) 30 g/l (2010). Šis produkts satur < 1 g/l GOS.

Gis-kods

BSW60

Tuvākas norādes

Skat. drošības datu lapu.

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)